Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2015, 48435Overig

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant,

Logo Noord-Brabant

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht,

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen,

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam,

 

Gelet op artikel 5 1, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Overwegende:

 • dat op 1 januari 2011 de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch in werking is getreden;

 • dat er aanleiding is de regeling te wijzigen;

besluiten , ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, vast te stellen het navolgende:

wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (tweede wijziging):

Artikel I

 • A.

  Alle kopjes van de artikelen beginnen met een hoofdletter.

 • B.

  Artikel 1, eerste lid onderdeel a komt te luiden:

  “a. deelnemer: de colleges en raden van de gemeenten Dordrecht, Drimmelen, Sliedrecht en Werkendam en Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland”;

 • C.

  Aan artikel 1, eerste lid wordt een onderdeel j toegevoegd, luidende:

  “j. Minister: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties."

 • D.

  In Artikel 3 wordt na “recreatie” toegevoegd ”, in het rechtsgebied”.

 • E.

  Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In het eerste lid wordt “het openbaar lichaam” gewijzigd in “het bestuur van het openbaar lichaam”;

  • 2.

   In het tweede lid wordt “Het openbaar lichaam” gewijzigd in “Het bestuur van het openbaar lichaam”;

  • 3.

   In het tweede lid onder c wordt na “op het gebied van” toegevoegd “natuur, recreatie,”.

  • 4.

   In het tweede lid onder f wordt na "of" toegevoegd “het vestigen”.

  • 5.

   In het tweede lid wordt na sub I een nieuwe sub m toegevoegd, luidende:

   “m. het vestigen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2:24 onder a van de Aanbestedingswet 2012.”

 • F.

  Artikel 8, zesde lid komt te luiden:

  “ 6. Het algemeen bestuur gaat, overeenkomstig artikel 25, tweede lid, van de wet, niet over tot de instelling van de in het vijfde lid bedoelde commissies, dan nadat Provinciale Staten van de deelnemende provincies en de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.”

 • G.

  In artikel 11, vijfde lid vervallen de onderdelen f tot en met i.

 • H.

  In artikel 13 vervallen de onderdelen a tot en met f en onderdeel I, onder vernummering van de onderdelen g tot en met k en onderdeel m tot a tot en met f.

 • I.

  Artikel 15, eerste lid komt te luiden: “1. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden.”

 • J.

  Artikel 20, eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In lid 1, onder a wordt “voordurend” gewijzigd in “voortdurend”;

  • 2.

   Onderdeel I komt te luiden: “I. het stellen van nadere regels voor zover deze dienen ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen en taken.”

  • 3.

   Na onderdeel I worden onderdelen m tot en met s toegevoegd, luidende:

   • m.

    het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, verpachten of in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken of rechten;

   • n.

    het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden of het aangaan van rekeningcourantovereenkomsten;

   • o.

    het aanbesteden van werken of leveranties;

   • p.

    het treffen van dadingen of het opdragen van een bestaand geschil aan de beslissing van scheidsmannen;

   • q.

    het voeren van rechtsgedingen, hetzij in eerste aanleg, hetzij in hoger beroep of cassatie of het instellen van administratieve beroepen;

   • r.

    het berusten in een tegen het lichaam ingestelde rechtsvordering;

   • s.

    het aanvaarden van aan het lichaam gemaakte erfstellingen, legaten of gedane schenkingen.”

 • K.

  Onder vernummering van de artikelen 34 tot en met 51 tot 35 tot en met 52, wordt een nieuw artikel 34 toegevoegd, luidende:

  Artikel 34 Leges

  Het algemeen bestuur kan een verordening vaststellen met betrekking tot de heffing van leges voor het op aanvraag leveren van diensten.”

 • L.

  Onder vernummering van het nieuwe artikel 38 tot en met 52 tot 39 tot en met 53 wordt een nieuw artikel 38 toegevoegd, luidende:

  Artikel 38 Algemene kaders en voorlopige jaarrekening

  Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.”

 • M.

  Artikel 39 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In het eerste lid wordt “zes” gewijzigd in "acht";

  • 2.

   In het zevende lid wordt “1” gewijzigd in "15";

  • 3.

   In het achtste lid wordt “15 juli” gewijzigd in “1 augustus” en vervalt “van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties”.

  • 4.

   Aan het negende lid wordt een zin toegevoegd, luidende: “Daarbij wordt inzicht gegeven in de ingediende zienswijzen en de reactie daarop.”

 • N.

  Artikel 40 (nieuw) komt te luiden:

  • “1.

   De begroting wordt onderverdeeld in twee onderdelen, te weten een algemeen deel en een deel dat betrekking heeft op het programma van Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch dat is opgesteld voor 1 januari 2011.

   • 2.

    In de ontwerpbegroting wordt als uitgavenplafond aangehouden het voor dat jaar in het laatst vastgestelde vijfjarenplan opgenomen bedrag aan uitgaven.

   • 3.

    Het uitgavenplafond, bedoeld in het tweede lid, mag door de wijziging van de begroting niet worden overschreden.

   • 4.

    Indien een overschrijding, als bedoeld in het derde lid, van de vastgestelde begroting in een geval van dringende spoed onontkoombaar is, is voor de vaststelling van de desbetreffende begrotingswijziging een tweederde meerderheid van het totaal aantal uit te brengen stemmen in het algemeen bestuur vereist.

   • 5.

    Een begrotingstekort in het algemene deel van de begroting wordt over de deelnemers omgeslagen volgens de procentuele verdeling van baten en lasten als bedoeld in artikel 44, eerste lid.

   • 6.

    Een begrotingstekort van het deel van de begroting dat betrekking heeft op het programma van Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch, dat is opgesteld voor 1 januari 2011, wordt over de deelnemers omgeslagen volgens de procentuele verdeling van baten en lasten als bedoeld in artikel 44, derde lid.

   • 7.

    De bedragen volgend uit het gestelde in het vijfde en zesde lid worden bij wijze van voorschot voldaan in vier gelijke termijnen, vervallende respectievelijk 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december van het desbetreffende begrotingsjaar.”

 • O.

  Artikel 41 (nieuw) komt te luiden:

  • “1.

   Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast uiterlijk op 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.

   • 2.

    Het dagelijks bestuur voegt daarbij het verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door een niet in dienst van het openbaar lichaam of van een van de deelnemers staande, door het algemeen bestuur aan te wijzen deskundige.

   • 3.

    Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft, aan de Minister.

   • 4.

    Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.”

 • P.

  In artikel 42 (nieuw), eerste lid wordt “minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties" gewijzigd in “Minister”.

 • Q.

  Artikel 43 (nieuw), tweede lid komt te luiden:

  “Indien het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert de noodzakelijke middelen om te kunnen voldoen aan de in het eerste lid bedoelde verplichting in de begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van art. 194 en 195 Gemeentewet respectievelijk een verzoek aan de Minister tot toepassing van art. 198 en 199 Provinciewet.”

 • R.

  Artikel 44 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In het eerste lid vervalt “als bedoeld in artikel 38”;

  • 2.

   onder vernummering van het tweede tot en met het vijfde lid tot het vijfde tot en met het achtste lid worden drie nieuwe leden toegevoegd, luidende:

   • 2.

    “Het gestelde in het eerste lid geldt niet voor het programma van Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch, opgesteld voor 1 januari 2011.

   • 3.

    Het programma als bedoeld in het tweede lid wordt als afzonderlijk programma gefinancierd door degenen die voor 1 januari 2011 deelnamen aan dit programma, waarbij het nadelige saldo van de rekening van baten en lasten als volgt over de deelnemers wordt verdeeld:

    • -

     ten laste van de provincie Zuid-Holland 25%

    • -

     van het restant ten laste van de Gemeente Dordrecht 87,5%

    • -

     en van het restant ten laste van de Gemeente Sliedrecht 12,5%

   • 4.

    Wijzigingen in het programma, bedoeld in het tweede lid, kunnen alleen plaatsvinden met instemming van degenen die voor 1 januari 2011 deelnamen aan dat programma.”

  • 3.

   In het zesde lid wordt “tweede” gewijzigd in “vijfde”.

  • 4.

   In het zevende lid wordt “tweede” gewijzigd in “vijfde”.

 • S.

  Artikel 45 (nieuw) krijgt het kopje “Archief”

 • T.

  In artikel 48, vierde lid, wordt “tweede” gewijzigd in “derde”.

 • U.

  Artikel 49 (nieuw) krijgt het kopje “Benoeming”.

 • V.

  In artikel 50 (nieuw) vervalt het eerste lid.

 • W.

  Artikel 51 (nieuw) komt te luiden:

  “Het openbaar lichaam van deze regeling treedt in de rechten en plichten van de regeling, genoemd in artikel 50 voor wat betreft de daarin omschreven taken en bevoegdheden.”

 • X.

  Na artikel 52 (nieuw) en onder vernummering van artikel 53 (nieuw) tot artikel 54, wordt een nieuw artikel 53 toegevoegd, luidende:

  Artikel 53 Bekendmaking

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn verantwoordelijk voor de bekendmaking van wijzigingen van deze regeling.”

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in de Staatscourant.

Artikel III

Dit besluit kan worden aangehaald als wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, tweede wijziging.

’s-Hertogenbosch, 7 december 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

de voorzitter, prof dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris, ir. A.M. Burger