Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2015, 5055Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 13 januari 2015, met kenmerk 00.044.198, tot wijziging van de Vergunning Nationale Postcode Loterij 2015/2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de Nationale Postcode Loterij van 11 december 2014 tot het aanpassen van het deelnemersreglement in verband met een wijziging in het prijzenpakket en de hoogte van de gesprekskosten;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen en het Kansspelenbesluit;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de postcodeloterij (Vergunning Nationale Postcode Loterij 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

Onder A.2 wordt de versie van het deelnemersreglement vervangen door:

  • versie geldend per 13 januari 2015;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 13 januari 2015

Hoogachtend,

de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken en Communicatie

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

De Nationale Postcode Loterij N.V. heeft een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning Nationale Postcode Loterij 2015/2016. Er is een wijziging aangevraagd van deze vergunning.

De wijziging betreft een aanpassing van het deelnemersreglement inzake het prijzenpakket en de gesprekskosten.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen.