Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2015, 8127Overig
Vastgesteld bestemmingsplan “Geluidverkaveling bedrijventerrein InnoFase” en zonebeheerplan “Bedrijventerrein InnoFase, Duiven”
Logo Duiven
Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat de gemeenteraad op 16 maart 2015 het bestemmingsplan “Geluidverkaveling bedrijventerrein InnoFase” heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens maken zij bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 3 februari 2015 het zonebeheerplan “Bedrijventerrein InnoFase, Duiven” heeft vastgesteld.
Bestemmingsplan “Geluidverkaveling bedrijventerrein InnoFase en zonebeheerplan “Bedrijventerrein InnoFase , Duiven”
Het bestemmingsplan “Geluidverkaveling bedrijventerrein InnoFase” heeft samen met het zonebeheerplan “Bedrijventerrein InnoFase, Duiven” tot doel de geluidzone uit het op 27 mei 2013 vastgestelde bestemmingsplan “Geluidszone bedrijventerrein InnoFase, Duiven” te beheren, zodat de akoestische uitstoot van bedrijventerreinen cumulatief getoetst kan blijven worden.
Inzien
Het bestemmingsplan, zonebeheerplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 maart 2015 tot en met 6 mei 2015 voor iedereen ter inzage bij het Omgevingsloket, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Dit loket is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Omgevingsloket via omgevingsvergunning@duiven.nl of via telefoonnummer (0316) 27 91 61. Daarnaast is het plan te lezen op de gemeentelijke website http://0226.roview.net.
Beroep
Van 27 maart 2015 tot en met 7 mei 2015 kan beroep worden ingesteld bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 ’s-Gravenhage
Beroep kan worden ingediend door een belanghebbende:
  • die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;
  • die aannemelijk kan maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en het zonebeheerplan treden in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Voor een schorsing dient binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verschuldigd. De hoogten van deze griffierechten zijn te vinden via www.raadvanstate.nl.
Meer informatie
Meer informatie over het bestemmingsplan en/of het zonebeheerplan is te zien op www.duiven.nl. Voor vragen over deze publicatie of inzage van de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer L. Hövels. Hij is aanwezig op woensdag/donderdag en vrijdag en bereikbaar via (0316) 27 92 52.