Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MuidenStaatscourant 2015, 6453Ruimtelijke plannen

Logo Muiden
Hernieuwde ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘2e hockeyveld MHC Muiderberg’, Muiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 19 februari jl. het bestemmingsplan ‘2e hockeyveld MHC Muiderberg’ opnieuw ongewijzigd heeft vastgesteld. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan is wederom sprake van een gewijzigde vaststelling. Aangezien de procedure van het betreffende bestemmingsplan parallel loopt aan de procedure van het bestemmingplan “Landelijk Gebied” bestond er onduidelijkheid over de uiteindelijk bestemming van het betreffende perceel aan de Googweg. Met dit besluit maakt de raad ondubbelzinnig kenbaar wat de beoogde bestemming is.

Het bestemmingsplan is een partiële herziening van bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 1993’ en is bedoeld om het realiseren van een hockeyveld met daaromheen een groene omzoming, aan de Googweg ten zuidwesten van het Kocherbos, juridisch – planologisch mogelijk te maken.

Het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwplan is gecoördineerd met de bestemmingsplanprocedure op grond van artikel 3.30 Wro. Dit betekent dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning dezelfde procedure volgen. De omgevingsvergunning met nummer M-HZ_WABO-2013-1189 is eveneens gelet op de rechtszekerheid door het college opnieuw ongewijzigd verleend op 3 maart 2015.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen vanaf 4 maart 2015 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. Voor inzage kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur terecht bij het Centraal Servicepunt in het gemeentehuis, Het Anker 2 te Muiden. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook langs elektronische weg te raadplegen, o.a. via de website www.muiden.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

De beroepstermijn van 6 weken vangt aan op de dag na die van de terinzagelegging. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die een ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan uit 2013 een zienswijze hebben ingediend alsnog beroep instellen bij de Raad van State. Zij die reeds een beroepschrift bij de Raad van State hebben ingediend tegen het eerder vastgestelde bestemmingsplan uit 2013 kunnen zo nodig hun beroepschrift aanvullen. Ook de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan, kan beroep instellen bij de Raad van State.

Het beroepschrift dient u te richten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.