Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 7517Vergunningen

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Kennisgeving Omgevingsvergunning op locatie Dudok de Withof 8 (t.o. Dudok de Withof 40, zelfbouwlocatie Getijenveld Blok D kavel 30), olo 1530225 voor bouwen van 1 woning in bouwblok van 10 woningen te Amsterdam, Amsterdam – Nieuw-West

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het bouwen van 1 woning op de locatie tegenover Dudok de Withof 40 te Amsterdam.

Dit besluit en de daarbij behorende stukken liggen zes weken ter inzage, van 19 maart tot en met 29 april 2015, bij het loket Vergunningen, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op onze website www.nieuwwest.amsterdam.nl

U kunt de stukken ook inzien op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.F1504PBSTD-VG01

Beroepsclausule

De omgevingsvergunning ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage in het stadsdeelkantoor aan het Osdorpplein 1000. Als u belanghebbende bent en naar aanleiding van de ontwerpomgevingsvergunning een zienswijze naar voren heeft gebracht – of aan u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze naar voren heeft gebracht – kunt u gedurende deze termijn schriftelijk beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Een beroepschrift dient de gronden van het beroep te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Bij voorkeur stuurt u een kopie van het bestreden besluit mee. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een beroepschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen. Over het indienen van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen, kan door de griffie van de rechtbank worden verstrekt.

Schorsende werking

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u beroep instelt geldig blijft totdat over uw beroep is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het beroep tegen betaling van griffierecht een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

U kunt het beroepschrift of het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Amsterdam, 18 maart 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam namens deze, H. Wink Stadsdeelsecretaris van stadsdeel Nieuw-West