Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 7151Overig

Kennisgeving Kernenergiewet ANVS, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Besluit tot aanwijzing Lloyd’s Register Nederland B.V. als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur. Belanghebbenden kunnen tot en met 17 april 2015 bezwaar maken.

Op 4 maart 2015 heeft de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen besloten Lloyd’s Register Nederland B.V. (verder: Lloyd’s) te Rotterdam aan te wijzen als keuringsinstelling bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de gebruiksfase. Lloyd’s had hiertoe bij mail van 20 november 2014 een verzoek ingediend. De aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na het verlopen van de bezwaartermijn en werkt terug tot en met 12 februari 2015. Deze aanwijzing is geldig voor de duur van twee jaar.

Het besluit is bij brief van 6 maart 2015 aan Lloyd’s verzonden.

Procedure

Op de behandeling van het verzoek van Lloyd’s is hoofdstuk 4, titel 4.1, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat naar aanleiding van dit verzoek direct het definitieve aanwijzingsbesluit is genomen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Economische Zaken, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (www.anvs.nl).

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoonnummer 070-3487364. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan info@anvs.nl o.v.v. aanwijzing Lloyd’s Register.