Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2015, 7945Onteigeningen

Onteigening in de gemeente Zuidplas voor de opheffing en verwijdering van de particuliere overwegen tussen km 3.804 en km 3.765 van de spoorlijn Gouda – Den Haag, alsmede tussen km 35.623 en km 35.577 en tussen km 37.269 en km 37.234 van de spoorlijn Gouda – Rotterdam met bijkomende werken, in de gemeente Zuidplas, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat ProRail B.V. bij brief van 8 januari 2015, kenmerk MD/ONT/ADM/366/1995, heeft verzocht te bevorderen dat een koninklijk besluit tot stand komt, waarbij krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet ter onteigening worden aangewezen onroerende zaken die nodig zijn voor de opheffing en verwijdering van de particuliere overwegen tussen km 3.804 en km 3.765 van de spoorlijn Gouda – Den Haag, alsmede tussen km 35.623 en km 35.577 en tussen km 37.269 en km 37.234 van de spoorlijn Gouda – Rotterdam, met bijkomende werken, in de gemeente Zuidplas.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 63, tweede lid, van de Onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeentehuis van Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie vraagt u naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnummer 71 329 of 71 467.

Het ontwerp koninklijk besluit met de onteigeningsstukken ligt ter inzage vanaf 26 maart 2015 tot en met 6 mei 2015.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, afdeling BJV Publiekrecht, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van dossiernr. 2015-08.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S.E.M. Rob-Russel, telefoon 088 – 797 13 51, b.g.g. 06 – 50 41 93 24.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 21 mei 2015 om 11.30 uur bij Rijkswaterstaat, gebouw Westraven, ruimte E1.44, Griffioenlaan 2 te Utrecht.

Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.