Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2015, 5760Vergunningen

Ontwerpomgevingsvergunning Achtersloot 114A in IJsselstein, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat vanaf donderdag 5 maart tot en met woensdag 15 april 2015 het volgende ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ter inzage ligt:

  • de ontwerp omgevingsvergunning Achtersloot 114A, de bouw van een woning met bijgebouw.

Het College heeft het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het geldende bestemmingsplan “Achterveld en omgeving”.

Ter Inzage

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in IJsselstein. Het ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ijsselstein.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De ontwerp omgevingsvergunning is daarbij te vinden onder identificatienummer: NL.IMRO.0353.201411Asloot114A.

Zienswijzen

Gedurende boven genoemde termijn van zes weken kan iedereen zowel een schriftelijke als mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, t.a.v. mw. S. Tijdink, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken via telefoonnummer: 088 – 022 51 55.