Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtStaatscourant 2015, 48194Instelling gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio ZHZ – 17 december 2015 - Wijzigingsbesluit GRVRZHZ

Logo Dordrecht

 

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Overwegende,

dat het Nederlandse grondgebied is verdeeld in regio’s op grond van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s;

dat de regio Zuid-Holland Zuid het grondgebied beslaat overeenkomstig bovengenoemde gemeenten, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij de Wet veiligheidsregio’s;

dat de bijlage bij de Wet veiligheidsregio’s kan worden gewijzigd bij algemene maatregel van bestuur;

dat de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, respectievelijk hun bestuursorganen, verplicht zijn een gemeenschappelijke regeling te treffen op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio;

dat deze gemeenschappelijke regeling belast wordt met de wettelijke taken genoemd in de Wet veiligheidsregio’s;

dat de gemeenteraad, zoals vereist op grond van artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het college toestemming heeft gegeven om een regeling te treffen c.q. te wijzigen;

Gelet op:

de Wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet publieke gezondheid, de Politiewet 1993 en de (Tijdelijke) wet ambulancezorg;

Besluiten:

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als volgt te wijzigen:

Artikel I
 • A.

  Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   Het eerste lid komt te luiden:

Het algemeen bestuur verstrekt aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk de inlichtingen waar door één of meer leden van dat college of van die raden schriftelijk om wordt verzocht. De vragen worden per deelnemende gemeente gebundeld en per vergadering in het algemeen bestuur gebracht via het bestuurslid van de betreffende gemeente.

2.Het derde lid komt te luiden:

Een lid van het algemeen bestuur geeft geen inlichtingen en legt geen verantwoording af over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geheimhouding is opgelegd, behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.

 • B.

  Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   Het eerste lid komt te luiden:

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en drie tot vier overige leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen.

2.Na het vijfde lid wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:

Een lid van het dagelijks bestuur – behalve de voorzitter – kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • C.

  Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   Het tweede lid komt te luiden:

Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot:

 • a.

  Het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van het algemeen bestuur, tenzij bij of krachtens de wet de voorzitter daarmee is belast;

 • b.

  Het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel, met inachtneming van hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald, met uitzondering van de algemeen directeur;

 • c.

  het nemen van besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met uitzondering van besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappij;

 • d.

  het nemen van besluiten om namens de veiligheidsregio, het dagelijks bestuur of algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover dit het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

 • e.

  het nemen, ook alvorens besloten is tot het voeren van een rechtsgeding, van alle conservatoire maatregelen en het doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;

 • f.

  het voorstaan van de belangen van de veiligheidsregio bij andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact voor de veiligheidsregio van belang is;

 • g.

  de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de veiligheidsregio;

 • h.

  de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

 • i.

  het houden van toezicht op alles wat de veiligheidsregio aangaat;

 • j.

  de zorg voor de archiefbescheiden van de veiligheidsregio en haar organen.

  • 2.

   Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot het derde lid.

  • 3.

   Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:

Het dagelijks bestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

D.Aan artikel 17 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

Het dagelijks bestuur dient Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het provinciebestuur desgevraagd van bericht en raad. Het dagelijks bestuur doet mededeling van het verzoek en de inhoud daarvan aan de deelnemende gemeenten.

E.Artikel 19, eerste lid komt te luiden:

De algemeen directeur is secretaris van het bestuur en ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur uitgaan en zorgt, voor zover nodig, voor bekendmaking van de genomen besluiten.

 • F.

  Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   Het tweede lid komt te luiden:

Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting, door tussenkomst van de colleges, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, uiterlijk acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 2.

  Onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid tot het zesde tot en met het achtste lid worden de onderdelen a tot en met c van het tweede lid gewijzigd in het derde tot en met het vijfde lid.

 • 3.

  Aan het derde lid (nieuw) wordt na de eerste volzin een zin toegevoegd, luidende:

Artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  In het zesde lid (nieuw) is de acht weken termijn voor het indienen van zienswijze door de raad opgenomen.

 • 5.

  In het achtste lid (nieuw) wordt 15 juli gewijzigd in 1 augustus.

  • G.

   In artikel 34, derde lid vervalt de komma na "daarop", wordt na "wordt" toegevoegd "vóór 15 april," en wordt na "bestuur" een komma geplaatst.

  • H.

   Artikel 41, eerste lid komt te luiden:

Het gemeentebestuur van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de toezending aan gedeputeerde staten van de provincie en bekendmaking in de Staatscourant van de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel III

Dit besluit kan worden aangehaald als "wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, derde wijziging".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 november 2015.

De secretaris, Drs. C.H.W.M. Post Mcm

De voorzitter, Drs. A.A.M. Brok