Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 5514Overig

Besluit beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.) in verband met de voorgenomen aanpassing van de Kernenergiewetvergunning van NRG v.o.f. te Petten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vanaf 26 februari 2015 tot en met 8 april 2015 ligt het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage. Zienswijze en beroep tegen dit besluit zijn op een later moment mogelijk in het kader van de vergunningsprocedure.

Achtergrond van de beschikking

De Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (NRG) verricht nucleair onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid op de Onderzoekslocatie Petten aan de Westerduinweg 3 te Petten in Noord-Holland. Voor haar inrichting beschikt NRG over een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). Op het terrein van NRG ligt ‘historisch’ radioactief afval opgeslagen in de Waste Storage Facility dat via de Decontamination and Waste Treatment facility (DWT) moet worden afgevoerd naar de COVRA. In de DWT wordt het afval beladen in transportcontainers, die vervolgens tijdelijk hier worden opgeslagen in afwachting van transport. Hiervoor moet onder meer in de DWT een beladingsinstallatie worden geplaatst. Voor de voorgenomen activiteit is een wijziging van de aan NRG verleende Kew-vergunning noodzakelijk. Ten behoeve van de beoordeling of deze wijziging belangrijke nadelige milieugevolgen heeft waarvoor een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt, heeft NRG een zogenaamde aanmeldingsnotitie m.e.r. bij het bevoegd gezag ingediend. De Minister van Economische Zaken is bevoegd om te beslissen of voor de door NRG voorgenomen activiteit al dan niet een MER moet worden gemaakt.

Procedure

Op 17 december 2014 heeft NRG een aanmeldingsnotitie m.e.r. ingediend in verband met de voorgenomen activiteit binnen de DWT. Voor de m.e.r.-beoordeling is de procedure op grond van de artikelen 7.16 en 7.17 Wet milieubeheer doorlopen.

Besluit

De Minister van Economische Zaken heeft bij besluit van 16 februari 2015 geoordeeld dat voor de door NRG voorgenomen activiteit geen MER hoeft te worden gemaakt, omdat er geen belangrijke nadelige milieueffecten van de activiteit zijn te verwachten. Dit besluit is op 16 februari 2015 aan NRG bekendgemaakt.

Waar kunt u het besluit inzien?

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de aanmeldingsnotitie m.e.r. liggen vanaf 26 februari 2015 gedurende 6 weken ter inzage op de volgende plaatsen:

  • Autoriteit Nucleaire Installaties en Stralingsbescherming, Bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag. U wordt verzocht een afspraak te maken om het dossier in te zien via het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoonnummer 070-3487364. Bij toegang tot het Ministerie is identificatie verplicht.

  • Gemeente Schagen, Laan 19 te Schagen van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de aanmeldingsnotitie m.e.r. zijn ook beschikbaar via www.rijksoverheid.nl/vergunningaanvragen-kernenergiewet.

Hoe kunt u zienswijze en beroep indienen tegen het besluit?

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt aangemerkt als een voorbereidingsbeslissing in het kader van de vergunningprocedure op grond van de Kernenergiewet. Dit houdt in dat u op dit moment tegen dit besluit geen zienswijze of beroep kunt indienen. Zienswijze en beroep indienen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit is later wel mogelijk, namelijk in het kader van de vergunningprocedure op grond van de Kernenergiewet. Van de ontwerpvergunning en de mogelijkheid van inspraak zal te zijner tijd op een vergelijkbare wijze worden kennisgegeven.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoonnummer 070-3487364. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan postbus.nrg-gebouw24@anvs.nl.