Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunnikStaatscourant 2015, 7719Verkeersbesluiten
voorrang Vagantenpad op zijwegen
Logo Bunnik
Kenmerk: JSO_2015_3
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik
Inleiding
Het fietspad Vagantenpad is onderdeel van een doorgaande snelfietsroute conform het raadsbesluit Fiets Filevrij (12-070, 30-8-2012. In deze route zijn vele kruisingen in de voorrang. Maar op het Vagantenpad zijn twee kruisingen nog gelijkwaardig. Het gaat om de kruisingen op het Vagantenpad op de Rijnsoever / het Vossegatsepad en op het Fortenpad / de Strick van Linschotenlaan.
Op deze beide gelijkwaardige kruisingen is er te weinig uitzicht vanaf het Vagantenpad op verkeer van rechts en vise versa. Dit is niet oplosbaar omdat dit ten koste gaat van veel groen en het gewaardeerde landschap. Wanneer de kruisingen in de voorrang komen, is het veel duidelijker wie af moet remmen om te kijken of je veilig de weg kunt oprijden of oversteken. Daarmee is de verkeersveiligheid gediend. Dit verkeersbesluit heeft tot doel de verkeersveiligheid te bevorderen. Daarnaast is voorrang voor het Vagantenpad op de zijwegen goed voor de doorstroming van de hoofdfietsroute.
Bevoegdheid
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Bunnik.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag: het verzekeren van de veiligheid op de weg; het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden; het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.
In overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie, district Midden Nederland, en deze heeft positief geadviseerd.
BESLUIT
Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen tot:
  • 1.
    het plaatsen van de borden B01 (voorrangsweg) op het Vagantenpad en het plaatsen van de borden B06 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) inclusief haaientanden op het Vossegatsepad en op de Rijnsoever.
  • 2.
    het markeren van de Strick van Linschotenlaan en het Fortenpad met haaientanden (verleen voorrang aan bestuurders deze beide paden.
Odijk 3-3-2015

Burgemeester en wethouders van Bunnik

Namens deze,

dhr. mr. G. Veenhof

secretaris

dhr. H.M. Ostendorp

burgemeester

Mededelingen
Bezwaarmogelijkheid
Tegen dit besluit staat bezwaar open. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel dan met de bij de contactgegevens genoemde persoon (rechtsboven dit besluit). Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen ter attentie van het bestuursorgaan van de gemeente Bunnik dat het besluit heeft genomen, Postbus 5, 3980 CA Bunnik.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen of gebruik maakt van een gemachtigde, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam en het adres van deze persoon. Wanneer voor het indienen van een gemachtigde die niet advocaat is, gebruik wordt gemaakt, verdient het aanbeveling de machtiging direct bij te sluiten.
Het bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen via het Digitaal loket Bunnik op de website van de gemeente Bunnik. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Voorlopige voorziening
Dit besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u wilt dat het besluit niet meteen ingaat, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaarschrift heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, ook hiervoor dient u te beschikken over een DigiD. Op de genoemde site is hierover meer informatie te vinden.
Kosten
Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. De griffie van de rechtbank kan u informatie verstrekken over de hoogte van deze kosten.