Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2015, 48859Instelling gemeenschappelijke regelingen

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Logo Gorinchem

 

Een gemeenschappelijke regeling te treffen waarin een rechtspersoonlijkheid bezittende bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden wordt ingesteld als rechtsopvolger van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden

B EDRIJFSVOERINGSORGANISATIE

R EINIGINGSDIENST WAARDLANDEN

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

Overwegende dat

de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden een samenwerkingsverband is van de gemeenten ten aanzien van uitvoeringstaken op het gebied van reiniging, inzameling en verwijdering van afval

de Reinigingsdienst Waardlanden thans feitelijk wordt bestuurd door een gezamenlijk vergaderend en besluitend Algemeen en Dagelijks Bestuur en een directeur voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, in de vorm van een raad van toezichtmodel

de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen hiervoor een nieuwe rechtsvorm introduceert: de bedrijfsvoeringsorganisatie, waarin één bestuur fungeert als raad van toezicht en stuurt op de directie, en de directie verantwoording aflegt aan het bestuur

het gewenst is de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden te vereenvoudigen en te wijzigen in een gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie en in overeenstemming te brengen met de huidige wijze van besturen

een college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het treffen van een gemeenschappelijke

regeling in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie na toestemming van de gemeenteraad.

Gelet op

Hoofdstuk I. van de Wet gemeenschappelijke regelingen

artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden

de besluiten van de gemeenteraden van Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden in een bedrijfsvoeringsorganisatie en tot toestemming aan de respectievelijke colleges van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie

BESLUITEN:

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

Artikel 1
 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Gemeente: de aan de regeling deelnemende gemeenten;

  • b.

   College / Colleges: een college / de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

  • c.

   Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland

  • d.

   Bestuur: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, zoals bedoeld in artikel 14a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • e.

   Bestuurslid: de door het college aangewezen bestuurslid van de

   bedrijfsvoeringsorganisatie;

  • f.

   Directeur: de door het bestuur benoemde directeur van de

   bedrijfsvoeringsorganisatieorganisatie;

  • g.

   Organisatie: de bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden;

  • h.

   Ambtenaren: ambtelijk personeel aangesteld bij de bedrijfsvoeringsorganisatie;

  • i.

   Huisaansluiting: met een huisaansluiting wordt gelijkgesteld elke gebruiker van een perceel die als belastingplichtige voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing is of kan worden aangemerkt.

HOOFDSTUK 2 De bedrijfsvoeringsorganisatie

Artikel 2
 • 1.

  Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie, genaamd 'Reinigingsdienst Waardlanden ', handelend onder de naam "Reinigingsdienst Waardlanden " die is gevestigd te Gorinchem.

 • 2.

  Deze organisatie is de rechtsopvolger van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Waardlanden, en neemt hiervan alle bestaande rechten en verplichtingen onverminderd over.

HOOFDSTUK 3 Belang, doelstelling, taken en bevoegdheden

Artikel 3
 • 1.

  De bedrijfsvoeringsorganisatie behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke uitvoeringstaken van de gemeenten op het gebied van reiniging, inzameling en verwijdering van afval. Het draagt zorg voor een zo doelmatig mogelijke uitvoering van deze taken en uitoefening van bevoegdheden op deze terreinen.

 • 2.

  In het kader van haar doelstelling heeft de bedrijfsvoeringsorganisatie tot taak het inzamelen, verwijderen of het collectief doen inzamelen of doen verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen ter voldoening van de bij of krachtens de Wet Milieubeheer aan de gemeente opgelegde verplichting. Tot deze taak behoort in ieder geval het dagelijks onderhoud en beheer van opstallen, brengstations en inzamelmiddelen en de zorg voor de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3.

  Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie heeft voorts tot taak het op verzoek van een of meerdere gemeenten uitvoeren of doen uitvoeren van andere gemeentelijke uitvoeringstaken op het gebied van afvalstoffenverwijdering of reiniging, zoals bijvoorbeeld: zwerfafval, gladheidsbestrijding, graffitiverwijdering en ongediertebestrijding.

 • 4.

  De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft verder tot taak het inzamelen en verwijderen van bedrijfsafval. 5. Het bestuur is bevoegd tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen,

  vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat

  in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van de belangen van de

  bedrijfsuitvoeringsorganisatie.

 • 6.

  Een besluit, zoals bedoeld in artikel 3 lid 5, wordt niet genomen dan nadat de raden van de

  gemeenten een ontwerpbesluit is toezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun

  wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

HOOFDSTUK 4 Het bestuur

Paragraaf 1 De samenstelling van het bestuur

Artikel 4
 • 1.

  Het bestuur bestaat uit evenveel leden als het aantal gemeenten dat aan de regeling deelneemt.

 • 2.

  De leden van het bestuur worden door en uit de deelnemende colleges aangewezen. Ieder lid

heeft een plaatsvervanger uit hetzelfde college..

1.Van elke aanwijzing tot lid of plaatsvervangend lid van het bestuur geeft het college van de betreffende gemeente binnen één week kennis aan het bestuur.

Paragraaf 2 De voorzitter en de secretaris

Artikel 5

1.Het bestuur benoemt aan het begin van elke zittingsperiode van het college een voorzitter en een

plaatsvervangend voorzitter. Bij aanvang van elke zittingsperiode besluit het bestuur over een

rooster van aan- en aftreden, zodanig dat het voorzitterschap rouleert over de deelnemende

gemeenten.

2.De directeur van de bedrijfsvoeringsorganisatie is tevens secretaris van het bestuur.

HOOFDSTUK 5 De bevoegdheden van het bestuur

Paragraaf 1 De bevoegdheden van het bestuur

Artikel 6
 • 1.

  Het bestuur is bevoegd om een directiestatuut vast te stellen waarin regels worden gesteld omtrent de ambtelijke organisatie, werkwijze en mandatering.

 • 2.

  Het bestuur kan zijn bevoegdheden, voor zover de aard ervan zich hier niet tegen verzet, bij

  directiestatuut verlenen aan de directeur van het de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • 1.

  Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur en de controller.

 • 2.

  Het bestuur is bevoegd tot het nemen van privaatrechtelijke rechtshandelingen van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • 3.

  Het bestuur is bevoegd om om namens de bedrijfsvoeringsorganisatie rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

 • 6.

  Het bestuur is bevoegd tot het beheren van, en het houden van toezicht op, alles wat de

  bedrijfsvoeringsorganisatie betreft;

 • 7.

  Het bestuur kan een of meer leden mandateren tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de aard van de bevoegdheid en/of de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet. De hierop betrekking hebbende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.

Paragraaf 2 De bevoegdheden van de voorzitter en de secretaris

Artikel 7
 • 1.

  Aan de voorzitter is de leiding van de vergaderingen van het bestuur. Bij diens afwezigheid vervangt de plaatsvervangend voorzitter de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris tekenen alle stukken die van het bestuur uitgaan. Het

bestuur kan het tekenen van bepaalde stukken opdragen aan de directeur van de

bedrijfsvoeringsorganisatie..

1.De voorzitter vertegenwoordigt de bedrijfsvoeringsorganisatie in en buiten rechte. Hij kan deze

vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aangewezen gemachtigde. Indien de voorzitter partij is, of als bestuurder is aangewezen door de gemeente die partij is, in het geding waarbij de bedrijfsvoeringsorganisatie betrokken is, wordt de bedrijfsvoeringsorganisatie door een ander, door

het bestuur aan te wijzen lid van het bestuur vertegenwoordigd.

Paragraaf 3 Verantwoordingsplicht, verantwoordelijkheid van de leden van het bestuur en openbaarheid

Artikel 8
 • 1.

  Op verzoek van het college dat het bestuurslid heeft aangewezen dient het bestuurslid de door het

  college gevraagde inlichtingen te verstrekken.

 • 2.

  Ieder lid van het bestuur is verplicht om, na een oproep daartoe, verantwoording af te leggen aan

  het college dat het bestuurslid heeft aangewezen omtrent het door hem/haar in het bestuur

  gevoerde beleid.

 • 3.

  Artikel 16 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling is van toepassing op het gestelde onder

lid 1 en lid 2.

4.Over al hetgeen de bedrijfsvoeringsorganisatie betreft dient het bestuur van de

bedrijfsvoeringsorganisatie Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het

provinciebestuur desgevraagd van bericht.

5.Het bestuur doet mededeling van het verzoek en de inhoud daarvan aan de colleges van de

aangesloten (eigenaar) gemeenten. .

HOOFDSTUK 6

Paragraaf 1 De werkwijze van de bestuursorganen

Artikel 9
 • 1.

  Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar, Voorts vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste drie leden zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken.

 • 2.

  De vergadering van het bestuur wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, of hun plaatsvervanger, tegenwoordig is.

 • 3.

  De artikelen 53, 54 en 55 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Voor een bestuurlijk besluit is een meerderheid vereist van het aantal (gewogen) stemmen, zoals bepaald in artikel 11, waarbij er tenminste 2/3 van de gemeenten vereist zijn om een meerderheid te vormen.

 • 5.

  De voorzitter is bevoegd andere personen uit te nodigen aan de vergadering deel te nemen. Zij hebben daarin een adviserende stem.

 • 6.

  De secretaris heeft in de vergaderingen een adviserende stem.

Artikel 10

 • 1.

  Het bestuur vergadert in het openbaar. De deuren worden gesloten wanneer tenminste drie van de

  aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt;

 • 1.

  In een besloten vergadering wordt niet beraadslaagd noch een besluit genomen over:

  • a.

   het vaststellen of wijzigen van de begroting;

  • b.

   het vaststellen van de rekening.

Artikel 11

 • 1.

  Ter bepaling van het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen per deelnemende gemeenten in het bestuur wordt uitgegaan van:

  • a.

   het totaal aantal huisaansluitingen van de gemeenten;

  • b.

   het aantal huisaansluitingen per gemeente.

 • 2.

  De stemverhoudingen worden voor een periode van vier jaar vastgesteld. Hierbij is bepalend het aantal huisaansluitingen met als peildatum 1 januari van het jaar waarin een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad begint.

 • 3.

  Bij toe- of uittreding van een deelnemer wordt de stemverhouding, indien relevant, bijgesteld met als peildatum 1 januari van het jaar van toetreding.

HOOFDSTUK 8 De directeur en de controller

Artikel 12
 • 1.

  De directeur heeft de dagelijkse leiding over de bedrijfsvoeringsorganisatie en is

  bevoegd tot het in dienst nemen, schorsen, treffen van disciplinaire maatregelen en ontslaan van

  werknemers op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, alsook het aanstellen, schorsen en

  ontslaan van ambtenaren, met uitzondering van de controller.

 • 2.

  De directeur is secretaris van het bestuur.

 • 3.

  De directeur kan in zijn werkzaamheden worden bijgestaan door één of meer functionarissen.

 • 4.

  De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

 • 5.

  Bij of krachtens het directiestatuut worden op te dragen taken en bevoegdheden nader geregeld.

Artikel 13
 • 1.

  Het bestuur bepaalt of de controllerfunctie intern dan wel extern wordt vervuld.

 • 2.

  De controller rapporteert, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tot rapportage aan de directeur, rechtstreeks aan het bestuur in die gevallen waarin naar het oordeel van de controller de financiële continuïteit van de onderneming in gevaar dreigt te komen dan wel de algemeen geldende beginselen van behoorlijk (financieel) beheer in ruime mate overschreden worden.

HOOFDSTUK 9 De rechtspositieregeling

Artikel 14

De rechtspositieregeling van de gemeente Gorinchem is van toepassing op het personeel in dienst van deze bedrijfsvoeringsorganisatie, met uitzondering van medewerkers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

HOOFDSTUK 10 Financiële bepalingen

Paragraaf 1 Financieel beheer

Artikel 15

De geldmiddelen van de bedrijfsvoeringsorganisatie worden zelfstandig beheerd.

Paragraaf 2 Boekjaar

Artikel 16

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Paragraaf 3 De begroting

Artikel 17

De bedrijfsvoeringsorganisatie is gehouden aan de relevante bepalingen en voorschriften uit de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten.

Paragraaf 4 Gemeentelijke bijdragen

Artikel 18

1. Iedere gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze

bijdrage wordt berekend op basis van een door het bestuur vast te stellen verdeelsleutel.

 • 2.

  In de begroting is opgenomen welke gemeentelijke bijdrage elke afzonderlijke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

 • 3.

  De gemeenten betalen voorschotbijdragen op grond van nadere afspraken hieromtrent.

Artikel 19

1. Winsten of verliezen van de bedrijfsvoeringsorganisatie worden in beginsel jaarlijks verrekend met

de algemene reserve van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • 2.

  In de ontwerpjaarrekening kan het bestuur gemotiveerd besluiten tot een andere

  bestemming van de winst of dekking van een verlies dan bepaald in lid 1 van dit artikel.

 • 1.

  Het bestuur zendt vóór 15 april de ontwerpjaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten en stelt daarbij raden 8 weken in de gelegenheid om een zienswijze op de jaarstukken en het voorstel tot bestemming kenbaar te maken.

 • 2.

  Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag na afloop van de termijn van zienswijzen definitief vast vóór 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar.

Artikel 20

Indien een niet-toegetreden gemeente gebruik wenst te maken van de diensten van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt met deze gemeente een afzonderlijk contract afgesloten, waarbij de kosten van deze diensten bij deze gemeente in rekening worden gebracht.

.

Paragraaf 5 Controle

Artikel 21

De controle op de administratie en het beheer van de vermogenswaarden van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgedragen aan een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant. Artikel 213 van de Gemeentewet is van toepassing.

Paragraaf 6 Geldmiddelen

Artikel 22

De borgstelling van de gemeente met betrekking tot de voldoening van rente, aflossing en kosten van door de bedrijfsvoeringsorganisatie te sluiten vaste geldleningen alsmede van gelden die de bedrijfsvoeringsorganisatie in rekening-courant of bij wijze van geldlening zal opnemen, vind plaats naar evenredigheid van de stemverhouding zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 11.

HOOFDSTUK 11 Archief

Artikel 23
 • 1.

  Het bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bedrijfsvoeringsorganisatie overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen regeling.

 • 2.

  De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden.

 • 3.

  Bij opheffing van de regeling worden de archiefbescheiden geplaatst in het regionaal archief of een door het bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.

 • 4.

  De gemeentearchivaris van Gorinchem oefent naar de voor hem gestelde regelingen inspectie uit op het beheer van de archiefbescheiden, als bedoeld in de Archiefwet.

HOOFDSTUK 12 Toetreding, uittreding, wijziging, opheffing

Artikel 24
 • 1.

  Het bestuur is bevoegd tot het laten toetreden van een gemeente in de gemeenschappelijke

  regeling.

 • 2.

  Een besluit, zoals bedoeld in artikel 24 lid 1, wordt niet genomen dan nadat de raden van de

  gemeenten een ontwerpbesluit is toezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun

  wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

Artikel 25

1.Elk college kan, met toestemming van de gemeenteraad, bepalen dat de deelneming aan deze

regeling wordt opgezegd ingaande twee kalenderjaren na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot opzegging bij aangetekend schrijven aan het bestuur is bekend gemaakt.

2.Het bestuur regelt de financiële verplichtingen alsmede de overige gevolgen van de uittreding. In

afwachting van wederzijdse consensus omtrent de financiële verplichtingen regeling zal de uittreding niet worden geëffectueerd. Gedurende de periode tussen opzegging en effectuering daarvan is de opzeggende gemeente gehouden al haar verplichtingen na te komen.

3.De uittredende gemeente vergoedt de reële kosten die voortvloeien uit de uittreding vergoeden aan de bedrijfsvoeringsorganisatie. Hieronder vallen in ieder geval de aan de uittreding gerelateerde

3. kosten voor afvloeiing van personeel en van kapitaallasten voor materiële vaste activa.

Artikel 26

 • 1.

  Wijziging of opheffing van de regeling vindt plaats indien de colleges van ten minste twee derde

  van de gemeenten daartoe, met instemming van de gemeenteraden, besluiten. Een

  voorstel daartoe kan worden gedaan door het bestuur of door de colleges van ten minste twee

  derde van de deelnemende gemeenten. In afwijking van artikel 9 lid 4 is voor wijziging of opheffing

  nodig dat ten minste twee derde van het aantal colleges hiermee instemt.

 • 1.

  In geval van opheffing van de regeling stelt het bestuur een regeling vast met betrekking tot de

  gevolgen van de opheffing, daarbij rekening houdend met een minimale opheffingstermijn van 2

  kalenderjaren volgend op het jaar waarin de beslissing is genomen. Deze regeling voorziet in elk geval in de verplichting van de gemeenten om alle rechten en verplichtingen van

  de bedrijfsvoeringsorganisatie over de deelnemers te verdelen op een in de regeling te bepalen

  wijze.

HOOFDSTUK 13 Inwerkingtreding

Artikel 27

De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden treedt in werking op 1 januari 2016 waarbij gelijktijdig de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden wordt ingetrokken.

HOOFDSTUK 14 Slotbepaling

Artikel 28
 • 1.

  De regeling wordt aangehaald onder de titel 'Gemeenschappelijke Regeling

  Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden’.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem wordt aangewezen als

  gemeentebestuur belast met de verplichtingen zoals omschreven in artikel 26 Wet

  gemeenschappelijke regelingen.

Hoornaar,

Burgemeester en wethouders van Giessenlanden,

de secretaris, de burgemeester,

Gorinchem,

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,

de secretaris, de burgemeester,

Hardinxveld-Giessendam,

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris, de burgemeester,

Leerdam,

Burgemeester en wethouders van Leerdam,

de secretaris, de burgemeester,

Bleskensgraaf,

Burgemeester en wethouders van Molenwaard,

de secretaris, de burgemeester,

Meerkerk,

Burgemeester en wethouders van Zederik,

de secretaris, de burgemeester,