Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandStaatscourant 2015, 6785Ontheffingen

Verlenen ontheffing aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het opzettelijk verontrusten en doden waaronder het bewerken van nesten en eieren van de grauwe gans, kolgans en brandgans

Omgevingsdienst Haaglanden maakt bekend dat besloten is om een ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het opzettelijk verontrusten en doden waaronder het bewerken van nesten en eieren van de grauwe gans, kolgans en brandgans voor de zomerperiode in de regio’s Zuid Zuid-Holland (15 februari tot 1 november) en Noord Zuid-Holland (1 maart tot 1 november) met alle toegestane middelen. Deze ontheffing treedt in de plaats van de eerder verleende ontheffing d.d. 25 februari 2015, kenmerk ODH-2015-00019043.

Bezwaar

Binnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de gedeputeerde staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het kenmerk ODH-2015-00024645. Omdat het besluit op 4 maart 2015 is verzonden aan de aanvrager, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 15 april 2015. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.