Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 6716Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam
Terinzagelegging ontwerptracébesluit, ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere geluidwaarden en milieueffectrapport Zuidasdok, Amsterdam

Van donderdag 12 maart tot en met woensdag 22 april 2015 liggen ter inzage:

 • het ontwerp van het Tracébesluit Zuidasdok;

 • het ontwerp van het Bestemmingsplan Zuidasdok en het bijbehorende ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere geluidwaarden;

 • het projectMER Zuidasdok (milieueffectrapport).

Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerptracébesluit, ontwerpbestemmingsplan en projectMER. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere geluidwaarden.

Wat is Zuidasdok?

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te kunnen blijven garanderen, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. De A10 Zuid wordt verbreed naar 2 x 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Tevens worden de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel aangepast. Het uitbreiden van het station Amsterdam Zuid en de A10 Zuid is mogelijk door de A10 Zuid ter hoogte van het centrum van Zuidas in twee tunnels aan te leggen. Dit verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor een vermindering van de geluidbelasting ter hoogte van het centrum van Zuidas. Hierdoor kan Zuidas verder ontwikkelen tot een duurzaam gemengd stedelijk centrum voor wonen, werken en voorzieningen.

Zuidasdok omvat:

 • het uitbreiden van station Amsterdam Zuid en het inpassen van stedelijk en regionaal openbaar vervoer;

 • een ruimtereservering voor toekomstige aanleg van een 5e en 6e treinspoor met een extra perron;

 • het verbreden van de A10 Zuid en aanpassen van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, waarbij de A10 Zuid ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas in een noordelijke tunnel (ca. 1,1 km) en een zuidelijke tunnel (ca. 1 km) komt te liggen;

 • het inrichten van de vrijkomende openbare ruimte boven de tunnels;

 • de aanleg van keersporen voor binnenlandse hogesnelheidstreinen ten zuiden van Diemen.

Twee procedures: Tracébesluit en Bestemmingsplan

De huidige planuitwerkingsfase van het project is gericht op de totstandkoming van het Tracébesluit Zuidasdok en het Bestemmingsplan Zuidasdok. Het Tracébesluit Zuidasdok heeft betrekking op de wijzigingen van de A10 Zuid en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de inpassing daarvan. Het Bestemmingsplan Zuidasdok biedt het kader voor de realisatie van een nieuwe openbaarvervoerterminal, de inrichting van de openbare ruimte boven de tunnels en een noord-zuid fietsverbinding tussen het Beatrixpark en de Antonio Vivaldistraat. In verband met het verleggen van tramsporen rondom het station Amsterdam Zuid is het vaststellen van hogere geluidwaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder nodig. De milieueffecten van de maatregelen in het ontwerptracébesluit en het ontwerpbestemmingsplan zijn beschreven in het projectMER.

Zuidasdok is opgenomen in bijlage II van de Crisis- en herstelwet, zodat Afdeling 2 en Afdeling 3 van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing zijn.

Door de Minister van Infrastructuur en Milieu is het ontwerptracébesluit vastgesteld en vrijgegeven voor terinzagelegging. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben bij besluit van 17 februari 2015 het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.

Informatiemarkt

De omgeving krijgt veel aandacht in de wijze waarop Zuidasdok wordt gerealiseerd. Van de bouwwerkzaamheden zult u hinder ondervinden, daar ontkomen we niet aan. Wel proberen we de bouwhinder voor bewoners, bedrijven, reizigers en bezoekers te beperken. Daarom is projectorganisatie Zuidasdok voortdurend in contact met de omgeving van het project over wensen, kaders en veranderingen.

Op maandag 23 maart 2015 van 16.00 – 20.30 uur vindt een informatiemarkt plaats over het project Zuidasdok en de planprocedure. U bent van harte welkom. Medewerkers van de projectorganisatie Zuidasdok zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook is er aandacht voor specifieke onderwerpen als geluid, lucht, bereikbaarheid en hinder tijdens de bouwfase. De informatiemarkt wordt gehouden in het WTC Amsterdam, Conference & Event Center, Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam.

Terinzagelegging

Het ontwerptracébesluit, het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden en het projectMER zijn vanaf donderdag 12 maart 2015 in te zien op de volgende websites:

Ook kunt u de stukken van donderdag 12 maart tot en met woensdag 22 april 2015 tijdens openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;

 • het Voorlichtingsloket van het stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Amsterdam;

 • Stadsdeel Zuid, Stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923, Amsterdam;

 • Stadsdeel Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam;

 • Stadsdeel Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, Amsterdam;

 • Gemeentehuis Diemen, D.J. den Hertoglaan 1, Diemen;

 • Gemeentehuis Ouderamstel, Vondelstraat 1, Ouderkerk aan de Amstel.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 12 maart tot en met woensdag 22 april 2015 kan eenieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerptracébesluit, het ontwerpbestemmingsplan en het projectMER. Gedurende deze periode kan over het bij het ontwerpbestemmingsplan horende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden alleen door belanghebbenden een zienswijze kenbaar worden gemaakt.

Een schriftelijke zienswijze kunt u als volgt indienen:

 • Voor het ontwerptracébesluit en het projectMER kunt u online reageren via het reactieformulier op www.platformparticipatie.nl/zuidasdok. Ook kunt u een schriftelijke reactie sturen aan de Directie Participatie, o.v.v. ‘zienswijze OTB/MER Zuidasdok’, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

 • Voor het ontwerpbestemmingsplan kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

 • Over het bij het ontwerpbestemmingsplan behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Een mondelinge zienswijze kunt u als volgt geven:

 • Tijdens de informatiemarkt op 23 maart 2015. Uw mondelinge zienswijze wordt verwerkt in een zienswijzeformulier dat aan u ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 • U kunt contact opnemen met projectorganisatie Zuidasdok, telefoon 020 – 3339930.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen en diverse adviezen, waaronder een toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, worden betrokken bij de vaststelling (planning: 2016) van het Tracébesluit Zuidasdok, het Bestemmingsplan Zuidasdok en de bij het bestemmingsplan behorende hogere geluidwaarden. In een Nota van Beantwoording wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Degenen die een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Na vaststelling van het Tracébesluit, het Bestemmingsplan en de hogere geluidwaarden kan hiertegen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht. Wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt, kan eveneens beroep instellen. Dit geldt o.a. voor onderdelen van het Tracébesluit, Bestemmingsplan en hogere geluidwaarden die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerp.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.zuidasdok.nl. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met projectorganisatie Zuidasdok, telefoon 020 – 3339930, e-mail info@zuidasdok.nl.