Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2015, 49245Vergunningen

Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking (Hornweg 61 te Amsterdam)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan “Westhaven”. De afwijkingen betreffen het verleggen van de kadelijn aan de noordzijde met 3 meter en het verwijderen van de aanduiding “veiligheidszone-leiding-1” voor een gasleiding.

 

Aanvrager: Simadan Holding BV

Zaaknummer: 91040

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:

- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem

- Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Heeft u een vraag over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.