Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 5473Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Rijksweg Naarden
Logo Naarden
Bevoegdheid
In artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden bevoegd is dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk een voor het openbaar rij- en ander verkeer opengestelde weg onder beheer van de gemeente Naarden.
 
Informatie over het verkeersbesluit
De laatste maanden worden voor het pand van Tech Data Mobile auto’s half op de rijbaan van de Rijksweg geparkeerd. Hier zijn veel klachten over ingediend.
 
De huidige parkeersituatie is niet optimaal. Uit de klachten blijkt dat weggebruikers geen auto’s verwachten die half op de rijbaan staan geparkeerd. In de winterperiode is de verlichting niet optimaal. Auto’s uit Naarden wijken uit via het fietspad om zo ruimte te geven aan tegenliggers. De geparkeerde auto’s zorgen voor een rommelige aanblik.
 
De auto’s worden geparkeerd door bezoekers van Tech Data Mobile. Tot op heden zijn nog geen maatregelen genomen. Het betreft een tijdelijke parkeersituatie die na maart 2015 niet meer bestaat. Tevens is er geen alternatieve parkeerruimte op aanvaardbare loopafstand beschikbaar.
 
Gegeven de situatie en de aanhoudende klachten is opnieuw een afweging gemaakt. Dit heeft geresulteerd in dit verkeersbesluit op basis waarvan aan weerszijden van de Rijksweg tussen de Bergman Clinics en het perceel met huisnummer 91A een parkeerverbod wordt ingesteld. Ook nu is rekening gehouden met de belangen van Tech Data Mobile: het parkeerverbod wordt op zijn vroegst per 1 april 2015 van kracht.
 
Waarom een verkeersbesluit?
In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat een verkeersbesluit vereist is als door de  plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
De algemene maatregel van bestuur is het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 
In artikel 12 van het BABW staan verkeerstekens en onderborden opgenomen. Door het plaatsen of verwijderen van deze verkeerstekens en onderborden ontstaat of wijzigt een gebod of verbod. Hiervoor is een verkeersbesluit vereist.
 
Doelstelling verkeersbesluit
De doelstelling van het verkeersbesluit is het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 
Overwegingen
De parkeersituatie is niet optimaal. Hier komen veel klachten over binnen. Bezoekers komen naar Tech Data Mobile in verband met een lopend project. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein is dan ontoereikend. Er zijn geen alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar. Het project eindigt in de loop van maart. Het is – gegeven de omstandigheden en gezien de vele klachten - niet wenselijk dat de parkeerproblematiek op het terrein van Tech Data Mobile bij het uitvoeren van projecten die veel bezoekers trekken, voor een lange periode op de openbare ruimte wordt afgewenteld.
 
Overleg politie
In artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer staat dat overleg moet worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 30 januari 2015.
 
Bekendmaking
Dit verkeersbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Tevens wordt het verkeersbesluit aangekondigd op de website van de gemeente Naarden en op de gemeentepagina van het NaarderNieuws.
 
Besluit
Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om
 
1. aan weerszijden van de Rijksweg tussen Bergman Clinics en het perceel met huisnummer 91A een parkeerverbod in te stellen door het plaatsen van de borden E1 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV 1990 dan wel door
het aanbrengen van onderbroken gele markering zoals bedoeld in artikel 12 lid b onder VI van het BABW;
2. het parkeerverbod op zijn vroegst per 01 april 2015 van kracht te laten worden;
3. het parkeerverbod uit te breiden richting Muiden en Naarden als blijkt dat de lengte van het wegvak waar het parkeerverbod van kracht is te kort blijkt te zijn.
 
Tekening
Op de tekening met tekeningnummer VB1325 d.d. 30 januari 2015 staat de verkeersmaatregel weergegeven.
 
Naarden, februari 2015
 
Burgemeester en wethouders van Naarden,
 
de secretaris,
de burgemeester,
 
 
mw. H.Th.J. Molenbrugge
 
 
de burgemeester,
 
 
mw. dr. J.J. Sylvester
 
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: info@Naarden.nl of naar burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden.
 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
 
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.