Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2015, 8867Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning tijdelijke verondieping Noorder IJplas e.a. te Oostzanerdijk 205, Noorder IJplas, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Adres: Oostzanerdijk 205, Noorder IJplas

Kenmerk: OLO 1531439

Onderwerp: tijdelijk verondieping Noorder IJplas e.a.

Namens burgemeester en wethouders van Amsterdam (b&w) maakt de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend:

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken voor het in werking hebben van een tijdelijk gronddepot t.b.v. de verondieping van het Noorder IJplas met daarbij behorende tijdelijke bouwwerken en het hebben van een tijdelijke uitweg, aan de Oostzanerdijk 205 te Amsterdam-Noord, tot 16-09-2023, ligt met ingang van donderdag 2 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij:

Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam (Stopera)

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij b&w, per adres de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan hiertoe contact opnemen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.

Het stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam (Stopera) is voor publiek geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 uur tot 16:00 uur en op donderdag van 13:00 uur tot 20:00 uur.

Het Algemene telefoonnummer van de gemeente Amsterdam is 14020

Email: service@odnzkg.nl