Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2015, 8243Ruimtelijke plannen

Logo Noordwijk
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Offem-Zuid – Hogeweg 65’ ter inzage, Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad op 18 februari 2015 het bestemmingsplan ‘Offem-Zuid – Hogeweg 65' heeft vastgesteld.

Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Hogeweg 65 aan de rand van de ontwikkellocatie Offem-Zuid. Op het perceel is een extra bouwvlak opgenomen voor de ontwikkeling van een woning naast de bestaande woning.

De mogelijkheid tot het realiseren van deze woning is door de vaststelling van het bestemmingsplan Offem-Zuid in 2013 vervallen. Het hiervoor geldende bestemmingsplan Offem-Zuid 2001 met de daarbij horende concept-uitwerking bood wel de mogelijkheid om een extra woning op het perceel te realiseren. De eigenaar van het perceel Hogeweg 65 heeft gevraagd om deze beperking van de bouwmogelijkheid teniet te doen. Dit bestemmingsplan herstelt de vervallen bouwmogelijkheid.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Offem-Zuid – Hogeweg 65’ ligt met ingang van donderdag 2 april tot en met vrijdag 15 mei 2015 voor een ieder ter inzage. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen:

  • bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42;

  • via de gemeentelijke website www.noordwijk.nl: onderaan de pagina in de grijze balk onder het kopje ‘inwoners’ staat een link naar de bestemmingsplanpagina en daar staat een link naar het bestemmingsplan ‘Offem-Zuid – Hogeweg 65’;

  • via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0575.BPOZhogeweg65-VA01.

Beroep instellen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van de dag na terinzagelegging gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden aangerekend dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

De indiener van een beroepschrift kan – als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist – een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling. Zowel aan het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op zaterdag 16 mei 2015, tenzij binnen de genoemde termijn van tervisielegging, in samenhang met een ingesteld beroep, een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek om voorlopige voorziening is beslist.