Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamStaatscourant 2015, 47984Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan en milieueffectrapport Hoekse Lijn

Logo Schiedam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 15 december 2015 het bestemmingsplan en het milieueffectrapport ‘Hoekse Lijn’ hebben vastgesteld. Voorafgaand aan dit besluit hebben burgemeester en wethouders van Schiedam hogere waarden (geluid) vastgesteld voor 83 woningen aan de Johan Braakensiekstraat en de Louis Raemaekersstraat.

 

Aanleiding

Het project Hoekse Lijn ziet op het ombouwen van de bestaande spoorverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland naar een lijn die geschikt is voor metrovoertuigen en de verlenging van het spoor van het huidige station Hoek van Holland Strand naar een nieuw eindstation. In het milieueffectrapport Hoekse Lijn wordt het gehele tracé van de Hoekse Lijn in beschouwing genomen. Het bestemmingsplan Hoekse Lijn ziet uitsluitend op het gedeelte van het tracé van de Hoekse Lijn voor zover dit gelegen is binnen de gemeente Schiedam.

 

In Schiedam zijn, naast het geschikt maken van het bestaande spoor voor metroverkeer, de volgende ruimtelijke ingrepen vereist:

 • 1.

  het verlengen van het bestaande metrospoor ter plaatse van het metrokeerspoor bij de Louis Raemaekersstraat om het bestaande spoor te laten aansluiten op het metronetwerk in Rotterdam;

 • 2.

  de aanleg van een nieuw goederenoverdrachtspoor aan de noordzijde van het spoor ter hoogte van de Parkweg, waarmee het goederenvervoer uit Maassluis en Vlaardingen kan aansluiten op het landelijke spoornet;

 • 3.

  de bouw van een extra viaduct over de Parkweg en het daarbij toevoegen van kwaliteitsimpulsen ter versterking van deze verbinding tussen het centrum en het Beatrixpark;

 • 4.

  de ombouw van station Schiedam Nieuwland naar een metrostation;

 • 5.

  de bouw van technische ruimten en geluidwerende voorzieningen lang het spoor.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het bestaande tracé van de Hoekse Lijn vanaf het viaduct over de ’s-Gravelandseweg tot de treinpassage over de rijksweg A4.

 

Milieueffectrapport

De Wet milieubeheer verplicht het opstellen van een milieueffectrapport als een bestemmingsplan het juridische kader vormt voor mogelijke toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige projecten. Samen met het bestemmingsplan is daarom een milieueffectrapport vastgesteld. Het doel van dit milieueffectrapport is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming rondom het bestemmingsplan. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten maken dan ook onderdeel uit van de onderbouwing van het bestemmingsplan.

 

Hogere waarden (geluid)

De ombouw van de Hoekse Lijn leidt tot een wijziging in de akoestische situatie. Voor 83 woningen,gelegen op de hogere verdiepingen van de flats aan de Johan Braakensiekstraat en Louis Raemaekersstraat geldt dat ook na het treffen van doelmatige geluidwerende maatregelen, zoals geluidsschermen,de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. Voor deze woningen zijn hogere waarden (geluid) vastgesteld. De procedure tot vaststellen van hogere waarden (geluid) is gekoppeld aan het bestemmingsplan.

 

Ter inzage

Het raadsbesluit ligt samen met het bestemmingsplan, de milieueffectrapportage en het besluit tot het verlenen van hogere waarden (geluid) vanaf 24 december 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Het KCC is op afspraak geopend op maandag en vrijdag van08.30 tot 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag van 08.30 tot 20.00 uur. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0606.BP0039-0002 en de website van de gemeente Schiedam (http://www.schiedam.nl/schiedam.net?id=106033).

 

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en milieueffectrapport ‘Hoekse Lijn’ en het verlenen van hogere waarden (geluid) voor 83 woningen aan de Johan Braakensiekstraat en de Louis Raemaekersstraat. bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die:

• tijdig, op grond van artikel 3.8, eerste lid, onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;

• kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn, of;

• bedenkingen hebben tegen wijzigingen, welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

 

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

 

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.