Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2015, 5053Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 6 januari 2015, met kenmerk 00.043.703, tot wijziging van de Vergunning Totalisator 2015/2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van Sportech Racing B.V. van 30 december 2014 tot het aanpassen van het deelnemersreglement in verband met de invoering van een common pool;

Gelet op de artikelen 24, 25 en 33b van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de totalisator (Vergunning Totalisator 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

Onder A.2 wordt de eerste zin vervangen door het volgende:

  • De vergunninghouder is verplicht de totalisator aan te bieden met inachtneming van het ‘Totalisatorreglement 2015’ d.d. 6 januari 2015;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 6 januari 2015

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

Sportech Racing B.V. heeft een vergunning op grond van artikel 24 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning Totalisator 2015/2016. Er is een wijziging aangevraagd van deze vergunning.

De wijziging betreft het aanpassen van het deelnemersreglement ingegeven door de invoering van een common pool. Deze invoering heeft reeds op 23 september 2014 goedkeuring verkregen en wordt per 6 januari 2015 geïmplementeerd.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen.