Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2015, 48231Ruimtelijke plannen

Vaststelling wijzigingsplan “Hoofdstraat 8-10, Raamsdonksveer”

Logo Geertruidenberg

Het college heeft op 16 december 2015 het wijzigingsplan “Hoofdstraat 8-10, Raamsdonksveer” gewijzigd vastgesteld. 

 

Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de realisatie van detailhandelsruimte in twee lagen, de begane grond en een verdieping. Tevens wordt in het wijzigingsplan de mogelijkheid opengehouden om in plaats van detailhandel, maximaal drie woningen op de verdieping te realiseren.

 

Ligging plangebied

Het plangebied wordt begrensd door de Hoofdstraat in het noordwesten. In het zuidoosten van het plangebied is het Schoolpad gelegen. Ten noordoosten is Totaalcafé de Praktijck gevestigd en ten zuidwesten aan het Heereplein Grand Café het Heerehuys.

 

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 10 juli tot en met 20 augustus 2015 ter inzage gelegen. Op het plan zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Wijzigingen bij vaststelling

Het college heeft ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan de volgende wijzigingen aangebracht:

 

Het wijzigingsplan staat maximaal 3 woningen toe. Op de verbeelding was als maximum aantal wooneenheden abusievelijk 2 opgenomen, terwijl dit 3 moet zijn. Dit is aangepast op de verbeelding.

 

Communicatie

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van dinsdag 29 december 2015 tot en met dinsdag 9 februari 2016 inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur.. Ook kunt u het wijzigingsplan inzien op www.geertruidenberg.nl -> inwoner -> actueel -> bekendmakingen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Als u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan op tijd aan het college kenbaar heeft gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunt u van woensdag 30 december 2015 tot en met dinsdag 9 februari 2016 beroep instellen.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

 

Het instellen van beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Het wijzigingsplan treedt in werking op 10 februari 2016, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.