Logo Oisterwijk
Bestemmingsplan Recreatiebedrijf Gerrithoeve, Oisterwijk

Ter inzage voor beroep van 20 maart 2015 tot en met 30 april 2015.

Plangebied en doel

Het plangebied bevindt zich aan de Kollenburgsebaan 11a in Oisterwijk. Met het bestemmingsplan Recreatiebedrijf Gerrithoeve wordt het mogelijk gemaakt om het bestaande recreatiebedrijf Gerrithoeve uit te breiden. Op deze locatie – waar inmiddels een voormalige intensieve varkenshouderij is gesaneerd – is momenteel een horecabedrijf, een kleinschalig kampeerbedrijf (boerderijcamping en groepsaccommodatie) en een boerengolfbaan gevestigd. De Gerrithoeve zal worden uitgebreid tot een volwaardig recreatiebedrijf met een recreatieve poortfunctie.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 26 februari 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Recreatiebedrijf Gerrithoeve gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 20 maart 2015 tot en met 30 april 2015, gedurende zes weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk: http://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen.html

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;

  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Martijn Stabel, te bereiken via telefoonnummer: 013 529 13 11 of per e-mail: martijn.stabel@oisterwijk.nl.

Naar boven