Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2015, 48634Overig

Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 (Wvg)

Logo Eindhoven

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 6 Wvg op 1 december 2015 hebben besloten, een perceel grond aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het collegebesluit (nr. 15.49.603) ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht (tekening met nummer GRB-20150173) en een lijst met daarop het aangewezen perceel, de naam van de eigenaar, een inrichtingsschets nummer OVG-20150304 waarop de toegedachte bestemmingen zijn aangegeven alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 31 december 2015 ter inzage bij het Inwonersplein van de gemeente Eindhoven. Het Inwonersplein bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. Hier bent u welkom: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, zonder afspraak; maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur, uitsluitend op afspraak; maandag- en vrijdagavond tot 19.00 uur, uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u via www.eindhoven.nl/digitaalloket of bel het Klantcontactcentrum.

Bezwaar en beroep 

Tegen het besluit staat bezwaar open bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om -wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Brabant (bestuursrechter) te ’s-Hertogenbosch een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaar, wanneer deze de grond wenst te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Eindhoven te koop moet aanbieden. De eigenaar ontvangt een dezer dagen bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Expertise, de heer J. van den Bongard, telefoonnummer: 040 – 238 62 75

 

Eindhoven 1 december 2015

het college van burgemeester en wethouders