Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 7430Verkeersbesluiten
Naarden, Marktstraat, verkeersbesluit ten behoeve van de uitvoeringen van de Matthaus Passion 2015
Matthäus Passion 2015;
Logo Naarden
TVBE 1504
Het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Mandaat- en volmachtregeling waarin het hoofd CWG gemandateerd is tot beslissen over tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van (onderhouds)werkzaamheden en evenementen;
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan de Nederlandse Bachvereniging traditiegetrouw vergunning verleend is voor de uitvoeringen van de Matthäus Passion in de Grote kerk;dat die uitvoeringen dit jaar plaats vinden op zondag 29, maandag 30 en dinsdag 31 maart alsmede op donderdag 2, Goede Vrijdag 3 en zaterdag 4 april 2015;Dat op vrijdag 3 en zaterdag 4 april de uitvoeringen vooraf worden gegaan door de Lamentaties;dat de uitvoeringen van de Matthäus Passion worden bijgewoond door ca.1750 bezoekers per uitvoering;dat de uitvoering op Goede Vrijdag 3 april wordt bijgewoond door leden van het kabinet, hoogwaardigheidsbekleders en captains of industry;dat om de veiligheid te borgen op verzoek van de politie op Goede Vrijdag 3 april de Marktstraat tussen de Turfpoortstraat en de Cattenhagestraat zal worden afgesloten voor verkeer en vrij dient te zijn van geparkeerde auto’s; dat op last van de politie op Goede Vrijdag 3 april een parkeerverbod zal gelden in de Marktstraat tussen het Ruijsdaelplein en de Cattenhagestraat;dat gezien de afsluiting voor de afwikkeling van het verkeer, in overleg met politie en brandweer, een eenrichtingsverkeer omleidingsroute noodzakelijk is;dat om een goede doorgang voor hulpdiensten in de omleidingsroute te borgen, het noodzakelijk is een parkeerverbod in te stellen hoek Oostwalstraat / Kloosterstraat tussen de Huizerpoortstraat en de Zusterenstraat;dat het voor de musici van de Bachvereniging gezien het zware meerdaagse programma en het vervoer van instrumenten noodzakelijk is in de directe nabijheid van de Grote Kerk te parkeren; dat dit zonder verkeersmaatregelen in de Sint Annastraat en Bussummerstraat niet mogelijk is;dat om die reden een parkeerverbod zal gelden in de Sint Annastraat tussen de Marktstraat en het Kerkpad uitsluitend aan de kant van de Grote Kerk en in de Bussummerstraat tussen de Pastoorstraat en het Kerkplein uitsluitend aan de kant van de Pastoorstraat waarvan aan musici van de Bachvereniging ontheffing wordt verleend;dat op last van de politie het parkeerverbod in de Sint Annastraat op Goede Vrijdag 3 april aan beide zijden geldt en daarvan geen ontheffing wordt verleend;dat om zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de bewoners van de Sint Annastraat en de Bussummerstraat de verboden zo kort mogelijk van kracht zullen zijn; anderhalf uur voor aankomst van de musici tot een half uur na aanvang van de uitvoering met uitzondering van het verbod in de Sint Annastraat op Goede Vrijdag 3 april;dat aangezien de parkeervoorzieningen ten behoeve van minder valide bezoekers van de Matthäus Passion ontoereikend zijn er drie extra gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangewezen in de Raadhuisstraat;dat op 10 maart 2015 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;dat de vermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;
BESLUIT
 • 1.
  tot het instellen van twee tijdelijke parkeerverboden op 29, 30 en 31 maart en op 2, 3 en 4 april 2015 in de Sint Annastraat tussen Kerkpad en Marktstraat aan de kant van de Grote Kerk en in de Bussummerstraat tussen Pastoorstraat en Kerkpad aan de kant van de Pastoorstraat op;
Zondag 29 maart parkeerverbod van 10.00 uur tot 15.00 uur
Maandag 30 maart parkeerverbod van 14.30 uur tot 19.30 uur
Dinsdag 31 maart  parkeerverbod van 16.00 uur tot 19.30 uur
Donderdag 2 april parkeerverbod van 15.30 uur tot 19.30 uur
Zaterdag 4 april parkeerverbod van 10.30 tot 12.00 uur 
 • 1.
  Daarvan ontheffing te verlenen aan musici van de Bachvereniging;
 • 2.
  tot het instellen van een tijdelijk parkeerbod op vrijdag 3 april in de Bussummerstraat tussen Pastoorstraat en Kerkpad beide zijden;
Vrijdag 3 april parkeerverbod van 08.00 tot 12.00 uur;
 • 1.
  Daarvan ontheffing te verlenen aan musici van de Bachvereniging.
 • 2.
  Tot het instellen van tijdelijk parkeerverbod op vrijdag 3 april in de
Sint Annastraat tussen Kerkpad en Marktstraat beide zijden;
Vrijdag 3 april parkeerverbod van 08.00 tot 17.00 uur.
 • 1.
  Daarvan geen ontheffing te verlenen aan de musici van de Bachvereniging;
 • 2.
  tot het instellen van een tijdelijk parkeerverbod in de Marktstraat tussen het Ruijsdaelplein en de Cattenhagestraat op vrijdag 3 april
Vrijdag 3 aprilparkeerverbod van 09.00 uur  tot 17.00 uur;
 • 1.
  daarvan ontheffing te verlenen ten behoeve van de auto van de Minister-president (indien aanwezig);
 • 2.
  tot het instellen van een tijdelijk parkeerverbod hoek Oostwalstraat / Kloosterstraat tussen de Huizerpoortstraat en de Zusterenstraat op vrijdag 3 april parkeerverbod van 09.00 uur tot 17.00 uur;
 • 3.
  tot het afsluiten van de Marktstraat gelegen tussen Turfpoortstraat en Cattenhagestraat op vrijdag 3 april tussen 10.00 en 17.00 uur;
 • 4.
  tot het instellen van een eenrichtingsverkeer omleidingsroute op vrijdag 3 april in de richting; Gansoordstraat, Oostwalstraat, Kloosterstraat, Cattenhagestraat (met uitzondering van het gedeelte tussen het Burgemeester Wesselingplein en de Westwalstaat), Westwalstraat (met uitzondering van het gedeelte tussen Amsterdamsestraatweg en de Turfpoortstraat) en de Turfpoortstraat;
 • 5.
  tot het aanwijzenvan drie (3) algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de Raadhuisstraat ter hoogte van het voormalig gebouw van de sector Grondgebied op zondag 29, maandag 30, dinsdag 31 maart alsmede op donderdag 2, Goede Vrijdag 3 en zaterdag 4 april 2015 (tijden gelijk aan de verboden in de Bussummerstraat;
 • 6.
  tot het plaatsen van de volgende borden; C2; C3; E4 met onderbord “verboden te parkeren in verband met evenement, op zondag 29, maandag 30 en dinsdag 31 maart en op donderdag 2 en zaterdag 4 april in de Sint Annastraat en de Bussummerstraat op bovenvermelde tijden, op
Goede Vrijdag 3 april in de Marktstraat van 09.00 uur tot 17.00 uur, hoek Oostwalstraat / Kloosterstraat van 09.00 tot 17.00 uur, in de
in de Sint Annastraat van 08.00 tot 17.00 uur en in de Bussummerstraat  
van 08.00 tot 12.00 uurconform bijlage I van het reglement
Verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de borden E1 en E6 conform
  bijlage I van het reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 
 • 1.
  tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk;
 • 2.
  één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 12 maart 2015 tekeningnummer TVBE 1504
 
 
Naarden, 11 maart 2015

Het college van burgemeester en wethouders

Namens deze,

M. Jonker

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Dit besluit wordt bekend gemaakt in het Naarder Nieuws van 18 maart  2015
 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.
 
Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.