Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 7825Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit spitsmaatregel avondspits Amsterdamsestraatweg in Naarden
Logo Naarden
Bevoegdheid
In artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden bevoegd is dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk een voor het openbaar rij- en ander verkeer opengestelde weg onder beheer van de gemeente Naarden.
 
Informatie over het verkeersbesluit
Op de Amsterdamsestraatweg is tussen Naarden en Muiden een spitsmaatregel van kracht. Met de verkeersborden C2 en C3 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV 1990 is de Amsterdamsestraatweg tijdens de ochtendspits op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 09.00 uur voor voertuigen een eenrichtingsweg. Tijdens de venstertijden mogen de bestuurders niet richting Muiden rijden. Fietsers en bestemmingsverkeer worden uitgezonderd.
 
Tijdens de avondspits rijdt sluipverkeer via de Amsterdamsestraatweg richting Muiden. In goed overleg met de bewoners van de Amsterdamsestraatweg wordt de huidige spitsmaatregel als volgt aangepast:
 
1. voor de avondspits wordt een tijdsvenster toegevoegd: maandag tot en met vrijdag van 16.00 uur tot 19.00 uur;
2. het bord C2 wordt verplaatst richting Muiden tot na de laatste woning;
3. op de huidige locatie van het C2-bord wordt een vooraankondiging geplaatst;
4. de uitzondering voor het bestemmingsverkeer komt te vervallen;
5. landbouwverkeer wordt uitgezonderd.
 
Waarom een verkeersbesluit?
In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat een verkeersbesluit vereist is als door de  plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
De algemene maatregel van bestuur is het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). In artikel 12 van het BABW staan verkeerstekens en onderborden opgenomen. Door het plaatsen of verwijderen van deze verkeerstekens en onderborden ontstaat of wijzigt een gebod of verbod. Hiervoor is een verkeersbesluit vereist.
 
Doelstelling verkeersbesluit
De doelstelling van het verkeersbesluit is het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 
Overwegingen
Door de uitzondering van het bestemmingsverkeer is handhaving van de spitsmaatregel niet mogelijk. Net als tijdens de ochtendspits is sluipverkeer tijdens de avondspits niet wenselijk met het oog op de veiligheid en leefbaarheid. Door het verplaatsen van bord C2 tot na de laatste woning kunnen bezoekers, leveranciers enzovoort tijdens de venstertijden ongehinderd de bestemmingen langs de Amsterdamsestraatweg vanuit Naarden bereiken. Door de aanpassingen zoals genoemd onder de punten 2 tot en met 4 neemt de uniformiteit van de spitsmaatregelen toe. Op de Overscheenseweg, de Rijksweg en de IJsselmeerweg worden namelijk ook vooraankondigingen toegepast en wordt bestemmingsverkeer niet uitgezonderd.
 
Overleg politie
In artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer staat dat overleg moet worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 10 februari 2015.
 
Bekendmaking
Dit verkeersbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Tevens wordt het verkeersbesluit aangekondigd op de website van de gemeente Naarden en op de gemeentepagina van het NaarderNieuws.
 
Besluit
Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om
 
1. aan de spitsmaatregel Amsterdamsestraatweg voor de avondspits een tijdsvenster toe te voegen: maandag – vrijdag 16.00 – 19.00 uur;
2. het bord C2 RVV 1990 te verplaatsen richting Muiden tot na de laatste woning;
3. de uitzondering voor het bestemmingsverkeer te schrappen;
4. landbouwverkeer uit te zonderen.
 
Tekening
Op de tekening met tekeningnummer VB1326 d.d. 25 februari 2015 staat de verkeersmaatregel weergegeven.
 
Naarden, maart 2015
 
Burgemeester en wethouders van Naarden,
 
de secretaris,
de burgemeester,
 
 
mw. H.Th.J. Molenbrugge
 
 
de burgemeester,
 
 
mw. dr. J.J. Sylvester
 
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: info@Naarden.nl of naar burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden.
 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
 
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.