Logo Aalburg
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spijk en omgeving’ te Wijk en Aalburg en besluit vaststelling hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting, Aalburg

De gemeenteraad van Aalburg heeft op 30 september 2014 bestemmingsplan ‘Spijk en omgeving’ te Wijk en Aalburg met plannummer NL.IMRO.0738.BP7001-GV01 vastgesteld. Ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn naast het bestemmingsplan ook hogere waarden voor maximaal toelaatbare geluidsbelasting vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Spijk en omgeving’

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied bestaande uit de gronden gelegen aan de Perzikstraat even nummers van nummer 18 t/m nummer 36 en oneven nummers van nummer 11 t/m nummer 41, Rivelstraat even nummers en oneven nummers 1, 5, 15, 17 en 31, Spijk, Wijksestraat even nummers t/m nummer 14, Bloklandhof, Bloklandsingel, Korvertweg, Robberdestraat 1, De Kroon even nummers t/m nummer 30, Grote Kerkstraat even nummers van nummer 60 t/m nummer 74, Den Oudert, Engelsestoof en Maasdijk oneven nummers van nummer 143 tot en met nummer 293 en even nummers van nummer 54 t/m nummer 88a te Wijk en Aalburg.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter visie heeft gelegen, is het bestemmingsplan door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Dit naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen. In de ‘Nota van zienswijzen’ en in het raadsbesluit staan de wijzigingen beschreven.

Besluit vaststelling hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting bestemmingsplan ‘Spijk en omgeving’

Tevens is door burgemeester en wethouders, met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder, een besluit genomen tot vaststelling van hogere waarden voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting ter plaatse van een tiental geprojecteerde woningen aan de Maasdijk, de Rivelstraat en de Wijksestraat. Het betrokken besluit ligt, met bijbehorende stukken, eveneens ter inzage.

Bestemmingsplan ‘Dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen’

Het bestemmingsplan regelt alle enkelbestemmingen voor het genoemde plangebied. De dubbelbestemmingen en de algemene gebiedsaanduidingen zijn opgenomen in het gemeentebrede bestemmingsplan ‘Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen’.

Crisis en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis en Herstelwet van toepassing.

Terinzagelegging

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Spijk en omgeving’ te Wijk en Aalburg met de bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 8 januari 2015 tot en met woensdag 18 februari 2015 voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke website www.aalburg.nl.

Binnen de genoemde termijn kan tijdens de openingstijden van het Aalburgloket kennis worden genomen van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan bij de balie “Bouwen en Milieu”. U vindt het Aalburgloket aan de Grote Kerkstraat 42 te Wijk en Aalburg. Het Aalburgloket is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan met ingang van 8 januari 2015 gedurende 6 weken beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en/of tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting, door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Wijk en Aalburg, 7 januari 2015

Naar boven