Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 48708Vergunningen

Kennisgeving beschikking

Logo DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Koning Willem III Kazerne (33B18)

Locatie : Frankelaan 70-1, 7312 TG Apeldoorn

Activiteit : Bouwen

Voor : Het uitvoeren van brandveiligheidsmaatregelen voor gebouw 122

Aanvraagdatum : 28 oktober 2015

Besluitdatum : 22 december 2015

Bekendmaking : 22 december 2015

Zaaknummer : 98491318

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, o.v.v. Awb-bezwaar, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer P. van Loon van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 00.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

DMS-nummer: 22072783.