Logo Gelderland
Kennisgeving Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, Gelderland

Provinciale staten van Gelderland maken bekend dat zij het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard gewijzigd hebben vastgesteld d.d. 25 februari 2015.

Het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard is de juridisch-planologische vertaling van de 'Samenwerkingsovereenkomst herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard' (SOK) op 9 december 2009. In deze SOK staan afspraken om de tuinbouwsector toekomstperspectief te bieden, in samenhang met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de Bommelerwaard. De SOK is ondertekend door Waterschap Rivierenland, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en de provincie Gelderland.

Het inpassingsplan vertaalt deze afspraken over de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard in een planologische regeling voor de onderscheiden herstructureringsgebieden. Het plangebied omvat intensiveringsgebieden, reserveconcentratiegebieden en extensiveringsgebieden.

In het inpassingsplan zijn het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage en zienswijzen van belanghebbenden betrokken.

Terinzagelegging

In de periode van 7 april tot en met 19 mei 2015 ligt het vaststellingsbesluit inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, tezamen met het door provinciale staten vastgestelde Inpassingsplan Bommelerwaard en de daarbij behorende Commentaarnota zienswijzen, voor iedereen ter inzage.

Wijzigingen vastgesteld inpassingsplan

Provinciale staten hebben het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard ten opzichte van het ontwerp inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard op de volgende hoofdlijnen gewijzigd vastgesteld:

 • Ca. 10 bedrijfswoningen die als burgerwoning in gebruik zijn worden ombestemd naar VAB-woning;

 • In een aantal gevallen zijn de vergunde rechten van bedrijven (alsnog) op de verbeelding weergegeven;

 • Op grotere percelen worden meer bijgebouwen toegestaan;

 • In een deel van Kerkwijk-Oost komt de gebiedsaanduiding intensivering te vervallen; het gaat om een strook met woningen waarin geen herstructurering (kassenbouw) mogelijk is;

 • Hetzelfde geldt voor een deel van de Veersteeg: het label intensivering is voor dit deel van de Grote Ingh vervallen;

 • Specifiek voor het extensiveringsgebied Gameren-Zaltbommel en enkele gebieden (omgeving Brakel en Poederoijen) die onderdeel zijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) wordt de gemeenteraad van Zaltbommel de mogelijkheid gegeven het inpassingsplan te herzien door daar bestemmingsplannen vast te stellen (art. 3.26 lid 5 Wro). De afspraak in het gebiedsproces PIP, namelijk dat deze gebieden het domein zouden blijven van de gemeente, is hiermee verwerkt.

Via een amendement is voor het bedrijf Steenovensland (Zuilichem) het predikaat extensivering vervangen door intensivering. Tevens is door een amendement voor een tweetal bedrijven die gebruik willen maken van de verplaatsingsregeling, de glasbestemming gehandhaafd.

Commentaarnota

In de periode van 20 november tot en met 31 december 2014 heeft het ontwerpinpassingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn 131 zienswijzen ingediend. Hoe met deze zienswijzen is omgegaan, staat beschreven in de commentaarnota.

Waar kunt u de stukken inzien?

 • Bij de provincie Gelderland in het informatiecentrum in het Huis der Provincie locatie Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem, op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur;

 • Bij de gemeente Maasdriel (balie gemeentekantoor), Kerkstraat 45 te Kerkdriel;

 • Bij de gemeente Zaltbommel (afdeling Publiekszaken), Hogeweg 11 te Zaltbommel;

 • Bij Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel;

 • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder het nummer: NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST1;

 • Digitaal op www.maasdriel.nl, www.zaltbommel.nl en www.gelderland.nl.

Wanneer en hoe kunt u een beroep instellen?

Met ingang van 7 april 2015 kan gedurende zes weken, dus tot en met 19 mei 2015, beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard hebben ingediend. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerp Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, kunnen ook beroep instellen. Het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard bevat wijzigingen ten opzichte van het ontwerp Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. Door belanghebbenden kan ook ten aanzien van deze wijzigingen beroep worden ingesteld.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Verzoek voorlopige voorziening

Indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dat vereist, kunnen belanghebbenden die beroep hebben ingesteld aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Verzoekschriften dienen te worden gericht aan:

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 – 426 44 26.

Toepassing Crisis- en herstelwet

Op het besluit van provinciale staten is de afdeling 2 (Procedures) van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor wat betreft het indienen van een beroepschrift betekent dit dat:

 • a. de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • b. de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

 • c. het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

De Wro (Wet ruimtelijke ordening) bepaalt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet binnen twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn. De beslistermijn wordt in dit geval door de Crisis- en herstelwet ingekort tot een half jaar.

Naar boven