Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunschotenStaatscourant 2015, 4972Vergunningen

Logo Bunschoten
Ontwerpomgevingsvergunning voor terrein woon- en zorgcentrum ‘de Haven’, Bunschoten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen, met toepassing van de Crisis- en herstelwet, voor:

  •  Op de Ree 1 t/m 159, 161, 163 t/m 177 (oneven), 2 t/m 36 (even) terrein woon- en zorgcentrum “de Haven”, het oprichten van acht gebouwen voor wonen en zorg (bestaande uit 108 levensloopbestendige appartementen geschikt voor zorg en acht kleinschalige woonruimten t.b.v. woongroepen) met bijbehorende voorzieningen, w.o. het plaatsen van een brug, beschoeiing en ondergrondse containers en het aanleggen/wijzigen van (bestaande) in-/uitritten, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan;

Bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 19 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling RO&V in het gemeentehuis te Bunschoten, Stadspui 1. Tevens zijn de stukken digitaal beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.0313.PBUV2014218-0201.

Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 3750 GE in Bunschoten. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling RO&V.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.