Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2015, nr. 582911 houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de aanpassing van de leges

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 41 van de Wet wapens en munitie,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 50, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 41 van de wet, bedraagt voor:

  • a. een ontheffing of de wijziging of verlenging daarvan: € 80,–

  • b. een erkenning als bedoeld in artikel 10 van deze regeling: € 50,– voor ieder jaar waarvoor de erkenning geldt

  • c. een erkenning, niet zijnde een erkenning als bedoeld onder b: € 500,– voor ieder jaar waarvoor de erkenning geldt

  • d. de afgifte van een nieuw bewijs van erkenning uitsluitend ten gevolge van een wijziging van de beheerder: € 10,–

  • e. een consent: € 0,–

  • f. een doorlopend verlof tot vervoer ten behoeve van werknemers van erkenninghouders: € 10,–

  • g. een verlof tot vervoer, niet zijnde een verlof als bedoeld onder f: € 5,–

  • h. een uitvoervergunning conform verordening (EU) 258/2012: € 0,–

  • i. een Europese vuurwapenpas:

   • 1°. voor de afgifte daarvan€ 40,–, of

   • 2°. voor de verlenging van de geldigheidsduur daarvan € 5,–;

  • j. de afgifte van een nieuw document, met uitzondering van de documenten genoemd in het eerste lid, onder a en e, uitsluitend ten gevolge van een redactionele wijziging daarin: € 5,–.

B

Na artikel 50 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 50a

 • 1. De onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 41 van de wet, bedraagt voor een verlof tot het voorhanden hebben, dragen of verkrijgen van een wapen als bedoeld in de artikelen 26 tot en met 32 van de wet:

  • a. voor de afgifte daarvan: €65,–;

  • b. voor de verlenging van de geldigheidsduur daarvan: €30,–;

  • c. voor de wijziging daarvan: €15,–;

  • d. voor de afgifte van een nieuw verlof als gevolg van het verlies daarvan: € 15,–.

 • 2. De onkostenvergoeding voor een combinatie van de in dit artikel genoemde bescheiden bedraagt niet meer dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor dat deel van de combinatie waarvoor de hoogste vergoeding geldt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 maart 2015.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

TOELICHTING

Met deze wijziging worden zowel de kosten voor de afhandeling van verloven die betrekking hebben op het voorhanden hebben en dragen van wapens, als voor de verlening van ontheffingen, kostendekkend gemaakt.

In de afgelopen jaren is het proces voor de verlening van een wapenverlof aangepast en uitgebreid. De kosten voor de afhandeling van een verzoek om een wapenverlof staan daarom nu niet meer in verhouding tot de werkzaamheden die de politie hiervoor verricht. Immers, de politie levert thans aan de groep bezitters van legale wapens een bijzondere dienst als verlofverlener, toezichthouder en handhaver. De kosten die gepaard gaan met deze extra dienst, dienen daar te liggen waar de gunst genoten wordt. De hoogte van de leges dient dan ook om compensatie te bieden voor de geleverde extra diensten door de politie aan deze specifieke groep. Tegelijkertijd dient de hoogte van de leges de sport- en hobbybeoefening niet wezenlijk te beperken. De berekening van de aangepaste legesbedragen is gemaakt aan de hand van een impactanalyse die in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de politie door een impactanalyseteam is uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze berekening is gekomen tot de in het nieuw ingevoegde artikel 50a van deze regeling vastgelegde legesbedragen, namelijk 50% van de personeelskosten die de politie maakt. Aangezien de processen binnen de politie de komende twee jaar verder verbeterd zullen worden, zal de impactanalyse twee jaar na vaststelling van deze wijziging herhaald worden en zullen de legesbedragen dan aangepast worden aan de uitkomsten van de nieuwe impactanalyse.

Er is voor gekozen het kostendekkend maken van de leges door te voeren voor de verloven genoemd in de artikelen 26 tot en met 32 van de Wet wapens en munitie. Het gaat daarbij slechts om verloven die betrekking hebben op het voorhanden hebben en dragen van wapens, met name in het kader van de schietsport en het verzamelen van vuurwapens. Om die reden zijn de bedragen die hierop zien in een afzonderlijk artikel, het nieuwe ingevoegde artikel 50a, opgenomen. De bepaling in het tweede lid van artikel 50a heeft tot doel te voorkomen dat tweemaal de kosten voor een screening worden betaald, bijvoorbeeld wanneer iemand twee verschillende typen verloven aanvraagt en voor beide verloven dient te worden gescreend. In dat geval worden voor het tweede verlof slechts de administratiekosten in rekening gebracht, te weten € 15.

Het kostendekkend maken van de leges zal ook worden doorgevoerd ten aanzien van de jachtakten die ingevolge de Flora- en faunawet worden verleend. Dit wordt door middel van een afzonderlijke regeling (de Jachtregeling) van mijn ambtgenoot van Economische Zaken geregeld.

Voorts wordt in deze wijziging ook het bedrag voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 50 van de regeling verhoogd. De uitvoeringskosten van deze ontheffingen liggen een stuk hoger dan de bestaande leges. De leges zijn daarmee verre van kostendekkend, waardoor de productiecapaciteit niet voldoende was om de vergunningaanvragen binnen de wettelijke doorlooptijd te behandelen. Door het verhogen van de leges kan de kwaliteit en wettelijke doorlooptijd van de vergunningen gegarandeerd blijven.

De verhoging geldt blijkens artikel 50, eerste lid en aanhef onder a, ook voor wijzigingen en verlengingen van de ontheffing. Het nieuwe bedrag wordt met € 30 verhoogd en komt daarmee op € 80.

Tot slot zij vermeld dat in artikel 50 nu ook een verwijzing is opgenomen naar de uitvoervergunning conform EU-verordening 258/2012. De verordening wordt, ook voor wat betreft de afgifte van de uitvoervergunning conform de verordening, sinds 30 september 2013 uitgevoerd. De Wet wapens en munitie is aan de verordening aangepast. Deze wetswijziging is per 12 maart jl. in werking getreden. Dit is de reden waarom nu ook bovengenoemde toevoeging met betrekking tot de verordening in de Regeling wapens en munitie wordt opgenomen.

De afgifte van de betreffende vergunning is kosteloos.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Naar boven