Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Luchtverkeersleiding NederlandStaatscourant 2015, 47994Interne regelingen

Ondermandaatregeling Rechtspositionele bevoegdheden Luchtverkeersleiding Nederland

De General Manager Corporate Services LVNL,

Overwegende dat het voor een doelmatige uitoefening van de aan de General Manager Corporate Services opgedragen taken met betrekking tot rechtspositionele onderwerpen wenselijk is deze bevoegdheden in voorkomende gevallen aan één of meerdere personen te mandateren;

Gelet op artikel 4, lid 2 van de Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011;

Besluit

Artikel 1

De bevoegdheid om besluiten af te geven op basis van het Rechtspositiereglement en de Uitvoeringsregelingen LVNL wordt gemandateerd aan de Manager Human Resources Management en de Senior HRM Expert.

Artikel 2

De bevoegdheid om besluiten af te geven inzake schadeloosstelling en vergoeding bij dienstongevallen en/of beroepsziekten wordt gemandateerd aan de Senior HRM Expert.

Artikel 3

De bevoegdheid om besluiten te tekenen inzake de weging en waardering van functies wordt gemandateerd aan de Senior HRM Expert, nadat het Bestuur hierover een besluit heeft genomen.

Artikel 4

De bevoegdheid om uitvoeringsbesluiten af te geven met betrekking tot de Salarisadministratie LVNL en hieraan gekoppelde administratieve handelingen ten aanzien van pensioen-, belasting- en sociale verzekeringswetgeving wordt gemandateerd aan het Hoofd Salarisadministratie.

Artikel 5

De bevoegdheid om uitvoeringsbesluiten af te geven met betrekking tot financiële regelingen welke hun grondslag niet vinden in het Rechtspositiereglement LVNL, de Uitvoeringsregelingen LVNL of de Salarisadministratie, wordt gemandateerd aan de Manager Human Recources Management.

Artikel 6

De bevoegdheid om voorstellen te doen in het kader van individuele arbeidsvoorwaarden wordt verleend aan de HRM-consultants.

Artikel 7

De bevoegdheid om besluiten af te geven inzake het vaststellen van beoordelingen wordt gemandateerd aan de beoordelingsautoriteit zoals genoemd in de Regeling planning- en functioneringsgesprek en beoordeling (PR 3).

Artikel 8

Bij afwezigheid van de Senior HRM Expert worden de bevoegdheden genoemd in de artikelen 2 tot en met 4 gemandateerd aan de Manager Human Resources Management.

Artikel 9

De stukken die op grond van deze regeling worden afgedaan dienen als volgt ondertekend te worden:

Het Bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland, in deze vertegenwoordigd door, gevolgd door functieaanduiding.

(handtekening)

naam

Artikel 10

Deze regeling kan worden aangehaald als: Ondermandaatregeling Rechtspositionele bevoegdheden Luchtverkeersleiding Nederland en is van kracht per 1 januari 2016.

Artikel 11

De Ondermandaatregeling Rechtspositionele Bevoegdheden, gepubliceerd in de Staatscourant van 10 oktober 2002 (nummer 195) wordt ingetrokken.

Luchthaven Schiphol, 16 november 2015

Het Bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland, In deze vertegenwoordigd door, de General Manager Corporate Services, H.H.M.J. Keetman