Logo Raalte
Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening, Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat de raad van de gemeente Raalte bij besluit van 19 februari 2015 het bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening gewijzigd heeft vastgesteld.

De 2e correctieve herziening is er op gericht het geldende bestemmingsplan Buitengebied Raalte op onderdelen aan te passen. De aanpassingen vinden plaats naar aanleiding van:

 • De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 juli 2013.

  De 89 percelen ter plaatse van de Stoevinghe en het gebied bij de Lemelerveldseweg waar de uitspraak van de Raad van State betrekking op heeft worden voorzien van een recreatieve bestemming, met een aanduiding voor permanente bewoning alsmede een geringe verruiming van de woonruimte.

 • De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2013. Het betreft de reparatie van de hierna genoemde planonderdelen welke door de Raad van State zijn vernietigd.

  • Het perceel met de bestemming Dagrecreatie ten oosten van de Twentseweg 122 (uitsluiting evenementen alsmede sport- en speelvoorzieningen op dit perceel)

  • Stal 't Reelaer, Heinoseweg 10 te Raalte (wijziging bestemming weilanden nabij manege in bestemming Sport)

  • Bungalowpark Old Heino, Zwolseweg 71a te Heino (wijziging minimale afstand geurgevoelige bebouwing tot het agrarisch bedrijf Zuthemerweg 1)

 • Herstel van enkele omissies en opname van enkele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op de volgende percelen en onderwerpen: Schoolbosweg 10 te Heino, Bloemkampsweg 15 te Luttenberg, Delmterweg 2 te Heino, Pleegsterdijk 28a te Raalte, Hogebroekseweg 25 te Raalte, Hondemotsweg 40 te Raalte, Perceel natuur aan Overkampsweg, Berghuisweg 1 te Heeten, Stobbenbroekerweg 16 te Raalte, Veenweg 7/7a te Luttenberg, Bebouwingsvrije zone machinefabriek 't Zeegsveld 5 te Heino, nuancering Milieuvoorwaarde regeling neven- en vervolgfuncties, Primaire watergebieden, Wijze van meten, Hobbyboer–regeling, Plattelandskamers, nuancering Bouwverbod, Plattelandswoning, Veldhoekerweg 9 te Heino, Bouwregels bedrijfswoning Recreatie – Dagrecreatie, Overkappingen, Veldschuur nabij Heuvelweg 54 te Luttenberg en recreatiewoning nabij Haarweg 20 te Heino.

De herziening betreft zowel een aanpassing van de verbeelding als enkele regels van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte. Het plangebied van deze 2e correctieve herziening is identiek aan het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte. Voor de exacte aanpassingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de toelichting bij dit bestemmingsplan.

De blauw gearceerde en niet gearceerde regels kunnen niet opnieuw ter discussie gesteld worden omdat deze enkel een informatieve rol in deze herziening vervullen en formeel geen onderdeel van deze 2e correctieve herziening uitmaken. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van de toelichting.

Wijzigingen bij vaststelling

De gemeenteraad heeft besloten het plan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn:

 • de oppervlakte van bergingen bij recreatiewoningen met de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – permanente bewoning’ is gewijzigd van 30 m2 naar 50 m2;

 • er is een afwijkingsregeling toegevoegd waarmee bergingen en overkappingen bij de bestemming ‘Recreatie – Verbljifsrecreatie – 2’ onder voorwaarden binnen een zone van 10m buiten het bouwvlak kunnen worden gerealiseerd;

 • bergingen worden niet langer meegeteld als inhoud van de recreatiewoning;

 • de wijze van meten is aangepast waardoor voor de bepaling van de inhoud van (recreatie)woningen aan de binnenzijde van de gevels en dakvlakken wordt gemeten;

 • opname van het juiste aantal woningen op de percelen Zwolseweg 42, 44 en 46 te Heino;

 • verwijdering van de aanduiding ‘specifieke vorm van sport – voormalige bedrijfsbebouwing’ ter plaatse van Heinoseweg 10 te Raalte (Stal ’t Reelaer).

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de Nota Zienswijzen in de toelichting van het bestemmingsplan.

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 2 april 2015 tot en met donderdag 14 mei 2015 ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De link http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20140001-0002. De bronbestanden zijn te downloaden op: http://ruimtelijkeplannen.raalte.nl/plannen/NL.IMRO.0177.BP201400001-/NL.IMRO.0177.BP20140001-0002.

Beroep

Gedurende voornoemde termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend;

 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

 • iedere belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die de gemeenteraad ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt in werking. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Naar boven