Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 2015, nr. WJZ/15005089, tot wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem in verband met een wijziging van de minimale beschikbaarheid van het centraal loket en onderhoudsmoment

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8 Dienstenbesluit centraal loket;

Besluit:

ARTIKEL I

A

In artikel 12, eerste lid, Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem, wordt de zinsnede ‘ten minste 99,7 procent’ vervangen door: ten minste 97 procent.

B

In artikel 12, vierde lid, Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem, wordt het gedeelte ‘in de nachten van zaterdag op zondag’ vervangen door: in de nachten van vrijdag op zaterdag.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2015.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 2015

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

Algemeen

1. Doel en inhoud van de regeling:

Met deze wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem worden procentuele beschikbaarheid en onderhoudsmoment aangepast.

De berichtenbox is een beveiligde elektronische postbus die deel uitmaakt van de elektronische omgeving van het centraal loket. De beschikbaarheid van de kritische functies van de berichtenbox wordt aangepast van 99.7 procent naar 97 procent, omdat er twee veranderingen plaats hebben gevonden. Het beheer en het niveau van beschikbaarheid wordt over de systemen van EZ geharmoniseerd. De standaard inlogmethode voor de berichtenbox is nu eHerkenning. Dit vereist dat de beschikbaarheid van de kritische functies van de berichtenbox aangepast moet worden van 99.7 procent naar 97 procent. eHerkenning is de standaard inlogmethode voor de systemen van EZ.

De onderhoudsmomenten vinden vanaf de inwerkingtreding van deze wijziging plaats in de nachten van vrijdag op zaterdag in plaats van in de nachten van zaterdag op zondag, omdat hiermee geharmoniseerd wordt met onderhoudsmomenten van andere dienstonderdelen van het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij zijn er op dat moment, dus in de nachten van vrijdag op zaterdag, gemiddeld nog minder gebruikers actief dan op het oude releasemoment.

Door de wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interna markt informatiesysteem vindt geen verandering van de administratieve lasten plaats.

2. Inwerkingtreding:

De wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem treedt per 1 april 2015 in werking. Hiermee wordt van de hoofdregel afgeweken. De wijzigingen zijn via elektronische weg gecommuniceerd.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven