Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2015, 8381Ruimtelijke plannen

Logo Amstelveen
Bestemmingsplan Amstelveen Zuid-West 2014 en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Amstelveen

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken, ingevolge het bepaalde in art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Amstelveen in de vergadering van 18 maart 2015 het bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-West 2014’ gewijzigd heeft vastgesteld (IDN: NL.IMRO.0362.12-VG01). In het plangebied liggen de wijken Bovenkerk, Westwijk en de bedrijventerreinen Bovenkerk, Legmeer en Westwijk. Aan de westkant wordt het plangebied begrensd door de Legmeerdijk, in het noorden door de Noorddammerlaan, in het oosten door de Bovenkerkerweg en in het zuiden door J.C. van Hattumweg.

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd om voor de woonwijken Bovenkerk en Westwijk en de bedrijventerreinen Bovenkerk, Legmeer en Westwijk een toekomstbestendig juridisch-planologisch kader te bieden. Voor Westwijk en Bovenkerk wordt in het bestemmingsplan niet in grote nieuwe ontwikkelingen voorzien. Wel geldt dat voor Westwijk Zuid-West en Westwijk Zuid-Oost nog een aantal bouwlocaties zijn. Voor de bedrijventerreinen Legmeer, Bovenkerk en Westwijk wordt de bestemming verruimd. Vanuit cultuurhistorisch belang wordt voor de lintbebouwing aan de Noordammerlaan (noordkant) beschermende bouwregels opgenomen.

Tevens zijn er twee ontheffingsverzoeken hogere grenswaarden Wet geluidhinder. De verzoeken hogere grenswaarden volgen uit de beoogde ontwikkelingen van zes woningen aan de Weldam kruising met de Jane Addamslaan en een woning aan de Hugo de Vriesweg 2 bis

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij vaststelling verschillende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen hebben een uiteenlopend karakter en hebben betrekking op de planverbeelding, de planregels en de toelichting. De wijzigingen vloeien gedeeltelijk voort uit de beoordeling van de ingebrachte zienswijzen. Daarnaast is er ook een aantal ambtshalve wijzigingen aangebracht. Voor de inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.

Crisis en herstelwet

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Ter informatie:

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden met bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 maart tot en met 6 mei 2015 (6 weken) op de volgende wijzen ter inzage:

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan en het ontheffingsbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.