Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 7453Vergunningen

Kennisgeving aanvraag en beschikking, Legerplaats Ermelo, DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend.

Bedrijf: Legerplaats Ermelo (26H23)

Locatie: Leuvenumseweg 88, 3852 AV Ermelo

Activiteit: Milieuneutraal wijzigen

Voor: Het aanpassen van gebouw 511

Aanvraagdatum: 29 januari 2015

Besluitdatum: 6 maart 2015

Bekendmaking: 6 maart 2015

Zaaknummer: 98472993

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, o.v.v. AWB-bezwaar, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer A.A.M. van de Grift van de DCMR, telefoon: 010 – 246 83 73.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

DMS-nummer: 21921711.