Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren 2015

Logo Zuid-Holland

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

gelet op

artikel 51 en 53 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 40 en 43 van de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren en

gelezen

het voorstel van het algemeen bestuur van het Recreatiegebied Rottemeren van 2 juli 2015;

gezien

de eensluidende besluiten van

Provinciale Staten van Zuid-Holland op 11 november 2015 en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 13 oktober 2015;

de raad van de gemeente Rotterdam op 17 december 2015 en burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam op 10 november 2015;

de raad van de gemeente Lansingerland op 17 december 2015 en burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland op 10 november 2015;

de raad van de gemeente Zuidplas op 3 november 2015 en burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas op 13 oktober 2015;

 

constateren

dat burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten hebben toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren;

 

dat met de vereiste eenstemmigheid de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met toetreding van burgemeesters en wethouders van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren;

 

dat met de vereiste meerderheid is besloten de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren als volgt te wijzigen:

Artikel I

 

A.

Het eerste lid van artikel 2 komt te luiden:

 • 1.

  Provinciale s taten en g edeputeerde s taten van de Provincie Zuid-Holland , de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas vormen een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, genaamd Recreatieschap Rottemeren , dat is gevestigd op het postadres van het secretariaat .

 

B .

Artikel 4 komt te luiden:

Aan het algemeen bestuur behoort met betrekking tot de in artikel 2 omschreven taak van het recreatieschap alle bevoegdheid, tenzij bij wet of in deze regeling anders is bepaald.

 

C .

Artikel 5 vervalt.

 

D.

 • 1.

  Het eerste lid van artikel 7 komt te luiden:

 • 1.

  Het a lgemeen b estuur bestaat uit de volgende leden:

  • a.

   drie te benoemen door p rovinciale s taten uit hun midden, de voorzitter in begrepen , en uit de gedeputeerden;

  • b.

   drie te benoemen door de raad van elk e deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter in begrepen , en uit de wethouders.

 • 2.

  In het zesde lid van artikel 7 wordt de laatste volzin vervangen door:

Zolang de leden van het algemeen bestuur deel uitmaken van provinciale staten of het college van gedeputeerde staten, respectievelijk de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders, behouden zij h e t lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.

 

E.

Artikel 9 vervalt.

 

F .

In het derde lid van artikel 10 wordt Wet op de Ruimtelijke Ordening vervangen door: Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

G .

 • 1.

  Het zevende lid van artikel 12 komt te luiden:

7. Het a lgemeen b estuur besluit met meerderheid van stemmen, tenzij in deze regeling anders is bepaald.

 • 2.

  Na het zevende lid van artikel 12 wordt een lid toegevoegd, luidende:

8 . Een lid van de deelnemende gemeente of provincie die in de vergadering van het algemeen bestuur aan de stemming deelneemt, kan over de stem beschikken van een lid van dezelfde deelnemende gemeente of provincie die niet aan de stemming deelneemt.

 

H .

In het eerste lid van artikel 14 wordt de eerste volzin vervangen door:

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden en de colleges van burgemeester en wethouders respectievelijk aan provinciale staten en aan het college van gedeputeerde staten alle inlichtingen die door één of meer leden van die organen worden verlangd, tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet.

 

I .

Het tweede lid van artikel 15 komt te luiden:

2.Dit verslag wordt in ieder geval toegezonden aan provinciale staten, gedeputeerde staten, de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers.

 

J .

Het eerste lid aanhef en onder d. van artikel 16 komt te luiden:

d.één van de leden van het algemeen bestuur, benoemd door de raad van de gemeente Zuidplas.

 

K .

 • 1.

  Het tweede lid van artikel 21 komt te luiden:

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk vastgestelde verordeningen, reglementen, nadere regels of andere regelingen hoe genaamd ook ter kennisname aan provinciale staten, gedeputeerde staten, de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers.

 • 2.

  Het derde lid van artikel 21 vervalt.

 

L .

 • 1.

  Het opschrift van hoofdstuk VII komt te luiden: VII. De secretaris.

 • 2.

  Het eerste lid van artikel 25 komt te luiden:

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter worden bijgestaan door een secretaris, aan welke functionaris in de vergaderingen van het algemeen bestuur en die van het dagelijks bestuur een adviserende stem toekomt. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris en kan een instructie voor de secretaris opstellen. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de secretaris vervangen op een door het algemeen bestuur te bepalen wijze.

3. Het tweede lid van artikel 25 komt te luiden:

2. De secretaris woont de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bij.

 

M .

1. Het eerste lid van artikel 27 komt te luiden:

1. Voordat een verordening wordt vastgesteld, zendt het dagelijks bestuur het ontwerp daarvan voor zienswijzen aan gedeputeerde staten en aan de colleges van burgemeester en wethouder van de deelnemende gemeenten. Het besluit tot vaststelling van de verordening wordt niet genomen binnen zes weken na de datum van verzending van het ontwerp.

2. Het derde lid van artikel 27 vervalt.

 

N .

In het eerste lid van artikel 31 vervalt de laatste volzin.

 

O .

 • 1.

  In het eerste lid van artikel 34 wordt “zes weken” vervangen door: acht weken.

 • 2.

  Het zesde lid van artikel 34 komt te luiden:

6. Het bepaalde in het eerste, derde en vijfde lid van dit artikel is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, tenzij het dagelijks bestuur op grond van het zevende lid besloten heeft een begrotingswijziging niet voor zienswijze aan de deelnemers aan te bieden.

2. Na het zesde lid van artikel 34 wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:

7. Het totaal van de begroting vormt het autorisatieniveau voor begrotingswijzigingen. Indien noodzakelijk vinden begrotingswijzigingen plaats bij voorjaarsnota en/of najaarsnota. Het dagelijks bestuur biedt voorgenomen begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan aan de deelnemers. Het dagelijks bestuur kan hiervan afzien als:

 • 1.

  Het totaal aan (budget)mutaties minder dan 5% van de totale begrotingsomvang (baten) bedraagt en;

 • 2.

  De wijziging(en) het totaal van de begrote lasten niet te boven gaan of waar deze de begrote laste wel te boven gaan er in financiële dekking is voorzien door:

 • a.

  extra opdracht(en) van een individuele deelnemer en bijbehorende financiële dekking;

 • b.

  overige taken, zoals wettelijke taken waar extra bijdragen van derden/deelnemers tegenover staan.

P.

Het eerste lid van artikel 38 komt te luiden:

1.Een nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt met ingang van 1 januari 2012 gebracht ten laste van de provincie Zuid-Holland voor 16 %, de gemeente Rotterdam voor 75 %, de gemeente Lansingerland 5 % en de gemeente Zuidplas 4 %.

 

Q .

In artikel 39 wordt “Archiefwet 1962” vervangen door: Archiefwet 1995.

 

R.

Het eerste lid van artikel 40 komt te luiden:

1. Toetreding van een nieuwe deelnemer kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle deelnemers.

 

S .

 • 1.

  Het eerst lid van artikel 41 komt te luiden:

 • 1.

  De deelnemers hebben de mogelijkheid uit de regeling te treden bij daartoe strekkend besluit, dat binnen twee weken nadat het is genomen aan het algemeen bestuur wordt toegezonden.

 • 2.

  Onder vernummering van het tweede, derde en vierde lid tot respectievelijk het derde, vierde en vijfde lid van artikel 41 wordt een lid ingevoegd luidende:

2. Aan de uittreding kunnen voorwaarden, waaronder financiële, worden verbonden.

3. Het vierde lid (nieuw) van artikel 41 komt te luiden:

4 . De uittreding als bedoeld in het eerste lid heeft plaats op het einde van het jaar volgend op het jaar waarin de uittredende deelnemer het besluit tot uittreding kenbaar heeft gemaakt aan het algemeen bestuur .

 

T .

Onder vernummering van het derde en vierde lid tot respectievelijk tweede en derde lid, vervalt het tweede lid van artikel 42.

Artikel II
 • 1.

  Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren 2015.

 • 2.

  Dit wijzigingsbesluit treedt inwerking de dag na publicatie.

   

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

Secretaris a.i., drs. J.H. de Baas

 

voorzitter, drs. J. Smit

Naar boven