Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StaphorstStaatscourant 2015, 48863Ruimtelijke plannen

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 337 te Rouveen

Logo Staphorst

Burgemeester en wethouders van Staphorst maken bekend dat vanaf woensdag 30 december 2015 voor een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 337 te Rouveen’met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Het plan voorziet in het wijzigen van de woonbestemming naar een maatschappelijke bestemming voor het kunnen realiseren van een pastoriewoning en kerkelijke activiteiten op dit perceel, na vervangende nieuwbouw (voor een deel) van het huidige pand.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt binnen genoemde termijn voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Ook is het plan in pdf-formaat te raadplegen via de website www.staphorst.nl > Publicaties > bekendmakingen > Bestemmingsplan. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0180.2102015003-ON01. De digitale bestanden zijn beschikbaar op: http://roplannen.gemeentedocumenten.nl/staphorstplannen//NL.IMRO.0180.2102015003-.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen over het plan bij de gemeenteraad van Staphorst. Zienswijzen kunnen door een ieder zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Fysieke Leefomgeving, postbus 2, 7950 AA Staphorst. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt, tel. (0522) 46 74 67.