Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2015, 5807Verkeersbesluiten
Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen)
Logo Den Haag
[-
BESLUIT
 
 
Uw kenmerk
 
Ons kenmerk
SB2014-7571
Aantal bijlagen
 
Datum
24 februari 2015
Onderwerp
 
verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan
(ICC, diverse verkeersmaatregelen)
 
 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,
 
gelezen de op 25 november 2014 ingekomen aanvraag van de heer J. Jankie van het Ingenieurs-
Den Haag, ingediend namens de heer J. de Potter van de Dienst Stadsbeheer/afdeling
Opdrachtgeving van de gemeente Den Haag, tot het nemen van een verkeersbesluit voor treffen
van diverse verkeersmaatregelen op de Oude Waalsdorperweg en Van Alkemadelaan in verband
met de nieuwbouw van het International Criminal Court (ICC) en de kwaliteitsverbetering van
de openbare ruimte aldaar, zoals het aanwijzen van voorrangskruisingen, fietspaden, (brom-)
fietspaden, het instellen van verplichte rijrichtingen en een stopverbod;
 
gelezen de op 12 februari 2015 ingekomen brief van de korpschef van de Politie Haaglanden,
kenmerk 2015/00845;
 
overwegende,
 
dat bij de nieuwbouw van het International Criminal Court (ICC), grotendeels op de plaats van
de voormalige Alexanderkazerne, ook een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte plaats-
vindt op de Oude Waalsdorperweg (tussen de Van Alkemadelaan en de rotonde Hubertustunnel)
en gedeelten van de Van Alkemadelaan, waarbij diverse verkeersmaatregelen worden getroffen
zoals het instellen van voorrangskruisingen, het aanwijzen van fietspaden en (brom-)fietspaden,
het instellen van verplichte rijrichtingen en het instellen van een stopverbod op een gedeelte van
de Oude Waaldsdorperweg in verband met het belang van de doorstroming van het verkeer;
 
 
dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen
van de onderhavige maatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
- het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer;
 
dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze
is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneinde
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken;
 
dat geen zienswijzen zijn ingebracht;
 
dat ten aanzien van de onderhavige maatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;
 
dat de betreffende weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Haag en zijn gelegen
binnen de bebouwde kom van die gemeente;
 
gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop
gebaseerde ondermandaatbesluit;
 
gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4
eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990);
 
BESLUITEN:
 
I. door het plaatsen van borden volgens model B04, B05, en B06 van Bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) en door het
overeenkomstig artikel 1, onder p, van genoemd Reglement aanbrengen van voorrangs-
driehoeken (haaientanden) in of op het wegdek op de onderstaande weggedeelten een
voorrangsregeling te treffen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:
I.01: Oude Waalsdorperweg, kruising met Van der Aastraat 
(verkeer vanaf de Van der Aastraat moet voorrang verlenen);
I.02: Van Alkemadelaan, kruising met toegangsweg International Crimnal Court
(ICC) (verkeer op de toegangsweg van het ICC moet voorrang verlenen);
 
II. door het plaatsen van borden volgens modellen D02r van Bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) op de onderstaande weggedeelten
een gebod in te stellen tot het volgen van een van de rijrichting die op het bord is
aangegeven, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:
II.01: Oude Waalsdorperweg, kruising met Van Alkemadelaan:
  verplicht rechts rijden van de middenberm;
II.02: Oude Waalsdorperweg, kruising met Van der Aastraat:
  verplicht rechts rijden van de middenberm;
III. door het plaatsen van borden volgens model G11 van Bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden volgens model
OB 505, de onderstaande weggedeelten aan te wijzen als verplicht fietspad, dit zoals
aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:
III.01: Oude Waalsdorperweg, tussen Van Alkemadelaan en rotonde nabij
tunnelmond Hubertustunnel: tweerichtingenfietspad aan de noordzijde;
III.02: Oude Waalsdorperweg, tussen Van Alkemadelaan en Van der Aastraat:
  eenrichtingsfietspad aan de zuidzijde;
    III.03: Oude Waalsdorperweg, tussen toegangsweg International Criminal Court
  (ICC) en rotonde nabij tunnelmond Hubertustunnel over een lengte van
  ongeveer 70 meter
  (het bestaande tweerichtingenbromfietspad wordt een tweerichtingenfietspad);
  III.04: Oude Waalsdorperweg, tussen toegangsweg International Criminal Court
  (ICC) en huisnummer 40d-347 aan weerszijde van de rijbaan over een lengte
  van ongeveer 40 meter
  (de bestaande bromfietspaden worden fietspaden);
 
IV.   door het plaatsen van borden volgens model E02 van Bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) het tot stilstand brengen van
voertuigen te verbieden op het gedeelte van de Oude Waalsdorperweg tussen de
Van der Aastraat en de rotonde nabij de tunnelmond van de Hubertustunnel,
zuidzijde, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;
 
V.    te verwijderen de borden volgens model CO1 van Bijlage 1 van het Reglement
 verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden met de tekst:
  “uitgezonderd lijndiensten en openbaar vervoer”, en in te trekken de geslotenverklaring
  voor al het verkeer met uitzondering van lijndiensten en openbaar vervoer op de
  Oude Waalsdorperweg, kruising Van der Aastraat, dit zoals aangegeven op de hierna
  genoemde situatietekening:
 
VI.   dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen
verkeersmaatregelen/-besluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken
(en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover
het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;
 
VIII. dat bovengenoemde maatregelen gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit
  behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden
  ingezien bij de Dienst Stadsbeheer/Handhavingsorganisatie/Vergunningen en
 Handhaving, Spui 70, Den Haag
 
 
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Hoofd Vergunningen en Handhaving,
 
 
 
 
K. Wilthagen
  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
 
Maakt u gebruik van internet.? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.
 
Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:
 
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG
 
Vermeld in uw bezwaarschrift:
naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.
 
Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.
 
Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.
 
Afdruk aan:
- 1x Politie Haaglanden, bureau Verkeer (Katschiplaan), dhr. van der Vlist
- 1x DSB/IBDH (Spui A09.22), dhr. Huisert
- 1x DSB/IBDH (Spui A09.22), dhr. Jankie
- 1x DSO/afd. Verkeer en Infrastructuur (Spui A.07), dhr. Teule
- 1x Stadsdeelkantoor  Haagse Hout (HA 02.42), dhr. Slingerland
- 1x Stadsdeelkantoor Scheveningen (SC 01.13), dhr. Smid