Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2015, 2015-0000305670, de inrichting van de directie Samenleving en Integratie alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Samenleving en Integratie (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Samenleving en Integratie 2015)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, aanhef en onderdeel k, en 10 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. S&I:

de directie Samenleving en Integratie van het ministerie;

b. MT:

het management team van de directie Samenleving en Integratie.

§ 2. Organisatie en taken

Artikel 2

Het MT van S&I wordt gevormd door de directeur, de portefeuillehouders en de directiesecretaris.

Artikel 3

Het MT is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het zorgdragen voor het beleid ten behoeve van inburgering in het binnen- en buitenland, mede op basis van monitoring en evaluatie;

 • b. het faciliteren van een sociaal leenstelsel voor inburgeraars, inclusief de kwijtschelding van leningen aan asielgerechtigden;

 • c. het ontwikkelen van inburgeringsexamens en het onderhouden van een examenstelsel op zo’n manier dat de inburgeraars in staat worden gesteld deel te nemen aan de examens;

 • d. het in de rol van opdrachtgever toe zien dat de Dienst Uitvoering Onderwijs, als uitvoerder van het examenstelsel, de taken conform contractafspraken kan uitvoeren;

 • e. het zodanig faciliteren van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers dat zij haar taken ten aanzien van de voorinburgering en de maatschappelijke begeleiding kan uitvoeren;

 • f. een bijdrage leveren aan het aanpakken van de taalachterstand in de Nederlandse samenleving van onder andere migranten zodanig dat iedereen kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving, zowel in het publieke domein, binnen het onderwijs als op de arbeidsmarkt;

 • g. de visievorming, het vergaren en verspreiden van kennis en het monitoren van het integratieproces, ter ondersteuning van het kabinetsbeleid ten aanzien van integratie;

 • h. het ontwikkelen van beleid gericht op het omgaan met diversiteit in de samenleving, het tegengaan van sociale spanningen en het uitvoering geven aan de preventieve maatregelen tegen jihadisme;

 • i. het ontwikkelen van beleid tegen rassendiscriminatie (discriminatie op basis van afkomst, geloof en etniciteit) in Nederland;

 • j. het bevorderen van de maatschappelijke participatie en de arbeidsmarktparticipatie van nieuwkomers in Nederland;

 • k. de uitvoering en verbetering van de implementatie van de Remigratiewet;

 • l. het zorgdragen voor beleid en regelgeving ten aanzien van de inzet van het Asiel- en Migratiefonds in Nederland, dat in lijn is met het integratiebeleid;

 • m. het versterken van het bereik van regulier beleid voor migrantengroepen op het terrein van de arbeidsmarkt, het onderwijs, de zorg en criminaliteit, met name daar waar een generieke aanpak onvoldoende effectief is;

 • n. het zorgdragen voor de inbedding van internationale activiteiten op het gebied van integratie;

 • o. het – indien nodig – aandacht geven aan specifieke integratievraagstukken die zich voordoen bij specifieke groepen, zoals vluchtelingengroepen of Europese arbeidsmigranten;

 • p. het vorm geven aan vormen van dialoog met maatschappelijke organisaties in het kader van de taken, genoemd in de onderdelen a tot en met o.

§ 3. Bevoegdheden

Artikel 4

 • 1. Aan de portefeuillehouders wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de directie, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 2. Aan de directiesecretaris wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

  • a. het accorderen van betalingen c.q. verlenen van prestatie voor betalingen voortkomend uit ondertekende beschikkingen, overeenkomsten en opdrachtbrieven;

  • b. de procesgang ten aanzien van financiële dossiers van S&I en in dat verband voor financiële aangelegenheden van S&I als contactpersoon vanuit S&I fungeren ten behoeve van de afdeling Budgetbeheer, secretariaat en bedrijfsvoering-SZI en de andere organisatieonderdelen van het ministerie.

Artikel 5

Aan de portefeuillehouders wordt machtiging verleend met betrekking tot het afdoen van informatieve brieven en het paraferen van stukken die betrekking hebben op taken van S&I.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur S&I worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de portefeuillehouders.

Artikel 7

 • 1. Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit I&S 2014 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Samenleving en Integratie 2015.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, A.M.C. van Rijn directeur Samenleving en Integratie

Naar boven