Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2015, 48198Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 21 december 2015, met kenmerk 00.059.183, tot wijziging van de Vergunning Sportprijsvragen en Lotto 2015/2016.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de Stichting de Nationale Sporttotalisator van 22 september 2015 tot het aanpassen van voorschrift D.6 van de vergunning Sportprijsvragen en Lotto 2015/2016,

Gelet op de artikelen 15, 16, 21, 27a, 27b, 27c en 33b van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van sportprijsvragen en lotto’s, inclusief toegevoegd cijferspel (Vergunning Sportprijsvragen en Lotto 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

D.6 komt te luiden:

  • De vergunninghouder is verplicht om, gerekend over een kalenderjaar, minimaal 47,5% van de totale inzetten van sportprijsvragen, lotto’s en cijferspellen gezamenlijk te bestemmen voor de uitkering van prijzen;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 21 december 2015

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling Vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar; en

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

De Stichting de Nationale Sporttotalisator (hierna: De Lotto) heeft een vergunning op grond van artikel 15, 16, 21 en 27a, 27b en 27c van de Wet op de kansspelen, de Vergunning Sportprijsvragen en Lotto 2015/2016. Er is een wijziging aangevraagd van deze vergunning.

De wijziging betreft een tekstuele aanpassing van het vergunningvoorschrift D.6 inzake het uitkeren van prijzen, zodat het voorschrift volledig in overeenstemming is met artikel 16 lid 3 en artikel 27b lid 3 van de Wet op de kansspelen.

Aangezien de voorgestelde wijziging evenwel het minimumpercentage voor de uitkering van prijzen waarborgt, heeft deze wijziging geen nadelige gevolgen voor de deelnemers. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen.