Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DelflandStaatscourant 2015, 48126Vergunningen

Gemeente Midden-Delfland – besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid - één grondgebonden woning Rijksstraatweg tussen nummer 6 en 7 in Den Hoorn

Logo Midden-Delfland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken bekend dat het volgende besluit hogere grenswaarde vast te stellen:

 

-Eén grondgebonden woning Rijksstraatweg tussen nummer 6 en 7 in Den Hoorn

Planbeschrijving

Wij hebben op 23 juni 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een burgerwoning aan de Rijksstraatweg tussen nummer 6 en 7 in Den Hoorn. Dit perceel is kadastraal bekend als gemeente Schipluiden, sectie C, nummer 1144.

Het blijkt uit akoestisch onderzoek van Rho Adviseurs uit Rotterdam van 8 januari 2015 dat de berekende geluidsbelasting op de gevel van de projecteerde woning op het perceel de voorkeurswaarde van 48 dB overschrijdt. De maximaal te verlenen hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden als gevolg van wegverkeerslawaai.

Het besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid ligt ter inzage

Het besluit ‘vastelling hogere grenswaarde geluid’ ligt vanaf maandag 28 december 2015 ter inzage.

Bovenstaande plan kan worden ingezien van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden in het gemeentehuis (Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden).

Bezwaar- en beroepmogelijkheid

Belanghebbenden, die een zienswijze tegen het ontwerp-besluit hebben ingediend dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen in beroep gaan tegen dit besluit. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken na de dag van de terinzagelegging. In het beroepschrift in beroep te gaan bij de Rechtbank‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit te worden overgelegd en in het beroep moet ten minste de volgende staan: naam en adres van de belanghebbenden; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht; de gronden van het beroep;

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift dienen griffierechten te worden betaald.

Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan worden gewacht op de beslissing op bezwaar of beroep, kan aansluitend een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Voor dit verzoek betaalt u griffierecht.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel. (015) 380 41 11.