Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2015, 2015-0000306304, houdende de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de RCN-unit SZW (Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2015)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 6, aanhef en onderdeel f, en 9, derde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder RCN-unit SZW: de RCN-unit SZW, gevestigd te Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

§ 2. Bevoegdheden

Artikel 2

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers onderstand, de senior medewerker sociale verzekeringen met standplaats Bonaire, alsmede de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie en schriftelijk oproepen van cliënten in het kader van een aanvraag of lopende uitkering onderstand, het oproepen ten behoeve van een keuring daarbij inbegrepen.

Artikel 3

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame (senior) medewerkers sociale verzekeringen met standplaats Bonaire, alsmede de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met belanghebbenden in verband met de uitvoering van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, de Wet ziekteverzekering BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Cessantiawet BES.

Artikel 4

Aan de arbeidsinspecteurs van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers over bevindingen naar aanleiding van arbeidsinspectie bij de betreffende werkgever, niet zijnde het afgeven van een waarschuwing.

Artikel 5

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerker arbeidszaken en algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake arbeidszaken, waaronder mede begrepen het oproepen van werkgevers.

Artikel 6

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers tewerkstellingsvergunning met standplaats Bonaire en algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake een tewerkstellingsvergunning of aanvraag daartoe, alsmede het afdoen van correspondentie met het openbaar lichaam inzake (de mogelijkheid van) vacaturevervulling door arbeidskrachten vanuit de lokale arbeidsmarkt.

Artikel 7

Aan de stafmedewerker van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van informatieve brieven, alsmede het fiatteren van ten laste van het ministerie komende facturen, voor zover deze voortvloeien uit een door of namens de minister getekende overeenkomst of schriftelijke afspraak.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 8

  • 1. Het Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011 wordt ingetrokken.

  • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

  • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Kralendijk, 16 december 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, G. de Groot Hoofd RCN-unit SZW

TOELICHTING

Het hoofd van de RCN-unit SZW is op grond van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015 bevoegd om namens een bewindspersoon besluiten te nemen, beslissingen in bezwaar- en beroepsprocedures te nemen, binnen restricties overeenkomsten aan te gaan en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze verband houden met de uitvoering van de wet- en regelgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en niet zijn voorbehouden aan de leiding van het departement.

Aan het hoofd van de RCN-unit SZW is tevens mandaat en machtiging verleend tot het afdoen van informatieve brieven die betrekking hebben op taken van de eigen organisatorische eenheid, alsmede het paraferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de unit. Het hoofd van de RCN-unit SZW heeft bovendien een aantal bevoegdheden inzake het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden.

Het hoofd van de RCN-unit SZW kan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur – die ook met de onderhavige regeling heeft ingestemd – bevoegdheden doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen. In de onderhavige situatie staat de wenselijkheid daarvan buiten kijf. Het werkveld van de RCN-unit SZW is breed en gaat met een omvangrijke werkstroom gepaard. Het is niet goed mogelijk en ook niet gewenst om alle uitgaande correspondentie vooraf langs het hoofd van de unit (of diens plaatsvervanger) te geleiden. Bovendien vindt een deel van de uitvoering op Sint Eustatius en Saba plaats, terwijl zowel het hoofd als diens plaatsvervanger op Bonaire zijn gestationeerd.

In het Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2015 verleent het hoofd van de RCN-unit SZW een aantal specifieke machtigingen aan onder hem ressorterende functionarissen. Bij de uitoefening van de machtigingen dragen de functionarissen er zorg voor dat alle correspondentie, ook die welke via mailverkeer plaatsvindt, wordt opgenomen in het dossier (indien van toepassing).

De algemene bepalingen ten aanzien van de uitoefening van taken en bevoegdheden uit Hoofdstuk 4 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009 zijn van toepassing ten aanzien van de uitoefening van de machtigingen. Dit houdt onder andere in dat functionarissen bij de uitoefening van de machtigingen het ter zake vastgestelde beleid en de geldende werkinstructies in acht moeten nemen. Ook zijn functionarissen gehouden bij de uitoefening van de machtigingen uitgaande stukken te ondertekenen met de volgende formule:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

handtekening van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

naam van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

functie betrokken vertegenwoordigingsbevoegde.

Correspondentie inhoudende een besluit tot toekenning, afwijzing, wijziging, opschorting of schorsing van recht op uitkering, daarmee samenhangende betaalopdrachten of het intrekken daarvan daarbij inbegrepen, blijft op grond van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015 voorbehouden aan het hoofd van de RCN-unit SZW. Hetzelfde geldt voor beslissingen op aanvraag voor een ontslag- of tewerkstellingsvergunning. Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd, worden diens taken en bevoegdheden, behoudens uitzondering, waargenomen door het plaatsvervangend hoofd van de RCN-unit SZW. Het plaatsvervangend hoofd tekent op naam van het hoofd, met vermelding van: b.a..

Het Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2015 werkt terug tot en met 1 mei 2015, de datum waarop de naam van de RCN-unit Sociale Zaken is gewijzigd in RCN-unit SZW. Het Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011 wordt ingetrokken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, G. de Groot Hoofd RCN-unit SZW

Naar boven