Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (Li)Staatscourant 2015, 6235Verkeersbesluiten
Besluit van burgemeester en wethouders
Logo Bergen (Li)
Datum: 3 maart 2015
Onderwerp: Verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van parkeerverboden en aanbrengen van snelheidsaanduidingen op een gedeelte van de Schaak te Wellerlooi
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen,
Gelet dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;
Overwegende dat:
de Schaak volgens het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan een erftoegangsweg type 2 is die leidt langs kinderboerderij “De Looi, Schaak 4 te Wellerlooi;
de Schaak de ontsluiting is voor kinderboerderij “De Looi”;
de exploitatie van de kinderboerderij op sommige momenten kan leiden tot een verhoogde parkeerdruk en verkeershinder;
om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen het wenselijk is om het parkeren te reguleren waarbij het de bedoeling is dat bezoekers gebruik maken van de parkeerplaatsen van of nabij de kinderboerderij;
indien er sprake is van een groter aanbod van voertuigen er in de berm geparkeerd kan worden;
er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de politie.
Besluiten:
ter voorkoming van hinder en ongewenste situaties parkeerverboden in te stellen zoals is aangegeven op bijgaande tekening;
aanvullend op deze maatregelen op een gedeelte van de Schaak (op het wegvak langs de kinderboerderij) de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur;
(onder)bebording (A1, A2, E1 begin en eind zone) te plaatsen en wegmarkering aan te brengen overeenkomstig bijgaande tekening.
Mede gelet op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 1990 en de artikelen 18 ev. van de Wegenverkeerswet 1994;
Mede gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 1995 waarbij aan het college machtiging is verleend tot het nemen van Verkeersbesluiten;
Mede gelet op het besluit van het college d.d. 5 juli 2011 waarbij mandaat verleend is aan Coördinator Beheer tot het nemen van verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen;
Burgemeester en Wethouders van Bergen,
namens dezen,
de Coördinator Ruimtelijk Beheer,
J.J.A. Driessen
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Bergen (L), Postbus 140, 5854 ZJ Bergen.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na publicatie van dit besluit.
Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Voorts kunt u, na het maken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 Awb de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. U kunt deze ook digitaal indienen via Loket rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.