Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2015, 886Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT GEMEENTE ELBURG VERKEERSMAATREGELEN BIJ EVENEMENTEN
Logo Elburg
INLEIDING
Volgens artikel 34, sub b, juncto artikel 35 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) behoeft geen verkeersbesluit te worden genomen wanneer aantasting van de belangen als genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) -waaronder het belang van het zo goed mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer- van voorbijgaande aard zijn.
Sommigen zijn op basis hiervan van mening dat voor evenementen –die immers van voorbijgaande aard zijn- geen verkeersbesluit nodig is.
De wetgever ziet in artikel 34 echter niet zozeer op de voorbijgaande aard, als wel op de onvoorzienbaarheid van de omstandigheden. Evenementen zijn geen onvoorziene omstandigheden en vallen derhalve niet onder de strekking van artikel 34.
Wat wordt in dit besluit verstaan onder een evenement?
In de Regeling verkeersregelaars 2009 –vallend onder de ‘paraplu’ van de Wegenverkeerswet 1994 wordt de volgende definitie gehanteerd:
eenmalige of periodiek terugkerende activiteit met verkeersaantrekkende werking, die hetzij maximaal één dag duurt, hetzij zich uitstrekt over een aaneengesloten periode van meerdere dagen, voor zover het bevoegd gezag dat tot het houden van het evenement vergunning heeft verleend als voorwaarde heeft gesteld dat verkeersregelend wordt opgetreden.
Indien wij deze definitie zouden hanteren, zouden evenementen/ activiteiten waarvoor wel verkeersmaatregelen (zoals wegafzettingen) genomen moeten worden, maar waarbij niet verkeersregelend hoeft te worden opgetreden, buiten de werking van dit verkeersbesluit vallen. Verkeersmaatregelen voor dergelijke evenementen zouden dan geen wettelijke basis hebben, of moeten worden geregeld in een apart verkeersbesluit. Beide consequenties vinden wij ongewenst. Daarom sluiten wij aan bij de definitie in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), voor zover betrekking hebbend op evenementen die gehouden worden op of aan de openbare weg.
Evenementen dienen volgens artikel 2:25 van de APV op z’n minst aan de gemeente te worden gemeld. Voor niet-kleinschalige evenementen is zelfs een vergunning vereist. Daarmee zijn evenementen dus niet onvoorzien, zodat artikel 37 niet van toepassing is, en voor evenementen waarbij verkeerstekens geplaatst worden dus een verkeersbesluit conform artikel 12 van het Besluit Algemene Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) noodzakelijk is.
Bij evenementen worden er veelal verkeerstekens geplaatst. Omdat evenementen bij de wegbeheerder worden aangevraagd zijn de maatregelen bij de wegbeheerder bekend en moet er conform artikel 12 BABW een verkeersbesluit genomen worden.
Flexibiliteit en efficiëntie
Voor nieuwe grootschalige evenementen of grootschalige wijzigingen van bestaande evenementen zal het verkeersbesluit moeten zijn gewijzigd binnen 1 jaar na de 1e keer dat dit grootschalige nieuwe evenement of deze grootschalige wijziging van een bestaand evenement voor het eerst plaatsvond. Het aanpassen van het verkeersbesluit in verband met ondergeschikte aanpassingen van bestaande evenementen of nieuwe kleinschalige evenementen kan enkele jaren worden ‘opgespaard’, en worden meegenomen bij de eerstvolgende grootschalige wijziging van het verkeersbesluit.
Om binnen dit verkeersbesluit zo veel mogelijk duidelijkheid (en dus: rechtsbescherming) te creëren, nemen wij in dit verkeersbesluit op dat ook op alle wegvakken (= het gedeelte van een weg tussen 2 kruispunten) die grenzen aan het gebied/wegvak als expliciet genoemd in het besluit, verkeersmaatregelen (in de vorm van afsluitingen, eenrichtingsverkeer of parkeerverboden) genomen mogen worden. Dit met uitzondering van wegen die belangrijk zijn voor de hulpdiensten en/of het openbaar vervoer.
Daarmee vallen ook alle eventuele kleinschalige uitbreidingen van evenementen die in de eerstkomende jaren zouden kunnen plaatsvinden, binnen de werkingssfeer van dit verkeersbesluit.
Waar de grotere evenementen doorgaans op een relatief beperkt aantal locaties plaatsvinden –in veel gevallen niet in woonwijken- kunnen straatbarbecues, straatspeeldagen en andere evenementen met een zeer kleinschalig/plaatselijk karakter overal in de gemeente –en juist met de nadruk op woonwijken- plaatsvinden. Wij willen in dit verkeersbesluit dergelijke evenementen mogelijk maken, zonder daarbij te worden belemmerd door een limitatieve opsomming van locaties. Daarom maken wij dergelijke zeer kleinschalige evenementen mogelijk op alle wegen binnen de bebouwde kommen in onze gemeente, met uitzondering van de wegen die belangrijk zijn voor de hulpdiensten en/of het openbaar vervoer.
Data waarop de evenementen plaatsvinden
Aangezien dit verkeersbesluit meerdere jaren geldig kan zijn, bevat dit besluit geen data waarop de evenementen plaatsvinden. Besluitvorming over de exacte data van de evenementen vindt plaats naar aanleiding van een melding van resp. aanvraag voor een evenement. Deze data worden –indien van toepassing- gemeld in de vergunning, en op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Inmiddels zijn er ten opzichte van het verkeersbesluit d.d. 21 januari 2014 zoveel aanvullingen en wijzigingen opgetreden dat wij het in het kader van de zorgvuldigheid en de rechtsbescherming gewenst achten om reeds nu tot wijziging/actualisering van het besluit over te gaan. Het besluit van 21 januari 2014 wordt hierbij dan ook ingetrokken.
ADVIES EN INSPRAAK
Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is er overleg geweest met de politie en deze heeft negatief geadviseerd. Dit vanwege het feit dat het verkeersbesluit dat geldt voor een bepaald evenement op z’n minst genomen moet zijn wanneer het evenement plaatsvindt, en niet –in het kader van flexibiliteit en efficiency- ‘opgespaard’ mag worden en gecombineerd met andere wijzigingen pas nadien in procedure gebracht mag worden. Bovendien heeft de politieorganisatie 12 weken nodig om bij grootschalige evenementen voldoende inzet te kunnen garanderen.
In reactie daarop erkennen wij dat nieuwe evenementen en wijzigingen in bestaande evenementen waarbij verkeersborden geplaatst worden strikt genomen niet gehouden mogen worden dan na het op z’n minst genomen zijn van een nieuw verkeersbesluit. De procedure tot en met het nemen van het verkeersbesluit duurt 3 à 4 maanden (tot en met het onherroepelijk zijn van het besluit zelfs 5 à 6 maanden).
Wij hebben de afhandelingstijd voor een evenementenvergunning vastgesteld op 8 weken.
Er zijn ruwweg 2 mogelijkheden om met deze verschillende doorlooptijd om te gaan:
 • a.
  de afhandelingstijd voor een evenementenvergunning verdubbelen tot 4 maanden en korter voor de evenementsdatum ingediende aanvragen weigeren (of behandelen voor het volgende jaar);
 • b.
  de afhandelingstijd voor een evenementenvergunning ongewijzigd laten en een minder dan 4 maanden voor de evenementsdatum aangevraagd evenement laten plaatsvinden zonder verkeersbesluit –maar natuurlijk wel met geldige evenementenvergunning-.
Wij vinden het maatschappelijk belang van een bruisende, evenementenrijke gemeente –met een afhandelingstijd voor een evenementenvergunning die korter duurt dan 4 maanden- in principe groter dan het maatschappelijk belang van volledig door een verkeersbesluit ‘gedekte’ evenementen waarvoor al wel een evenementenvergunning is afgegeven. Dit past in onze visie op het functioneren van een overheidsorganisatie in de 21e eeuw.
Natuurlijk onderschatten wij niet het belang van een tijdige afstemming met de politie wanneer hun inzet gewenst is. In de praktijk leidt dit dan ook niet of nauwelijks tot afstemmingsproblemen, mede omdat wij de politie in voorkomende gevallen betrekken bij het vooroverleg (nog voordat er formeel een aanvraag is ingediend).
Gelet op het voorgaande gaan wij niet in op het verzoek van de politie om onze regelgeving zodanig aan te passen dat aanvragen voor (grotere) evenementen tenminste 4 maanden voor de evenementsdatum moeten worden aangevraagd. Wij realiseren ons dat het hierdoor niet onmogelijk is dat grootschalige nieuwe of gewijzigde evenementen niet (volledig) door een geldend verkeersbesluit worden ‘gedekt’. Wij zijn echter van mening dat een geldige evenementenvergunning voldoende rechtszekerheid biedt.
Ook is hetzelfde ontwerpbesluit voorgelegd aan de brandweer en deze heeft op 16 juli 2014 aangegeven tegen dit voorgenomen besluit geen bezwaar te hebben. Door de Provincie Gelderland is op 14 november 2014 positief geadviseerd.
Het ontwerpbesluit heeft van 19 november t/m 30 december 2014 voor een ieder ter inzage gelegen. In dezelfde periode zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hierover zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
 
BESLUIT
 • I. Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij:
bij de volgende evenementen –per kern zo veel mogelijk chronologisch gerangschikt- de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
 
Buitengebied
 
 • 1.Veluwemeertocht
a. de ventweg van de Flevoweg langs het havenkanaal, de toegangsweg tot Flevoweg 1 t/m 6, het gedeelte van de Nieuwstadsweg tussen perceel 17 en de Beekmansweg, het gedeelte van de Oude Zeeweg tussen de huisnummers 10 en 12, de Parallelweg ten noorden van het Bagijnendijkje, en het gedeelte van de Veldweg tussen het Achterwegje en de Nieuwstadsweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. op het Bagijnendijkje eenrichtingsverkeer in te stellen van de Oude Kerkhofsweg naar de Nunspeterweg en op de Oude Kerkhofsweg eenrichtingsverkeer in te stellen van de Havenkade naar het Bagijnendijkje;
c. bij het verlaten van het evenementenparkeerterrein aan de Flevoweg en van het evenementenparkeerterrein aan de Parallelweg een verplichte rijrichting rechtsaf in te stellen;
d. op het Bagijnendijkje, op de Nieuwstadsweg en op de Oude Kerkhofsweg en op de Parallelweg een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg.
 
 • 2.Tuigpaardenconcours
a. het gedeelte van de Haerderweg tussen de Bovenweg en de Weg over de Plaats af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. op het gedeelte van de Weg over de Plaats tussen de Vaarbekerweg en de Haerderweg eenrichtingsverkeer in te stellen in deze richting;
c. op het gedeelte van de Bovenweg tussen de Vaarbekerweg en de Beukenlaan, op het gedeelte van de Haerderweg tussen de Bovenweg en de Weg over de Plaats, op het gedeelte van de Vaarbekerweg tussen de Bovenweg en de Weg over de plaats en op het gedeelte van de Weg over de Plaats tussen de Haerderweg en de Vaarbekerweg aan beide zijden van de weg een parkeerverbod in te stellen.
 
 • 3.Halve marathon
 • Zie onder Elburg, punt 3.
 
 • 4.Vlooienmarkt DSV
a. op het gedeelte van de Haerderweg tussen de Weg over de Plaats en de Bovenweg eenrichtingsverkeer in te stellen in deze richting;
b. op de Weg over de Plaats, op het gedeelte van de Bovenweg tussen de Vaarbekerweg en de Beukenlaan en op het gedeelte van de Haerderweg tussen de Bovenweg en de Weg over de Plaats een parkeerverbod in te stellen.
 
 • 5.Open dag Nohe
 • a.op de Burg. Frieswijkweg een parkeerverbod in te stellen tussen de percelen 12 en 20 aan beide zijden van de weg.
  •  
 • 6.Open dag Ko Kalf
 • a.op de Veldweg een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg.
 
 • 7.Avondvierdaagse Elburg
 • Zie onder Elburg, punt 9.
Doornspijk
 
 • 1.Uwoon straatvoetbaltoernooi Doornspijk
 • a.het parkeerterrein aan de Verlengde Kerkweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
  •  
 • 2.Koningsdag
 • a.het gedeelte van de Wolter Vynckeweg tussen de Zuiderzeestraatweg West en de Verlengde Kerkweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
   
 • 3.Dodenherdenking
 • a.het kruispunt Oude Kerkweg/Veldweg en alle daarop uitkomende wegvakken af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 
 • 4.Rommelmarkt
 • a.het gedeelte van de Veldweg tussen de Zuiderzeestraatweg West en de Oude Kerkweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 
 • 5.Boerenmarkt
a. de Johan Brouwerweg, de Kuimhagenweg, de Mantelsweg, de Oude Kerkweg, de Spaerbroekweg, de Staelsweg, de Aelbert Topweg, het gedeelte van de Veldweg binnen de bebouwde kom en de Waterlandsweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. op de Spaerbroekweg, de Aelbert Topweg, op het gedeelte van de Veldweg tussen de Dr. Bruinsweg en de Zuiderzeestraatweg West en op de Wolter Vynckeweg aan beide zijden van de weg een parkeerverbod in te stellen.
 •  
Elburg
Onder ‘de ring’ in Elburg-Vesting verstaan wij de voor het openbaar verkeer openstaande wegen, Zuiderkerkstraat- Van Kinsbergenstraat- Noorderkerkstraat- Ellestraat- Smedestraat- Bloemstraat- en Ledige Stede.
 
 • 1.Oranjefestival
a. het gedeelte van de Broeklandstraat ten zuiden van de Moerasstraat en het gedeelte van de Rietkraag ten zuiden van de Moerasstraat af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
 • b. op het gedeelte van de Broeklandstraat ten noorden van de Moerasstraat, op de Moerasstraat en op het gedeelte van de Rietkraag ten noorden van de Moerasstraat eenrichtingsverkeer in te stellen in de richting Broeklandstraat-Moerasstraat-Rietkraag (“met de klok mee”).
 
 • 2.Koningsdag
a. Elburg-Vesting (= het gehele gebied gelegen binnen de vestinggracht)en het gedeelte van de Havenkade tussen het parkeerterrein en de J.P. Broekhovenstraat af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. op de dag van het evenement een parkeerverbod in te stellen in ‘de ring’ en de Beekstraat.
 
 • 3.Halve marathon
  • a.de Beekstraat, de Jufferenstraat, de Kamperdijk, de Kamperweg, de Oude Bleeksweg en de Wijkerwoldweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 
 • 4.Circus, Uwoon straatvoetbaltoernooi Elburg, Move it, Stuntmovie, Oud&Nieuw
a. ‘t Schootsveld geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. in de week voorafgaande aan het evenement op het af te sluiten gedeelte een parkeerverbod in te stellen.
 
 • 5.Streetball-tournament, Uwoon straatvoetbaltoernooi Elburg
  • a. het parkeerterrein gelegen tussen de Coragestraat en de Vrijheidsstraat af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
  • b. in de week voorafgaande aan het evenement op het af te sluiten gedeelte een parkeerverbod in te stellen.
 
 • 6.Custom en Chopper Day
  • a.de J.P. Broekhovenstraat af te sluiten tussen de percelen 8 en 12.
   •  
  • 7.
   Skeelerthon
   • a.de Weitakkerstraat, Huikenstraat en het gedeelte van de Vackenordestraat tussen de Hellenbeekstraat en de Coragestraat af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 
 • 8.Pinkstermarkt
a.  Elburg-Vesting (= het gehele gebied gelegen binnen de vestinggracht) en de Havenkade tussen de percelen 7 en 40 af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. indien noodzakelijk de Havenkade en de Zwolscheweg tussen de Zuiderzeestraatweg en ‘t Schootsveld, af te sluiten voor alle gemotoriseerde verkeer in de richting van Elburg-Vesting;
c. het inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer op het gedeelte van de Molenweg tussen de Zuiderzeestraatweg Oost en de Kersenkampstraat op te heffen;
d. op de dag van het evenement een parkeerverbod in te stellen in ‘de ring’ en de Beekstraat.
 
 • 9.Avondvierdaagse Elburg
 • a.het gedeelte van de Gerichtenweg tussen de Oude Harderwijkerweg en de Zuiderzeestraatweg Oost, de Gregorystraat, de Havenkade, het gedeelte van de Paterijstraat tussen de A. toe Boecoplaan en de Zwolscheweg, en de Zwolscheweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
  •  
 • 10.Sleepbootdagen
a. de Havenkade af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. op de dagen van het evenement een parkeerverbod in te stellen in ‘de ring’  en de Beekstraat.
 
 • 11.Beachvolleybaltoernooi
a.  het parkeerterrein en de loswal gelegen aan de Havenkade af te sluiten voor alle verkeer  met uitzondering van voetgangers;
b. in de week voorafgaande aan het evenement op het af te sluiten gedeelte een parkeerverbod in te stellen;
 • c. op de J.P. Broekhovenstraat, de Industriestraat, de Robbertsmatenstraat, de Uiterwaardenstraat en de A. Vogelstraat aan één zijde van de straat een parkeerverbod in te stellen.
 
 • 12.Classics demo race
a. de Broeklandstraat en de Rietkraag af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. een parkeerverbod in te stellen het gedeelte van de Oostelijke Rondweg tussen de Oostendorperstraatweg en de Zuiderzeestraatweg Oost.
 
 • 13.Kermis Elburg
a. het parkeerterrein en de loswal gelegen aan de Havenkade af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. in de week voorafgaande aan de kermis op het parkeerterrein en de loswal gelegen aan de Havenkade een parkeerverbod in te stellen.
 
 • 14.Vestingdagen
a. de Bloemstraat en Ledige Stede af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. op de dagen van het evenement een parkeerverbod in te stellen in ‘de ring’  en de Beekstraat.
 
 • 15.Wielerronde
  • a. het Bagijnendijkje, de Beekstraat, de J.P. Broekhovenstraat, de Doelenlaan, de Ellestraat, de Havenkade, de Kamperdijk, de Kamperweg, de Noorderkerkstraat, de Noorderwalstraat, de Oude Kerkhofsweg, de Kromme Steeg, het Jos Lussenburgplein, de Rozemarijnsteeg, de Smedestraat, de Smeesteeg, de Vischpoortstraat en de Westerwalstraat af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
  • b. op de onder a1 genoemde wegen gedurende 24 uur voorafgaande aan het evenement een parkeerverbod in te stellen.
 
 • 16.Open Monumenten-/Botterdagen
  • a.  het Bagijnendijkje, de A. toe Boecoplaan, Elburg-Vesting (= het gehele gebied gelegen binnen de vestinggracht), de Havenkade, de Nunspeterweg, de gedeelten van de Luttekenstraat, Vicariestraat en Vrijheidsstraat tussen de Paterijstraat en de Passestraat, en de Zwolscheweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
  • b. het inrijverbod op de Molenweg op te heffen;
  • c. op het gedeelte van de Molenweg tussen de Zuiderzeestraatweg Oost en de Kersenkampstraat, en op het gedeelte van de Omloop tussen de Vackenordestraat en de Paterijstraat eenrichtingsverkeer in te stellen, in de aangegeven richting;
d. op de dagen van het evenement een parkeerverbod in te stellen in ‘de ring’  en de Beekstraat;
 • e. op het Bagijnendijkje, de J.P. Broekhovenstraat en de Robbertsmatenstraat een parkeerverbod aan beide zijden in te stellen;
 • f. op de toegangen tot het parkeerterrein aan de Havenkade en op de Omloop een parkeerverbod aan een zijde in te stellen.
 
 • 17.Intocht Sinterklaas
  • a.Elburg-Vesting (= het gehele gebied gelegen binnen de vestinggracht) en het gedeelte van de Havenkade tussen het parkeerterrein en de J.P. Broekhovenstraat af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
  •  
 • 18.Kerst in de Vesting
  • a. Elburg-Vesting (= het gehele gebied gelegen binnen de vestinggracht), de parallelweg van de Flevoweg tussen de Havenkade en de gemeentegrens nabij de Elburgerbrug en de Zwolscheweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. indien noodzakelijk de Havenkade, de Nunspeterweg en de Zwolscheweg af te sluiten voor alle gemotoriseerde verkeer in de richting van Elburg-Vesting;
c. het inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer op het gedeelte van de Molenweg tussen de Zuiderzeestraatweg Oost en de Kersenkampstraat op te heffen;
 • d. op het gedeelte van de Omloop tussen de Vackenordestraat en de Paterijstraat eenrichtingsverkeer in te stellen, in de aangegeven richting;
e. op de dagen van het evenement een parkeerverbod in te stellen in ‘de ring’  en de Beekstraat;
 • f. op het Bagijnendijkje, de J.P. Broekhoevenstraat en de Robbertsmatenstraat een parkeerverbod aan beide zijden van de rijbaan in te stellen;
 • g. Op de Gregorystraat, op de Havenkade, op de toegangen tot het parkeerterrein aan de Havenkade, op de Omloop, op de Robbertsmatenstraat en op de Uiterwaardenstraat een parkeerverbod aan één zijde van de rijbaan in te stellen.
 
’t Harde
 • 1.Marktdag Elim
  • a.het gedeelte van de Eikenlaan tussen de Dennenweg en de Eperweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 
 • 2.Voorjaarsmarkt Careander
 • a.aan één zijde van de Graaf Reinoldweg een parkeerverbod in te stellen.
 
 • 3.Beachvoetvolleybaltoernooi, kermis
a. het parkeerterrein van sportpark Schenk aan de Bovenweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. op het gedeelte van de Bovenweg tussen Industrieweg en Stadsweg een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg.
 
 • 4.Lopathon
 • a.het gedeelte van de Kruisakkerweg tussen de Oldenboschweg en de Singel en de gedeelten van de Oldenboschweg en de Singel en tussen de Kruisakkerweg en de Burg. U. de Vriesweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 
 • 5.Uwoon straatvoetbaltoernooi ‘t Harde
 • a.het gedeelte van de Herenveldweg tussen de Tiendmaatweg en de Blerckweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
  •  
 • 6.Vlooienmarkt SV ’t Harde
  • a.  op het gedeelte van de Bovenweg tussen de Munnikenweg/Wolkamerweg en de Stadsweg en op het gedeelte van de Stadsweg tussen de Bovenweg en de Schietweg een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen;
b. het gedeelte van de Bovenweg tussen de Industrieweg en de Stadsweg, het gedeelte van de Industrieweg tussen de Nijverheidsweg en de Wolkamerweg en de Nijverheidsweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
 • c. het inrijverbod van de Bovenweg vanaf de Eperweg tijdelijk op te heffen en in plaats daarvan eenrichtingsverkeer in te stellen op het gedeelte van de Bovenweg tussen de Eperweg en de Industrieweg in deze richting;
d. op het gedeelte van de Energieweg van de Industrieweg naar de Koekoeksweg en op het gedeelte van de Industrieweg van de Bovenweg naar de Energieweg eenrichtingsverkeer in te stellen in deze richting;
e. op het gedeelte van de Bovenweg tussen Eperweg en Industrieweg, op de Energieweg, op de Koekoeksweg en op het gedeelte van de Stadsweg tussen Bovenweg en Schietweg een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg;
f. op het gedeelte van de Bovenweg tussen Kiezelstraat en Munnikenweg/Wolkamerweg een parkeerverbod in te stellen aan de zuidzijde van de weg.
 
 • 7.Free-Wheel competitie
 • a.Het gedeelte van de Bovenweg tussen de Eperweg en de Stadsweg, de Energieweg, de Industrieweg en de Nijverheidsweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
  •  
 • 8.Buurt Boedel Beurs
 • a.de Berkstraat, de Dennenweg, de Larixweg en de Sparstraat af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 
 • 9.Langste dag ’t Harde
a. de Singel, de Oldenboschweg, de Kruisakkerweg, de Kaerweg en het plein in het winkelcentrum af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 • 10.Rommelmarkt
  • a.de Dennenweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 •  
 • 11.Talentendag
 • a.de Berkstraat, de Dennenweg, de Larixweg en de Sparstraat af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
  •  
 • 12.Sinterklaasintocht ‘t Harde
 • a.de Singel en de Oldenboschweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 
Hoge Enk
 • 1.Koningsdag
 • a.het gedeelte van de Oude Harderwijkerweg tussen de Goorweg en de Schiksweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
  •  
 • 2.Avondvierdaagse Elburg
 • Zie onder Elburg, punt 9.
 
 • 3.Hoge Enker Feestweek
 • a.het gedeelte van de Oude Harderwijkerweg tussen de Doornenkamp en de Gerichtenweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
  •  
 
Oostendorp
 • 1.Oostendorperdagen
 • a.de Honingsveldweg, de Kreengoedweg, de Kruisweg en de Terbekeweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
 
 • 2.Kerstmarkt
a. de Honingsveldweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers;
b. in ‘t Straatje een parkeerverbod in te stellen aan één zijde van de weg.
 
II. Wanneer er in dit verkeersbesluit wordt gesproken van:
 • 1.
  afsluitingen dan maken wij dat kenbaar met een schrikhek dat op de rijbaan  wordt geplaatst met op het schrikhek bord C1;
 • 2.
  parkeerverboden dan maken wij dat kenbaar met bord E1;
 • 3.
  verboden om stil te staan dan maken wij dat kenbaar met bord E2;
 • 4.
  verplichte rijrichtingen dan maken wij dat kenbaar met bord D4 tot en met D7, met de figuratie die voor de betreffende locatie van toepassing is;
 • 5.
  eenrichtingswegen dan maken wij dat kenbaar met de borden C2, C3 en indien nodig voor de aansluitende zijwegen bord C4 en D5(r);
 • 6.
  geslotenverklaringen voor alle motorvoertuigen dan maken wij dat kenbaar met bord C12;
 • 7.
  maximum snelheden dan maken wij dat kenbaar met bord A1 met daarop de gewenste maximum snelheid;
 • 8.
  voor alle genoemde verkeersbordmodellen en -nummers verwijzen wij naar het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990.
 
III. De data waarop de evenementen worden gehouden, worden vastgelegd in de evenementenvergunningen.
 
IV. 1. Het is toegestaan de onder I beschreven verkeersmaatregelen ook te nemen op alle wegvakken die grenzen aan de onder I genoemde wegvakken/wegen/gebieden.
 • 2.Dit met uitzondering van:
  • a. alle wegen/wegvakken die niet in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Elburg;
 • b. alle wegen/wegvakken die liggen buiten één van de bebouwde kommen;
 • c. de volgende wegen:
  • Elburg: Gregorystraat, verbindingsweg Gregorystraat-Zwolscheweg, het gedeelte van de Hellenbeekstraat tussen de Klokbekerweg en de Paterijstraat, het gedeelte van de Klokbekerweg tussen de Zuiderzeestraatweg Oost en de Hellenbeekstraat, Nunspeterweg, Oostelijke Rondweg, Paterijstraat, Veldbloemenlaan, het gedeelte van de Vletstraat tussen het Vooronder en de Oostelijke Rondweg, Zwolscheweg
   ’t Harde: het gedeelte van de Burg. U. de Vriesweg tussen Eperweg en Munnikenweg, Munnikenweg, Sportlaan, Wolkamerweg.
 
V. Voor zeer kleinschalige evenementen (bedrijfsfeesten, straatbarbecues, straatspeeldagen, Streetwise e.d.) alle wegen af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers, danwel een parkeerverbod in te stellen voor een lengte van maximaal 200 m en dit kenbaar te maken door het plaatsen van borden C1 aan weerszijden van het betreffende weggedeelte resp. het plaatsen van borden E1.
Dit met uitzondering van de wegen/wegvakken genoemd onder IV.2.
 
Alle wegen/straten, met uitzondering van de onder ’t Harde bij punt 6 genoemde Eperweg, zijn in eigendom en beheer bij de gemeente Elburg.
Dit besluit is genomen in overeenstemming met artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, met het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 23 maart 1995, het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2008 en het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014.
 
 
Elburg, 6 januari 2015
 
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Elburg,
namens dezen,
plv. hoofd afdeling Beheer
 
  
 E. van der Kolk
 
 
Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.
In dit beroepschrift moet vermeld staan:
uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat, de reden waarom u in beroep gaat en uw handtekening.
 
Door het indienen van het beroepschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.