Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 5255Ruimtelijke plannen

Logo Aa en Hunze
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Landschapscamping Sparrenhof Gasselte, Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Landschapscamping Sparrenhof Gasselte

met bijbehorend ontwerpraadsbesluit en bijlagen, met ingang van 26 februari 2015 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Landschapscamping Gasselte met bijbehorend ontwerpraadsbesluit digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder het kopje ‘bestemmingsplannen – in procedure – ontwerp) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een uitbreiding en herinrichting van het plangebied van Landschapscamping Sparrenhof, Kamplaan 1 Gasselte, waarbij tevens voorzien wordt in een goede landschappelijke inpassing en afstemming met de omgeving. Het bestemmingsplan voorziet voor deze camping in de nieuwe planologische regeling, waarbij rekening is gehouden met de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

Gelet op de feit dat de plannen zijn besproken met omwonenden, provincie en waterschap, vervolgens zijn uitgewerkt met in achtneming van deze overleggen en van deze partijen instemming hebben gekregen wordt er geen voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze inbrengen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Landschapscamping Sparrenhof Gasselte bij de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. De mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht op dinsdag 7 april 2015. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze in te brengen, dient u dit vooraf, uiterlijk 2 april 2015, kenbaar te maken. U kunt u aanmelden via de mail jtencate@aaenhunze.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Na aanmelding wordt contact met u opgenomen om een tijdstip af te spreken.