Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2015, 48157Overig

Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel

Logo Tiel

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel,

ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

overwegende dat:

 • a.

  de gemeenten beide deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel op basis van de door beide gemeenten in 2008 vastgestelde (gewijzigde) Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel;

 • b.

  de gemeenten het doel hebben om op gelijkwaardige basis het bedrijventerrein Medel, bestaande uit Medel 1 en Medel Afronding, te ontwikkelen;

 • c.

  de wet op de gemeenschappelijke regelingen met ingang van 1 januari 2015 is gewijzigd en dien ten gevolge aanpassingen op Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel vereist zijn;

hebben besloten tot wijzing van de Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel door vaststelling van deze regeling als volgt:

I Algemene bepalingen

artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze gemeenschappelijke regeling verstaat onder:

  • a.

   burgemeester: de burgemeester van een deelnemende gemeente;

  • b.

   college van burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente;

  • c.

   deelnemers: de aan deze regeling deelnemende gemeenten Neder-Betuwe en Tiel;

  • d.

   deelnemende gemeente: een aan deze regeling deelnemende gemeente;

  • e.

   grondexploitatie: het geheel van activiteiten en werkzaamheden met betrekking tot de verwerving, planontwikkeling, het bouw- en woonrijp maken, en de uitgifte van voor bebouwing geschikt gemaakte gronden, in het kader van de ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein Medel;

  • f.

   raad: de gemeenteraad van een deelnemende gemeente;

  • g.

   rechtsgebied: het deel van het grondgebied binnen de gemeente Tiel waarop de regeling ziet;

  • h.

   regeling of gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel;

  • i.

   GR Industrieschap Medel: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

 • 1.

  Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt indien in die artikelen wordt gesproken van gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, en burgemeester, daarvoor gelezen de GR Industrieschap Medel, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, en de voorzitter.

artikel 2 Het openbaar lichaam

 • 1.

  Het openbaar lichaam GR Industrieschap Medel is rechtspersoon en is gevestigd te Tiel.

 • 2.

  Het gebied waarvoor deze regeling geldt, omvat het rechtsgebied zoals is vastgelegd in Bijlage I;

artikel 3 Bestuursorganen

 • 1.

  Het bestuur van de GR Industrieschap Medel bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is zowel voorzitter van het Algemeen Bestuur als van het Dagelijks Bestuur.

II Doelstellingen, taken en bevoegdheden

artikel 4 Doel en belang

De GR Industrieschap Medel heeft tot doel het binnen diens rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van bedrijventerrein met de daarbij horende ontsluiting, water, groen en voorzieningen.

artikel 5 Taken

 • 1.

  De GR Industrieschap Medel heeft tot taak het actief bevorderen van de realisering van de in artikel 4 omschreven doelstelling. Hiertoe worden onder meer de volgende, afgeleide deeltaken gerekend:

  • a.

   Het in juridische eigendom verwerven, al dan niet in samenwerking met één of meerdere deelnemers, van alle voor de realisatie van de doelstelling benodigde en daarvoor in aanmerking komende gronden, met alle middelen rechtens;

  • b.

   Het voeren van (tijdelijk) beheer, in de ruimste zin van het woord met betrekking tot verworven gronden;

  • c.

   Het financieren van de kosten van verwerving, beheer en verdere kosten ter uitvoering van de doelstelling van deze regeling;

  • d.

   Het bevorderen bij de deelnemers van het tijdig tot stand komen van de voor realisatie van de doelstelling benodigde publiekrechtelijke, waaronder planologische, regels en regelingen;

  • e.

   Het voeren van overleg met overheden en instanties over de realisering van de doelstellingen;

  • f.

   Het (doen) voeren van de grondexploitatie ter realisering van de doelstelling voor het rechtsgebied;

artikel 6 Bevoegdheden

 • 1.

  Aan het bestuur van de GR Industrieschap Medel worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regelingen en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld.

 • 2.

  Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling kan, indien dit bijzonder aangewezen wordt geacht, de GR Industrieschap Medel een of meer stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen oprichten of daarin deelnemen;

III Algemeen Bestuur

artikel 7 Samenstelling

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Neder-Betuwe en Tiel wijzen elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. Van deze vier leden dienen tenminste twee leden deel uit te maken van de raad (de voorzitter van de raad niet meegerekend) en twee leden van het college van het college van burgemeester en wethouders. Van de twee plaatsvervangend leden dient één plaatsvervangend lid deel uit te maken van de raad (de voorzitter van de raad niet meegerekend) en één van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bepalingen in deze regeling geldende voor de leden van het Algemeen Bestuur, zijn mede van toepassing op de plaatsvervangende leden.

 • 3.

  Een lid van het Algemeen Bestuur kan bij afwezigheid worden vervangen door een daartoe aangewezen plaatsvervangend lid. Een plaatsvervanging wordt voorafgaand aan een vergaderingen meegedeeld aan de voorzitter.

artikel 8 Vereisten lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege een deelnemer of de GR Industrieschap Medel aangesteld of daaraan ondergeschikt. Onder ambtenaar wordt ook verstaan degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor een van de deelnemers werkzaam is.

 • 2.

  Op het gestelde in het eerste lid is het bepaalde in artikel 13 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

artikel 9 Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt als de raad van een deelnemende gemeente zijn aanwijzing intrekt, en in ieder geval op de dag waarop de zittingsperiode van de raad afloopt. Het lidmaatschap van leden die deel uit maken van de raad, eindigt tevens indien het raadslidmaatschap eindigt als gevolg van andere omstandigheden dan het aflopen van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  De raad van elke deelnemende gemeente beslist in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van nieuwe leden van het Algemeen Bestuur.

 • 3.

  Indien de raad van een deelnemende gemeente niet kan voldoen aan het bepaalde in het tweede lid, blijven de door hem aangewezen leden van het Algemeen Bestuur die hadden moeten aftreden als zodanig fungeren, totdat die raad nieuwe leden heeft aangewezen.

 • 4.

  Degene die ophoudt wethouder dan wel burgemeester te zijn van de deelnemende gemeente waarvan de raad hem of haar als lid van het Algemeen Bestuur heeft aangewezen, houdt daarmee ook op lid van het Algemeen Bestuur te zijn.

 • 5.

  Indien tussentijds een plaats van een door een raad aangewezen lid van het Algemeen Bestuur vacant of beschikbaar komt, wijst de raad die het aangaat in zijn eerstvolgende vergadering - of zo dat niet mogelijk zou zijn ten spoedigste daarna - een nieuw lid aan. Degene die ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het Algemeen Bestuur wordt benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens of wier plaats hij of zij is benoemd, zou moeten aftreden.

 • 6.

  Van elke aanwijzing tot lid van het Algemeen Bestuur geven burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeente binnen acht dagen kennis aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur.

 • 7.

  Een lid van het Algemeen Bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mee aan de raad die hem heeft aangewezen. De in de vorige volzin bedoelde raad doet mededeling van het ontslag aan het Algemeen Bestuur. Het lid houdt zitting in het Algemeen Bestuur totdat in de opvolging is voorzien.

artikel 10 Stemverhouding

 • 1.

  De leden van het Algemeen Bestuur hebben elk één stem.

 • 2.

  Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. In geval de stemmen staken heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur kan in vergadering besluiten nemen als de twee deelnemers vertegenwoordigd zijn.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur kan besluiten nemen zonder dat de leden in vergadering bijeen zijn. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur dient alsdan schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) plaats te vinden. Daarbij geldt dat het Algemeen Bestuur kan besluiten als de twee deelnemers vertegenwoordigd zijn en tenminste vier leden stemmen.

artikel 11 Bevoegdheden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 behoren aan het Algemeen Bestuur alle bevoegdheden toe die niet ingevolge de regeling aan het Dagelijks Bestuur of de voorzitter zijn overgedragen. Het Algemeen Bestuur kan, door nadere regels te stellen, het uitoefenen van deze bevoegdheden overdragen aan het Dagelijks Bestuur, met dien verstande dat niet kunnen worden overgedragen de bevoegdheden bedoeld in het tweede lid, onder a.

 • 2.

  Tot de in het eerste lid, eerste volzin, bedoelde bevoegdheden behoren in ieder geval de volgende bevoegdheden:

  • a.

   Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften ter uitvoering van de in artikel 4 omschreven doelstelling;

  • b.

   Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen verband houdende met financiering van handelingen ter uitvoering van de doelstelling;

  • c.

   Het aan de raden van de deelnemers verzoeken om, in het kader van de in artikel 4 bedoelde doelstelling algemeen verbindende voorschriften, door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven, vast te stellen;

  • d.

   Het benoemen, schorsen en het ontslaan van de directeur van de GR Industrieschap Medel.

artikel 12 Werkwijze

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordelen, dan wel ten minste zoveel leden dat zij minimaal vier stemmen vertegenwoordigen dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoeken.

 • 2.

  De niet besloten vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering indien het belang van de openbaarheid van een vergadering niet opweegt tegen:

  • de economische of financiële belangen van de GR Industrieschap Medel en/of de deelnemers;

  • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

  • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

IV Dagelijks Bestuur

artikel 13 Samenstelling

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur wijst in zijn eerste vergadering van elke zittingsperiode de leden van het Dagelijks Bestuur aan. Twee leden worden aangewezen uit de leden van het Algemeen Bestuur, welke afkomstig zijn van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe en twee leden welke afkomstig zijn van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel.

 • 3.

  Bij verhindering of ontstentenis van een lid van het Dagelijks Bestuur, die deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, wordt hij zo nodig vervangen door het door de raad van Neder-Betuwe aangewezen plaatsvervangend lid uit het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe. Bij verhindering of ontstentenis van een lid van het Dagelijks Bestuur, die deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van Tiel, wordt hij zo nodig vervangen door het door de raad van Tiel aangewezen plaatsvervangend lid uit het college van burgemeester en wethouders van Tiel.

 • 4.

  De door het Algemeen Bestuur aangewezen leden van het Dagelijks Bestuur treden af als lid van het Dagelijks Bestuur op de dag waarop de zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur afloopt.

 • 5.

  Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur openvalt, wijst het Algemeen Bestuur een nieuw lid aan uit de gemeente van waaruit het betreffende lid afkomstig is, met inachtname van het gestelde in lid 2. Omdat het tussentijds openvallen van een plaats in het Dagelijks Bestuur altijd gepaard gaat met het openvallen van een plaats in het Algemeen Bestuur, zal het Algemeen Bestuur het kiezen van een nieuw lid van het Dagelijks Bestuur uitstellen totdat de opengevallen plaats in het Algemeen Bestuur weer is bezet.

 • 6.

  Degene die als lid van het Dagelijks Bestuur ontslag neemt of overeenkomstig het bepaalde in het derde lid moet aftreden, blijft zijn/haar functie waarnemen totdat een opvolger de functie heeft aanvaard. Het nemen van ontslag geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter.

 • 7.

  Degene die tussentijds ophoudt lid van het Algemeen Bestuur te zijn, houdt ook op lid van het Dagelijks Bestuur te zijn.

artikel 14 Stemverhouding

 • 1.

  De leden van het Dagelijks Bestuur hebben elk één stem.

 • 2.

  Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. In geval de stemmen staken heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur kan in vergadering besluiten nemen als beide deelnemers vertegenwoordigd zijn.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur kan besluiten zonder dat de leden in vergadering bijeen zijn. Besluitvorming door het Dagelijks Bestuur dient alsdan schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) plaats te vinden. Daarbij geldt dat het Dagelijks Bestuur kan besluiten als alle vier leden stemmen.

artikel 15 Bevoegdheden

 • 1.

  Aan het Dagelijks Bestuur is, onverminderd hetgeen overigens in deze regeling is bepaald, opgedragen:

  • a.

   Het Dagelijks Bestuur van de GR Industrieschap Medel te voeren, voor zover niet bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen het Algemeen Bestuur of de voorzitter hiermee is belast;

  • b.

   Het voorbereiden van hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd, tenzij bij of krachtens wettelijke regeling de voorzitter hiermee is belast;

  • c.

   Het uitvoeren van besluiten van het Algemeen Bestuur, tenzij bij of krachtens een wettelijke regeling de voorzitter hiermee is belast;

  • d.

   Het sluiten van (bestuurs)overeenkomsten met andere overheden of bedrijven, gericht op de uitvoering van de in artikel 4 omschreven doelstelling;

  • e.

   Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en bezit;

  • f.

   Het voorstaan van de belangen van de GR Industrieschap Medel bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of bij personen met wie contact met de GR Industrieschap Medel van belang is;

  • g.

   Het beheren van activa en passiva van de GR Industrieschap Medel;

  • h.

   De zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;

  • i.

   Het vaststellen van de plannen en voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van de werken en leveranties ten behoeve van de GR Industrieschap Medel, waarvan het Algemeen Bestuur de vaststelling niet aan zich heeft voorbehouden;

  • j.

   Het houden van voortdurend toezicht op al hetgeen de GR Industrieschap Medel aangaat.

artikel 16 Werkwijze

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar zo dikwijls de voorzitter of ten minste drie leden dit nodig vinden.

 • 2.

  De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn besloten, voor zover het Dagelijks Bestuur niet anders heeft bepaald.

V De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

artikel 17 Benoeming

 • 1.

  De voorzitter van het Algemeen Bestuur, die tevens voorzitter is van het Dagelijks Bestuur wordt door en uit het Algemeen Bestuur gekozen uit hen die afkomstig zijn van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel.

 • 2.

  Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter van het Algemeen Bestuur, die tevens plaatsvervangend voorzitter is van het Dagelijks Bestuur wordt door en uit het Algemeen Bestuur gekozen eveneens uit hen die afkomstig zijn van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel.

 • 3.

  De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter treden af op de dag waarop de zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur afloopt. Zij blijven hun functie echter waarnemen totdat hun opvolgers deze functie hebben aanvaard.

 • 4.

  Indien tussentijds de functie van voorzitter beschikbaar komt, wijst het Algemeen Bestuur zo spoedig mogelijk een nieuwe voorzitter aan, met dien verstande dat het eerste lid van toepassing blijft. Indien het beschikbaar komen van de functie van voorzitter gepaard gaat met het openvallen van een functie in het Algemeen Bestuur, zal het Algemeen Bestuur het kiezen van een nieuwe voorzitter uitstellen totdat de opengevallen plaats in het Algemeen Bestuur weer is bezet.

 • 5.

  Indien tussentijds de functie van plaatsvervangend voorzitter beschikbaar komt, wijst het Algemeen Bestuur zo spoedig mogelijk een nieuwe plaatsvervangend voorzitter aan, met dien verstande dat het tweede lid van toepassing blijft. Indien het beschikbaar komen van de functie van plaatsvervangend voorzitter gepaard gaat met het openvallen van een functie in het Algemeen Bestuur, zal het Algemeen Bestuur het kiezen van een nieuwe plaatsvervangend voorzitter uitstellen totdat de opengevallen plaats in het Algemeen Bestuur weer is bezet.

artikel 18 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De voorzitter is tevens voorzitter van het Algemeen en van het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  De voorzitter is belast met de leiding van vergaderingen van het Algemeen en van het Dagelijks Bestuur en draagt er zorg voor dat de besluiten naar behoren worden uitgevoerd.

 • 3.

  De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur uitgaan.

 • 4.

  De voorzitter vertegenwoordigt de GR Industrieschap Medel in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging aan een door hem gemachtigde opdragen. Indien de GR Industrieschap Medel en een van de deelnemers gezamenlijk betrokken zijn in een geding en de voorzitter tevens burgemeester van de betrokken gemeente is, oefent de plaatsvervangend voorzitter de in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid uit.

VI Informatie, verantwoording en ontslag

artikel 19 Interne werking

 • 1.

  De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het Dagelijks Bestuur gevoerde bestuur.

 • 2.

  Zij geven het Algemeen Bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur is bevoegd aan een lid van het Dagelijks Bestuur tussentijds ontslag te verlenen ingeval deze heeft opgehouden het vertrouwen van het Algemeen Bestuur te bezitten.

 • 4.

  Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

artikel 20 Externe werking, bestuursorganen

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter geven aan de raden van de deelnemers, gevraagd of ongevraagd, alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is, indien het verstrekken daarvan niet in strijd is met het openbaar belang.

 • 2.

  Een verzoek om inlichtingen door een of meer leden van de raad van een deelnemende gemeente dient schriftelijk te worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur verstrekt de gevraagde inlichtingen aan de raad van een deelnemende gemeente schriftelijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

artikel 21 Externe werking, leden Algemeen Bestuur

 • 1.

  Een lid van het Algemeen Bestuur geeft het bestuursorgaan dat hem als lid heeft aangewezen, gevraagd en ongevraagd, mondeling of schriftelijk de door een of meerdere leden van dat bestuursorgaan verlangde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met artikel 16, vijfde lid Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Alvorens de gevraagde inlichtingen zoals bedoeld in het eerste lid te verstrekken, kan het lid zich daarover laten adviseren door het Dagelijks Bestuur.

 • 3.

  Een lid van het Algemeen Bestuur is aan het bestuursorgaan dat hem als lid heeft aangewezen, verantwoording schuldig voor het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid. Het afleggen van verantwoording vindt plaats op de wijze zoals geregeld in het Reglement van Orde van het desbetreffende bestuursorgaan, met dien verstande dat daarbij een termijn in acht wordt genomen die het lid de gelegenheid biedt om zich desgewenst door het Dagelijks Bestuur te laten informeren.

 • 4.

  De raad van een deelnemende gemeente is bevoegd een door hem aangewezen lid van het Algemeen Bestuur ontslag te verlenen indien dit lid het vertrouwen van de raad niet meer bezit.

VII Personeel en Organisatie

artikel 22 De directeur en plaatsvervangend directeur

 • 1.

  Tot het personeel van de GR Industrieschap Medel - al dan niet met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht - behoort de directeur en de plaatsvervangend directeur. Het Algemeen Bestuur beslist over de benoeming, de schorsing en het ontslag van de directeur en de plaatsvervangend directeur. De directeur wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door de plaatsvervangend directeur, dan wel op een door het Algemeen Bestuur te bepalen wijze.

 • 2.

  De directeur is onder toezicht van het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de administratie, het beheer van vermogenswaarden en het jaarlijks opmaken van de rekening. De directeur stuurt de projectorganisatie van GR Industrieschap Medel aan en geeft leiding aan het personeel van GR Industrieschap Medel. Het Algemeen Bestuur stelt voor de directeur een instructie vast.

artikel 23 Afstemmingsoverleg

1.Het Dagelijks Bestuur en de directeur worden, teneinde de betrokkenheid van de deelnemers ook op ambtelijk niveau te waarborgen, in hun werkzaamheden bijgestaan door een regelmatig bijeen te roepen afstemmingsoverleg, bestaande uit ambtelijk vertegenwoordigers afkomstig uit de deelnemers.

artikel 24 Rechtspositie overleg

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan, naast de in artikel 22 genoemde directeur, met inachtneming van de door het Algemeen Bestuur te stellen regels verder personeelsleden aanstellen.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur regelt de bezoldiging van de directeur en het overige personeel van de GR Industrieschap Medel, al dan niet werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

 • 3.

  Indien ambtenaren worden aangesteld in dienst van het Industrieschap Medel, zijn de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositieregeling van de gemeente Tiel van toepassing op de betreffende ambtenaren.

artikel 25 Detachering en dienstverlening

 • 1.

  Voor de uitvoering van de in artikel 5 , eerste lid genoemde deeltaken is het Dagelijks Bestuur, met inachtneming van de door het Algemeen Bestuur te stellen regels, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met elk van de deelnemers, waarbij personeel in dienst van de deelnemers wordt gedetacheerd bij de GR Industrieschap Medel. In deze overeenkomsten worden bepalingen opgenomen over het functionele werkgeverschap, de rechtspositie en de kosten. Deze bevoegdheid betreft tevens de detachering van personeel van organisaties, niet zijnde de deelnemers.

 • 2.

  Voor de uitvoering van de in artikel 5, eerst lid genoemde deeltaken is het Dagelijks Bestuur, met inachtneming van de door het Algemeen Bestuur te stellen regels, bevoegd tot het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met elk van de deelnemers. In deze overeenkomsten worden bepalingen opgenomen over de met de uitvoering gepaard gaande kosten. Deze bevoegdheid betreft tevens de dienstverlening van organisaties, niet zijnde de deelnemers.

VIII Vergoedingen en aansprakelijkheid

artikel 26 Vergoedingen en verzekering

 • 1.

  De leden van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 2.

  De deelnemers in de GR Industrieschap Medel verzekeren hun eigen vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en het voorzitterschap voor aansprakelijkheid als lid van de bestuursorganen van de GR Industrieschap Medel.

IX Financiële bepalingen

artikel 27 Administratie en beheer

 • 1.

  Met betrekking tot de regels op het gebied van administratie en beheer van vermogenswaarden is de betreffende verordening van de GR Industrieschap Medel van toepassing. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

 • 2.

  Met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden zijn de betreffende verordeningen van de GR Industrieschap Medel van toepassing. Deze regels dienen onder meer te waarborgen dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en het financiële beheer worden getoetst.

artikel 28 Comptabiliteitsvoorschriften

De begroting, de begrotingswijzigingen en de rekening worden ingericht overeenkomstig de in en krachtens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten gestelde regels.

artikel 29 Begroting

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april een ontwerpbegroting van de GR Industrieschap Medel voor het komende kalenderjaar, vergezeld van de hieraan ten grondslag liggende grondexploitatie(s), aan de raden van de deelnemers.

 • 2.

  De ontwerpbegroting wordt door de besturen van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De raden van de deelnemers kunnen binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting en de hieraan ten grondslag liggende grondexploitatie(s) het Dagelijks Bestuur van hun zienswijzen doen blijken. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze reactie is vervat bij de ontwerpbegroting en de hieraan ten grondslag liggende grondexploitatie(s) zoals deze aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting moet dienen. Na vaststelling wordt de begroting toegezonden aan de raden van de deelnemers. De vastgestelde begroting wordt vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, gezonden aan Gedeputeerde Staten.

 • 5.

  De raden van de deelnemers kunnen bij Gedeputeerde Staten hun zienswijzen over de vastgestelde begroting doen blijken.

 • 6.

  In het geval Gedeputeerde Staten hebben bepaald dat de begroting voor het komende jaar goedkeuring behoeft, doet het Dagelijks Bestuur mededeling van de beslissing van Gedeputeerde Staten aan de raden van de deelnemers.

 • 7.

  In de begroting wordt aangegeven het naar raming bepaalde batig of nadelig saldo.

 • 8.

  Het bepaalde in het eerste tot en met zevende lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, zulks met inachtneming van het bepaalde in het negende lid.

 • 9.

  Het bepaalde het eerste, tweede, derde en vijfde lid is niet van toepassing op een begrotingswijziging indien dit betrekking heeft op een verhoging van de geraamde uitgavenpost met een percentage minder dan 10% of met een bedrag lager dan € 500.000, met dien verstande dat de tijdsaanduiding van 15 juli, genoemd in lid vier niet van toepassing is. Het bepaalde in dit lid laat onverlet het budgetrecht van het Algemeen Bestuur.

artikel 30 Rekening

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april de rekening van de GR Industrieschap Medel over het achterliggende kalenderjaar, aan de raden van de deelnemers. Het Dagelijks Bestuur voegt daarbij een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door de op grond van artikel 27, tweede lid, genoemde regelen aangewezen deskundige.

 • 2.

  De rekening wordt door de besturen van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De raden van de deelnemers kunnen binnen acht weken na toezending van de rekening het Dagelijks Bestuur van hun zienswijzen doen blijken.

 • 4.

  Van de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de baten en lasten van de GR Industrieschap Medel wordt door het Dagelijks Bestuur over het verstreken dienstjaar verantwoording gedaan aan het Algemeen Bestuur, onder overlegging van de door of namens de directeur, overeenkomstig de in artikel 27, eerste lid bedoelde verordening, aangeboden rekening met toelichting. Het Dagelijks Bestuur voegt daarbij een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door de op grond van artikel 27, tweede lid, genoemde regelen aangewezen deskundige. Het Dagelijks Bestuur voegt daarbij tevens de zienswijzen van de raden van de deelnemers met betrekking tot de rekening.

 • 5.

  Het Algemeen Bestuur onderzoekt de rekening en stelt haar vast vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Van de vaststelling doet het Dagelijks Bestuur mededeling aan de raden van de deelnemers.

 • 6.

  Zij wordt vóór 1 augustus met alle bijbehorende stukken ter kennisneming toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

 • 7.

  De vaststelling van de rekening ontlast de leden van het Dagelijks Bestuur van het daarin verantwoorde financieel beheer, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.

 • 8.

  In de rekening wordt het werkelijke batige of nadelige saldo opgenomen.

artikel 31 Risicoverdeling deelnemers

 • 1.

  De deelnemers staan er voor in dat de GR Industrieschap Medel te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

 • 2.

  Indien aan het Algemeen Bestuur blijkt dat een deelnemer gemeente weigert de uit het eerste lid voortvloeiende uitgaven op de gemeentebegroting te zetten, doet het Algemeen Bestuur onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur beslist of een batig saldo van de begroting of rekening van baten en lasten geheel of gedeeltelijk zal worden toegevoegd aan reserves van de GR Industrieschap Medel.

 • 4.

  Indien er sprake is van een verdeling van enig batig saldo ten gunste van de deelnemers dan wel van enig nadelig saldo ten laste van de deelnemers, geschiedt de verdeling als volgt:

– de helft van het batige/nadelige saldo komt ten gunste van/ten laste van de gemeente Neder-Betuwe;

– de helft van het batige/nadelige saldo komt ten gunste van/ten laste van de gemeente Tiel;

1.Indien het Dagelijks Bestuur voornemens is een geldlening aan te trekken onder rechtstreekse garantiestelling van de deelnemers, dan gaat het Dagelijks Bestuur niet over tot het aangaan van zodanige geldlening totdat door de deelnemers schriftelijk is meegedeeld dat met de verlening van die garantiestelling wordt ingestemd. Het Dagelijks Bestuur richt ten aanzien van dit voornemen een schriftelijk verzoek tot garantiestelling aan de deelnemers.

artikel 32 Rekening-courantverhouding

 • 1.

  Ter voorziening in de behoefte aan kasgeld en voor het aangaan van leningen kan door de deelnemers ten behoeve van de GR Industrieschap Medel een rekening-courant worden opengesteld, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden.

 • 2.

  Een ingevolge het eerste lid gecreëerde rekening-courantverhouding laat onverlet dat de GR Industrieschap Medel met bancaire instellingen of met andere deelnemers een rekening-courantverhouding voor het in eerste lid genoemde doel kan aangaan.

X Archief

artikel 33 Archiefzorg

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de GR Industrieschap Medel.

 • 2.

  Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in lid 1 aan het Dagelijks Bestuur opgedragen zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig de Archiefwet 1995.

 • 3.

  De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden.

 • 4.

  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van de GR Industrieschap Medel wijst het Algemeen Bestuur een archiefbewaarplaats aan.

 • 5.

  Na opheffing van de gemeenschappelijke regeling worden de in lid 3 bedoelde archiefbescheiden overgebracht naar de alsdan door het Algemeen Bestuur aangewezen archiefbewaarplaats.

XI Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

artikel 34 Toetreding en uittreding

 • 1.

  Toetreding tot de regeling door andere overheden is alleen mogelijk door wijziging van deze regeling.

 • 2.

  Uittreding uit de regeling is alleen mogelijk door opheffing van deze regeling.

artikel 35 Wijziging

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur en/of de raad van een deelnemer kan aan het Algemeen Bestuur voorstellen doen voor wijziging van de regeling.

 • 2.

  Indien het Algemeen Bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het Dagelijks Bestuur het door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorstel toekomen aan de raden van de deelnemers.

 • 3.

  Een wijziging is tot stand gekomen, wanneer de onderscheiden bestuursorganen van de deelnemers met het voorstel van het Algemeen Bestuur hebben ingestemd.

 • 4.

  De wijziging treedt in werking op de in de regeling aangewezen dag en nadat hiervan kennis is gegeven in de Staatscourant, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

artikel 36 Opheffing

 • 1.

  De regeling wordt opgeheven wanneer de datum zoals bedoeld in artikel 38 is verstreken, of zoveel eerder wanneer de raden van de deelnemers, al dan niet op basis van een voorstel van het Algemeen Bestuur, daartoe besluiten.

 • 2.

  In geval van opheffing van de regeling, besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regels. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling – met uitzondering van het bepaalde in artikel 33 en van het bepaalde in dit artikel – worden afgeweken.

 • 3.

  Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de raden van de deelnemers gehoord, vastgesteld. Het behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

 • 4.

  Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van de GR Industrieschap Medel over de deelnemers te verdelen op een in het liquidatieplan te bepalen wijze, waarbij de in artikel 31, lid 5 vermelde verdeling uitgangspunt is.

 • 5.

  Zo nodig blijven de bestuursorganen van de GR Industrieschap Medel ook na het tijdstip van de opheffing in functie, totdat de liquidatie is beëindigd.

XII Geschillen

artikel 37 Geschillen

 • 1.

  Gedeputeerde Staten beslissen omtrent geschillen over de toepassing, in de ruimste zin des woords, van deze regeling tussen besturen van deelnemers of tussen besturen van een of meer deelnemers en het bestuur van het openbaar lichaam, voor zover die geschillen niet behoren tot die zoals vermeld in artikel 112, eerste lid van de Grondwet of tot die waarvan de beslissing krachtens artikel 112, tweede lid van de Grondwet is opgedragen aan hetzij de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. Het bepaalde in artikel 28, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Alvorens een beslissing zoals bedoeld in het eerste lid te nemen, legt het Algemeen Bestuur een dergelijk geschil om advies voor aan een door het Algemeen Bestuur in te stellen geschillencommissie, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 3 en 4. Het Algemeen Bestuur kan regels stellen voor het functioneren van de geschillencommissie.

 • 3.

  De geschillencommissie hoort de bij dat geschil betrokken besturen en brengt advies uit aan de bij dat geschil betrokken besturen over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. Een afschrift van dit advies wordt toegezonden aan het Algemeen Bestuur.

 • 4.

  Indien, nadat het advies van de geschillencommissie is uitgebracht, de bij het geschil betrokken besturen alsnog niet blijken tot overeenstemming te komen, wordt het advies van de geschillencommissie toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

XIII Duur van de regeling

artikel 38 Duur regeling

 • 1.

  De regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2030.

 • 2.

  De werkingsduur van de regeling kan bij besluit van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft, worden verkort en worden verlengd.

XIV Overgangs- en slotbepalingen

artikel 39 Niet-voorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, wordt, voor zover wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet, door het Algemeen Bestuur een voorziening getroffen.

artikel 40 Inwerkingtreding van de regeling

 • 1.

  De deelnemer waar de zetel van het openbaar lichaam GR Industrieschap Medel is gevestigd, draagt zorg voor toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de bekendmakingen zoals bedoeld in artikel 26, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen hebben plaatsgevonden.

artikel 41 Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als “Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel”.

artikel 42 Overgangsbepalingen

 • 1.

  De begroting wordt voor de eerste maal vastgesteld voor de periode aanvangende op de dag waarop de regeling in werking treedt, tot het einde van het kalenderjaar dan wel, indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit, tot het einde van het volgende kalenderjaar.

 • 2.

  De eerste rekening heeft betrekking op de periode waarvoor de eerste begroting geldt.

Gemeente Tiel, datum 16 december 2015

De raad,

J.W. Westerholt J. Beenakker

Griffier Voorzitter

Het college van de gemeente Tiel,

M.A.J. Oosterwijk - Keulers J. Beenakker

Secretaris Burgemeester

De burgemeester van de gemeente Tiel,

J.Beenakker

Gemeente Neder-Betuwe, datum 10 december 2015

De raad,

E.van der Neut C.W. Veerhoek

Griffier Voorzitter

Het college van de gemeente Neder-Betuwe,

J.J.J. van Huffelen C.W. Veerhoek

Secretaris Burgemeester

De burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe, 14 december 2015

C.W. Veerhoek

Bijlage I - Rechtsgebied regeling

 • 1.

  Het rechtsgebied van de GR Industrieschap Medel is aangegeven op onderstaande kaart. Dit bestaat uit Medel 1 en Medel afronding.

   

 • 1.

  De GR Industrieschap Medel is bevoegd om buiten haar rechtsgebied gronden te verwerven, infrastructuur, groenvoorzieningen, waterpartijen en dergelijke aan te leggen of aan te passen of andere werkzaamheden te verrichten en maatregelen te nemen, die nodig of dienstig zijn aan de uitvoering van de doelstelling om binnen het rechtsgebied het bedrijventerrein Medel te realiseren.