Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2015, 7901Ruimtelijke plannen

Logo Eijsden-Margraten
Ontwerpomgevingsvergunning met planafwijking Meschermolen 1, 6245 KD Eijsde, Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor:

  • het bouwen van zes vakantieappartementen, het legaliseren van de wasgelegenheid, welnessruimte en installatieruimte in de bestaande stal en het gebruik als horecagelegenheid in de bestaande schuur op het perceel Meschermolen 1, 6245 KD Eijsden.

De ontwerpbeschikking ligt op grond van paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf 26 maart 2015 zes weken ter inzage.

Tijdens de termijn van zes weken na publicatiedatum kunnen door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Een zienswijze kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc), behalve per telefax 043 458 8400.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Tevens is de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.1903.BPBUI01020-ON01.

Eijsden-Margraten, 25 maart 2015