Wijzigingsbesluit 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Logo Zuid-Holland

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

gelet op

artikel 51 en 53 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 34 van de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken en

gelezen

het voorstel van het algemeen bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken van 2 juli 2015;

gezien

de eensluidende besluiten van

 

Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland op 11 november 2015 en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 13 oktober 2015;

de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn op 26 november 2015 en burgemeester en wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn op 13 oktober 2015;

de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 7 oktober 2015 en burgemeester en wethouder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 1 september 2015;

de raad van de gemeente Gouda op 4 november 2015 en burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda op 1 september 2015;

de raad van de gemeente Waddinxveen op 16 december 2015 en burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen op 20 oktober 2015;

de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel op 12 november 2015 en burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel op 27 oktober 2015;

de raad van de gemeente Krimpenerwaard op 15 december 2015 en burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard op 27 oktober 2015;

 

constateren

dat met de vereiste eenstemmigheid is besloten de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken als volgt te wijzigen:

Artikel I

 

A.

In de aanhef wordt:

“Provinciale s taten en gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente n Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Bergambacht, Gouda, Krimpen aan den I J ssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen.”

 

vervangen door:

 

“Provinciale Staten en gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente n Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan de n I J ssel en Krimpenerwaard.”

 

B.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

Het eerst lid komt te luiden:

1. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente, die door de raad van de gemeente uit zijn midden, de voorzitter in b e g repen, en uit de wethouders worden aangewezen, alsmede uit twee leden , die door provinciale staten van de provincie uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de gedeputeerden word en aangewezen.

 

C.

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid komt te luiden:

1. Aan het algemeen bestuur behoren alle taken en bevoegdheden die aan het bestuur van de groenalliantie bij of krachtens deze regeling zijn opgedragen, tenzij bij wet of in deze regeling anders is bepaald.

 

D .

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Elk lid van het algemeen bestuur benoemd door een deelnemende gemeente heeft één stem en elk lid benoemd door de provincie heeft twee stemmen.

2. Na het tweede lid wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3 . Een lid van de deelnemende gemeente of provincie die in de vergadering van het algemeen bestuur aan de stemming deelneemt, kan over de stem beschikken van een lid van dezelfde deelnemende gemeente of provincie die niet aan de stemming deelneemt.

 

E .

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid komt te luiden:

1. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen en bestaat uit:

a. één lid aan te wijzen uit de leden benoemd door provinciale staten;

b. één lid per deelnemende gemeente aan te wijzen uit de leden benoemd door de raad van een deelnemende gemeente.

 

F .

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid aanhef en onder a. komt te luiden:

a. de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel;

 

G .

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:

2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerst lid dan nadat de raden van elk van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van dit voornemen op de hoogte zijn gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

 

H .

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

In het vierde lid wordt “15 juli” vervangen door: 1 augustus.

 

I .

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het zesde lid komt te luiden:

  6. Het bepaalde in het eerste, vierde en vijfde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, tenzij het dagelijks bestuur op grond van het zevende lid besloten heeft een begrotingswijziging niet voor zienswijze aan de deelnemers aan te bieden.

 • 2.

  Na het zesde lid wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:

  7. Het totaal van de begroting vormt het autorisatieniveau voor begrotingswijzigingen. Indien noodzakelijk vinden begrotingswijzigingen plaats bij voorjaarsnota en/of najaarsnota. Het dagelijks bestuur biedt voorgenomen begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan aan de deelnemers. Het dagelijks bestuur kan hiervan afzien als:

 • 1.

  Het totaal aan (budget)mutaties minder dan 5% van de totale begrotingsomvang (baten) bedraagt en;

 • 2.

  De wijziging(en) het totaal van de begrote lasten niet te boven gaan of waar deze de begrote laste wel te boven gaan er in financiële dekking is voorzien door:

  • a.

   extra opdracht(en) van een individuele deelnemer en bijbehorende financiële dekking;

  • b.

   overige taken, zoals wettelijke taken waar extra bijdragen van derden/deelnemers tegenover staan.

J .

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid en onder b. komt te luiden:

b. In het gedeelte van het werkgebied dat op de bij deze regeling bijbehorende gewaarmerkte kaart als B (Krimpenerwaard) is aangeduid, worden de bijdragen van de provincie en de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard bepaald op respectievelijk 65,0 %, 22,0 % en 13,0 % van het nadelig exploitatiesaldo.

 

K .

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:

2. De regeling kan worden gewijzigd bij daartoe strekkende besluiten van de betrokken bestuursorganen van alle deelnemers.

 

L .

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3 . Toetreding kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de betrokken bestuursorganen van alle deelnemers.

2. Het vierde lid vervalt.

 

M .

Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen bestuur van het besluit tot uittreding in kennis is gesteld.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Aan de uittreding kunnen voorwaarden, waaronder financiële , worden verbonden.

3. Na het derde lid wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

4. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding en besluit omtrent de voorwaarden genoemd in het derde lid.

Artikel II

 

Bijlage B (toelichting) behorende bij de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

De toelichting onder Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

Na de laatste volzin wordt de volgende zin toegevoegd:

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist gefuseerd tot één gemeente Krimpenerwaard.

 

B.

De toelichting onder Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin komt te luiden:

Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente en uit twee l eden te benoemen door de provincie.

2. De tweede volzin komt te luiden:

Derhalve bestaat het algemeen bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken uit 14 leden.

 

C.

De toelichting onder Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin komt te luiden:

Het algemeen bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken bezit als hoogste orgaan alle bevoegdheden voor zover deze niet bij wet of bij of krachtens de regeling aan andere organen zijn opgedragen.

2. De tweede volzin komt te luiden:

Dat wil zeggen dat alle taken ter vervulling van het doel van de regeling, waaronder de taken als genoemd in artikel 5, tweede lid, in beginsel behoren tot de taken van het algemeen bestuur, tenzij in de regeling of bij wet anders is bepaald.

3. Na de tweede volzin wordt de volgend tekst ingevoegd:

Ingevolge artikel 57 Wgr berusten alle overgedragen bevoegdheden bij het algemeen bestuur, tenzij in de regeling of in de Wgr anders is bepaald, dan wel de bevoegdheid aan een ander bestuursorgaan van de Groenalliantie Midden-Holland is overgedragen. Artikel 57b Wgr bevat voorts een aantal bevoegdheden die in ieder geval berusten bij het dagelijks bestuur en niet toebehoren aan het algemeen bestuur.

4. Na de laatste volzin wordt de volgende zin toegevoegd:

Voorts bevat sinds 1 januari 2015 de Wgr (staatsblad 2014, 306) ingevolge artikel 57a, eerste lid, een wettelijke basis voor het overdragen van bevoegdheden van het algemeen bestuur.

 

D.

De toelichting onder Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

De toelichting onder Artikel 13 komt te luiden:

Elke lid van het algemeen bestuur heeft één stem, behoudens een

lid benoemd door de provincie dat twee stemmen kan uitbrengen. Derhalve kunnen in een vergadering van het algemeen bestuur maximaal zestien stemmen worden uitgebracht bij een stemming. Daarbij geldt voor het tot stand komen een besluit een volstrekt meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Dat wil zeggen dat in het geval 16 stemmen zijn uitgebracht, een besluit tot stand is gekomen indien 9 stemmen voor de tot standkoming van dat besluit zijn uitgebracht. Uit oogpunt van het verminderen van de bestuurlijke druk te is in het derde lid bepaald dat , mits afkomstig van dezelfde gemeente of de provincie, leden die tijdens de vergadering deelnemen aan de stemming naar rato mogen beschikken over de stemmen van leden die, bijvoorbeeld vanwege afwezigheid, tijdens de vergadering niet deelnemen aan de stemming.

 

E .

De toelichting onder artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

De laatste volzin komt te vervallen.

 

F.

De toelichting onder de artikelen 34,35,36 en 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. De derde volzin komt te luiden:

Van belang daarbij is dat voor wijziging of opheffing van de regeling of toetreding tot de regeling alle deelnemers moeten instemmen.

2. De vierde volzin vervalt.

Artikel III

 

 • 1.

  Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

 • 2.

  Dit wijzigingbesluit treedt inwerking de dag na publicatie.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

secretaris a.i., drs. J.H. de Baas

 

voorzitter, drs. J. Smit

Naar boven