Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2015, 5118Vergunningen

Logo Hoogeveen
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) voor plaatsen reclamemast op Schutstraat 187, Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor:

  • Schutstraat 187, Hoogeveen, plaatsen van reclamemast (artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 26 februari 2015 tot en met 8 april 2015, in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2014PB8011002-VG01

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland te Assen. Indien onverwijlde spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te Assen. Op de voorbereiding van dit besluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing.