Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2015, 6844Ruimtelijke plannen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27’; beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder; gemeente Rheden
Logo Rheden
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27’ op 24 februari 2015 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. In samenhang daarmee maken burgemeester en wethouders bekend dat de beschikking hogere grenswaarden welke is vastgesteld in het kader van het bestemmingsplan ‘De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27’ met bijbehorende stukken eveneens ter inzage wordt gelegd.
Bestemmingsplan ‘De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27’
Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan regelt een wijziging van de gebruiksmogelijkheden van het perceel Hoofdstaat 27. Voorzien wordt in het gebruik voor een woning en voor een praktijkruimte annex schoonheidsinstituut, met de mogelijkheid voor het geven van workshops. In verband met het beoogde gebruik als woning zijn voorts de bestaande bedrijfsmatige gebruiksmogelijkheden herijkt en afgestemd op de nieuwe situatie. Er is geen sprake van een uitbreiding van de bouwmogelijkheden.
Gewijzigde vaststelling
De wijziging heeft in hoofdlijnen betrekking op de volgende onderdelen:
  • 1.
    Aanpassen toelichting ten aanzien van de onderbouwing van de veiligheidsrisico’s van de hogedrukaardgasleiding.
  • 2.
    Aanpassen planregels inhoudende het rechtstreeks implementeren van de parkeernormen.
 
De exacte beschrijving van de wijzigingen is opgenomen in de Nota van Wijzigingen welke bij de stukken ter inzage wordt gelegd.
 
 
Inzage van de stukken
Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 12 maart 2015 tot en met 23 april 2015 ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Inwonerszaken te De Steeg. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPSE8.
 
Beroep
Met ingang van 13 maart 2015 tot en met 23 april 2015 kan beroep worden ingesteld door:
  • -
    een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
- iedere belanghebbende voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.
 
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 24 april 2015, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 
Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
 
Beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder
 
Locatie
De beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder is opgesteld ten behoeve van de (inpandig) te realiseren woning aan de Hoofdstraat 27. De locatie ligt ingevolge de Wet geluidhinder binnen de zone van een weg en van een spoorweg.
 
Hogere grenswaarden
Wat wegverkeerslawaai betreft streeft de Wet geluidhinder, voor geluidsgevoelige bestemmingen die liggen in de zone van de weg, naar een geluidbelasting van 48 dB. Er kan tot maximaal 63 dB een zogenaamde hogere grenswaarde worden vastgesteld. Wat spoorwegverkeerslawaai betreft streeft de Wet geluidhinder, voor geluidsgevoelige bestemmingen die liggen binnen de zone van een spoorweg, naar een geluidbelasting van 55dB. Tot maximaal 68 dB kan een hogere grenswaarde worden verleend. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de streefwaardes van wegverkeerslawaai en spoorwegverkeerslawaai worden overschreden. Burgemeester en wethouders hebben daarom hogere grenswaarden vastgesteld.
 
Inzage van stukken
De beschikking ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 12 maart 2015 tot en met 23 april 2015 ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Inwonerszaken te De Steeg.
 
Beroep
Met ingang van 13 maart 2015 tot en met 23 april 2015 kan beroep worden ingesteld. Er zijn bij het college geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. Daarom kan alleen beroep worden ingesteld tegen de beschikking door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
 
 
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.
 
Inwerkingtreding
De beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder treedt in werking op 24 april 2015, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 
Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
 
De Steeg, 11 maart 2015